Oficiálne oznámenie tlačovej inštitúcie a nariadenie o reklame uverejnené v úradnom vestníku

tlačová agentúra
tlačová agentúra

Zákonom sa stalo nariadenie o úradnom oznámení a reklame tlačovej agentúry, ktorá vydáva úradný vestník zo dňa 01. februára 2023 pod číslom 32091. Podľa zákona, ktorý nadobudne účinnosť 01.04.2023, internetové spravodajské stránky budú môcť generovať príjmy z inzercie a inzercie Tlačovej inzertnej agentúry po splnení mesačného priemeru návštevnosti určeného krajmi, zamestnanosťou zamestnancov a podmienkami čakania.

Nariadenia, ktoré vstupujú do platnosti, sú nasledovné:

  1. Nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o oznamovacom portáli tlačovej agentúry
  2. Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o inštitúcii pre tlačovú reklamu
  3. Úradné oznámenie a nariadenie o reklame
  4. Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o prijímaní a distribúcii úradných oznámení a reklám v elektronickom prostredí

Nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o oznamovacom portáli tlačovej agentúry

ČLÁNOK 1- 12/12/2020 Oznámenie tlačovej agentúry uverejnené v Úradnom vestníku s dátumom a číslom 31332 portál Výraz „v novinách“ v prvom odseku článku 1 nariadenia sa zmenil na „noviny a internetové spravodajské stránky“.
ČLÁNOK 2- V prvom odseku článku 3 toho istého nariadenia „2 th“ sa zmenil na „2, 45/A“.
ČLÁNOK 3- Názov článku 5 toho istého nariadenia sa zmenil na „Povinnosť zverejňovania v novinách a na internetových spravodajských stránkach“ a prvý odsek sa zmenil takto.
„(1) V súlade s ustanoveniami zákona, prezidentského dekrétu, nariadení a iných právnych predpisov sa úradné oznámenia uverejnené v novinách a na internetových spravodajských stránkach v súlade so zákonom č. na portáli je tiež zverejnený“.
ČLÁNOK 4- Rovnaké nariadenie 6 th Prvý odsek článku 4 sa mení a dopĺňa takto:
„(1) Oznámenie podľa akéhokoľvek právneho predpisu na portáli úradné oznámenia, ktoré je potrebné zverejniť, oznámenia portálu Okrem toho ho možno prostredníctvom úradu zverejniť v novinách alebo na internetovej spravodajskej stránke, ktorá má právo uverejňovať oficiálnu inzerciu, podľa tarify určenej v rozsahu tretieho odseku. Postupy a zásady týkajúce sa zverejňovania týchto oznámení určuje predstavenstvo.“
ČLÁNOK 5- Rovnaké nariadenie 7 th Slovné spojenie „Oznámenie na stránkach novín“ v prvom odseku článku bolo zmenené na „Oznámenie“.
ČLÁNOK 6- 7 k tomu istému predpisu th Za článkom bol pridaný nasledujúci článok.
"Reklama na portáli oficiálne oznámenia, ktoré sa zverejňujú bezplatne
ČLÁNOK 7/A- (1) Podľa zákona, prezidentského dekrétu a nariadení sa oznamy inštitúcií a organizácií pridružených k predsedníctvu, ministerstiev, pridružených, spriaznených alebo spriaznených inštitúcií a organizácií a iných inštitúcií a organizácií, ktoré sú povinné zverejnené na vlastnej webovej stránke, sú tiež oznámené. na portáli zverejnenie je povinné. Inzercia týchto reklám na portáli Za jej zverejnenie sa neplatí žiadny poplatok.
(2) Úradné oznámenia, oznámenia v rozsahu § 2004 exekučného a konkurzného zákona č. 114 na portáli Zverejňuje sa bezplatne.“
ČLÁNOK 7- Za frázu „tretie strany“ v prvom odseku článku 10 toho istého nariadenia sa do toho istého článku pridala veta „nemôžu kopírovať, publikovať, zverejňovať“ a nasledujúci odsek.
"(2) Podriadenie činností uvedených v prvom odseku komerčným činnostiam závisí od povolenia úradu."
ČLÁNOK 8- 11 toho istého nariadenia sa mení a dopĺňa takto.
„ČLÁNOK 11- (1) V prípadoch, keď toto nariadenie neobsahuje žiadne ustanovenie; Zákon č. 195, Sadzobník cien úradnej inzercie na príslušný rok, Nariadenie inštitúcie o tlačovej inzercii, Nariadenie o úradnom oznamovaní a reklame, Nariadenie o nákupe a distribúcii úradných oznamov a reklám v elektronickom prostredí, uznesenia Valného zhromaždenia inštitúcie a iné uplatňujú sa príslušné právne ustanovenia.
ČLÁNOK 9- Toto nariadenie 1/4/2023 nadobudne platnosť dňa.
ČLÁNOK 10- Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Inštitúcie tlačovej reklamy.

