DHMİ na nábor 72 zmluvných zamestnancov

Generálne riaditeľstvo štátnej správy letísk
Generálne riaditeľstvo štátnej správy letísk

Na účely zamestnania v Generálnom riaditeľstve štátneho letiskového úradu v rozsahu článku 399 / c zákonného dekrétu č. 3, bude generálne riaditeľstvo štátneho letiskového úradu uverejnené v úradnom vestníku zo dňa 08.07.2018 a číslované 30472 pridelené na pozície riadiaceho letovej prevádzky a pomocného riadiaceho letovej prevádzky. Výberové skúšky sa budú konať v rámci ustanovení nariadenia o skúškach uchádzačov.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Všeobecné podmienky požadované pre uchádzačov, ktorí sa zúčastnia skúšky

a) byť tureckým občanom,

b) nebyť zbavený verejných práv,

c) dovŕšiť vek 18 rokov,

d) z hľadiska vojenského stavu; nebyť vo vojenskej službe, nebyť vo vojenskom veku alebo vykonávať aktívnu vojenskú službu, ak dosiahol vek vojenskej služby, alebo byť preložený alebo preložený do záložnej triedy,

e) S výnimkou trestných činov z nedbanlivosti trestné činy spáchané na osobnosti štátu, aj keď už boli omilostené, sprenevera, konflikt, sprenevera, úplatky, krádeže, podvody, falšovanie, zneužívanie viery, podvodný bankrot a hanebné alebo dehonestujúce trestné činy. - nebyť odsúdení za prevádzačstvo, vybavovanie úradných tendrov a obchodov, odhaľovanie štátnych tajomstiev, s výnimkou vykorisťovania a pašovania spotreby,

f) Ku dňu uzávierky prihlášky získať sedemdesiat bodov alebo viac v type bodu KPSSP11 v súlade s 3. článkom všeobecného nariadenia o skúškach, ktoré sa majú uplatniť prvýkrát.

PRIHLÁŠKA

Na počítačom podporovanú výberovú skúšku alebo písomnú skúšku budú pozvaní kandidáti 10 (desať) násobok počtu pozícií oznámených Generálnym riaditeľstvom štátnej správy letísk, počnúc najvyšším skóre KPSSP3. Žiadosti je možné podávať od 12.09.2023 do 22.09.2023 na e-Governmente, Generálne riaditeľstvo štátnej správy letísk - Career Gateway Public Recruitment a Career Gateway https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Na prihlášky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené vo vyhlásení a na prihlášky nepodané v termíne (do 22.09.2023 23.59), nebude braný ohľad. Uchádzači musia do systému nahrať všetky požadované dokumenty kompletne. Prihlášky osobne a poštou nebudú akceptované.

📩 12/09/2023 10:52