Ohlásené podrobnosti postupov pri skúškach na školách

Ohlásené podrobnosti postupov pri skúškach na školách
Ohlásené podrobnosti postupov pri skúškach na školách

Ministerstvo národného školstva zdieľalo všetky podrobnosti týkajúce sa konania skúšok na školách listom zaslaným 81. V článku, ktorý bol začiatkom akademického roka oznámený, že študenti budú zodpovedať za celé učebné osnovy, bolo oznámené, že postupy merania a hodnotenia sa budú v prvom období akademického roka 2020 - 2021 uskutočňovať na základných, stredných a stredných školách v súlade s opatreniami Kovid-19.


S podpisom ministra národného školstva Ziyu Selçuk poslal provinciám dva samostatné listy týkajúce sa osobného vzdelávania a skúšok na základných a stredných školách a stredných školách.

Podľa zaslaného príspevku budú doterajšie hodnotenia a postupy hodnotenia na stredných školách platné. Harmonogram prihlášok na skúšky určí správna rada vzdelávacej inštitúcie a všetkým študentom ho včas oznámi správa vzdelávacej inštitúcie. Skúšky sa budú konať tak, že sa na každú skúšku, vrátane sobôt, ak je to potrebné, urobí jedna hodina. Otázky na skúšky sa pripravia v súlade s týmto obdobím.

Okrem toho sa na stredných školách budú praktizovať skúšky z telesnej a športovej výchovy, výtvarného umenia a hudby.

Pri prihláškach na skúšky sa plán sedenia študentov uskutoční tak, aby chránil fyzickú vzdialenosť, s prihliadnutím na použitie masiek a hygienické pravidlá. Opatrenia týkajúce sa prepuknutia choroby Kovid-19 vo všetkých postupoch merania a hodnotenia sa vykonajú úplne a včas podľa Príručky pre vývoj hygienických podmienok vo vzdelávacích inštitúciách, prevencie a kontroly infekcií.

Študenti, ktorí potrebujú ubytovanie počas procesu skúšky, budú môcť využívať školské ubytovne podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, s platením alebo bez platenia, podľa ich podmienok.

Študenti, ktorí majú sami o sebe chronické ochorenie alebo členovia rodiny, s ktorými sú ubytovaní, a tí, ktorí sú v karanténe z dôvodu chytenia alebo kontaktu s Kovidom 19 alebo ktorýmkoľvek z ich rodinných príslušníkov, a preto sa nemôžu vo vhodnom čase zúčastniť skúšok vo vzdelávacej inštitúcii a Skúška sa uskutoční v izolovanom prostredí s použitím potrebných preventívnych opatrení.

Preskúmajte zásady aplikácie na základných a stredných školách

Na druhej strane budú aktivity dištančného vzdelávania zahrnuté do rozsahu merania a hodnotenia spolu s aktivitami osobného vzdelávania na verejných a súkromných základných školách, stredných školách a stredných školách imáma hatipa.

V súlade s rozhodnutiami prijatými pokrajinskými a okresnými riaditeľstvami národného školstva v spolupráci s hygienickými radami sa postupy hodnotenia a hodnotenia budú vykonávať tak, ako pred epidémiou, v súlade s ustanoveniami príslušných predpisov na školách, kde sa osobné vzdelávanie poskytuje 5 dní v týždni.

Skúšky sa budú konať v školskom prostredí, ale študent, ktorý má chronické ochorenie alebo je chorý alebo je v kontakte kvôli epidémii Kovid-19, vykoná skúšku vo vhodnom čase a v izolovanom prostredí školy.

Študenti, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžu zúčastniť na skúškach a ktorých ospravedlnenie považuje vedenie školy za vhodné, budú na skúšku vzatí v čase určenom učiteľom kurzu a po predchádzajúcom upozornení študenta.

Pri skúškach, ktoré sa majú konať na školách, sa budú dodržiavať zásady merania a hodnotenia v učebných osnovách kurzu a o termíne skúšok rozhodne predsedníctvo triednych a poľných skupinových predsedov škôl.

Trvanie skúšky pre každý kurz, ktorý sa má skúšať, sa plánuje na jednu hodinu kurzu a skúška sa pripraví v súlade s týmto obdobím. Ak sa to bude považovať za potrebné, bude možné v školách konať skúšky v sobotu. Termíny skúšok budú študentom oznámené minimálne jeden týždeň vopred a budú zaznamenané v systéme e-školy.

Študenti zapísaní na internátne stredné školy a po ukončení procesu vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom dištančného vzdelávania budú môcť zostať v ubytovni v dňoch svojich termínov skúšky, s prihliadnutím na kapacitu stravovania, prepravné podmienky a hygienické podmienky.

Účastnícke body sa dostanú za aktivity kurzu

Podľa účasti študentov na prezenčnom vzdelávaní, výučbe naživo alebo sledovacích a výučbových aktivitách televízie EBA bude každá hodina venovaná 2 vyučovacím hodinám týždenne a študentom s viac ako 2 hodinami týždenne budú udelené 2 vyučovacie hodiny.

Nebudú sa konať žiadne skúšky z vizuálneho umenia, hudby, telesnej výchovy a hier, telesnej výchovy a športu, bezpečnosti premávky, ľudských práv, občianstva a demokracie, technológie a dizajnu, informačných technológií a softvéru, života Proroka, základných náboženských vedomostí a výberových kurzov. Termínové body týchto kurzov sa vytvoria s bodmi účasti na aktivitách kurzu a bodmi projektu, ak existujú.

Bude zabezpečené, že aplikácie projektových a kurzových aktivít môžu byť prezentované tvárou v tvár alebo na živej prednáške a v iných online (napr. E-mailových) prostrediach, v závislosti od povahy kurzu.

Ak v prvom semestri akademického roka 2020 - 2021 bude vykonaná prihláška na skúšku alebo hodnotenie, budú platné a budú spracované do systému e-školy.

Pri všetkých postupoch merania a vyhodnocovania sa všetky opatrenia na ohnisko Kovid-19 prijmú úplne a včas.


sohbet

Feza.Net

Buďte prvý komentár

Yorumlar

Súvisiace články a reklamy