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o inštitúcii pre tlačovú reklamu

NARIADENIE O ZMENE A DOPLNENÍ PREDPISOV O TLAČOVÝCH OZNÁMENIACH

ČLÁNOK 1- 12/12/1997 Druhá časť a článok 23198 nariadenia o inštitúcii tlačovej reklamy uverejneného v Úradnom vestníku s dátumom 113 a číslom XNUMX boli zrušené.
ČLÁNOK 2- Toto nariadenie 1/4/2023 nadobudne platnosť dňa.
ČLÁNOK 3- Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Inštitúcie tlačovej reklamy.

Úradné oznámenie a nariadenie o reklame

OFICIÁLNE OZNÁMENIE A NARIADENIE O REKLAME

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

KAPITOLA JEDNA

Predbežné ustanovenia

cieľ

ČLÁNOK 1- (1) Účelom tohto nariadenia je určiť kvalifikáciu a povinnosti periodickej tlače, v ktorej sa budú uverejňovať úradné oznámenia a inzeráty, a zabezpečiť ich distribúciu bez rozdielu názorov a judikatúry.

rozsah

ČLÁNOK 2- (1) Toto nariadenie upravuje rozsah, distribúciu, uverejňovanie úradných oznámení a inzerátov, právo uverejňovať úradné oznámenia a inzeráty, povinnosti a oprávnenia sprostredkovateľa, kvalifikáciu a povinnosti periodickej tlače, ktorá bude uverejňovať úradné oznámenia a inzeráty, a ustanovenia o postupoch a zásadách kontroly.

(2) Okrem publikácií spravodajských a fotoagentúr, priemyselný digitál stroje Iné ako kancelárske, kancelárske, stolové alebo prenosné digitálne tlačiarenské stroje, počítačové tlačiarne, duplikátory a kopírky, publikované alebo reprodukované alebo publikované vo zväzkoch, ako sú encyklopédie, bulletiny a neaktuálne publikácie a úradné oznámenia a inzeráty bez ohľadu na ich definíciu, kvalitu a množstvo. z podmienok práva na publikovanie sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na žiadne digitálne médiá, ktoré nemajú vlastnosť internetovej spravodajskej stránky, vrátane webových stránok spravodajských a fotografických agentúr.

(3) Správy v pôsobnosti ústrednej štátnej správy, miestne správy, inštitúcie sociálneho zabezpečenia, štátne hospodárske podniky, podniky s verejnoprávnou právnou subjektivitou a pridružené spoločnosti, v ktorých nadpolovičná väčšina základného imania patrí týmto zariadeniam, noviny a internetové spravodajské stránky patriace pod iné zariadenia zriadené zákonom alebo dekrétom prezidenta alebo ich pridružené spoločnosti nemajú právo zverejňovať oficiálne oznámenia a žiadne oficiálne oznámenia sa neuvádzajú v periodikách vydávaných odbornými tlačovými organizáciami špeciálne pre ramadán a obetné sviatky a štátne sviatky.

(4) Ustanovenia prvej časti tohto nariadenia sa vzťahujú na tých, ktorí majú právo uverejňovať úradné oznamy alebo inzeráty, a na všetky periodiká, ktoré o uverejnenie požiadali.

podpora

ČLÁNOK 3- (1) Toto nariadenie, 2/1/1961 Bol vypracovaný na základe článkov 195, 34, 35, 36/A, 45 a predbežného článku 53 zákona o organizácii tlačovej inštitúcie s dátumom a číslom 9.

definícia

ČLÁNOK 4- (1) V tomto nariadení;

a) Tlačová karta: 13/6/1952 Výsledkom práce podľa zákona o úprave vzťahov medzi zamestnancami a zamestnancami v tlačovej profesii č. 5953 zo dňa 9. 6. 2004, 5187 tlačového zákona č. 2 zo dňa XNUMX. XNUMX. XNUMX. th občiansky preukaz vydaný v súlade s písmenom n) prvého odseku článku,

b) Hlavný predajca: Zriadený za účelom distribúcie novín, zamestnancov, vozidiel a techniky zariadení Subpredajca, ak existuje, kópií prijatých z novín na základe zmluvy, s fyzickými podmienkami, alebo zariadenie, ktoré dodáva priamo koncovým predajcom, ak nie,

c) Čakacia doba: Lehoty určené podľa príslušných článkov tohto nariadenia, aby periodická tlač získala právo uverejňovať úradné oznámenia alebo inzeráty,

ç) Vestník: Časopisy, ktoré požiadali o uverejnenie oficiálnej inzercie alebo majú právo uverejňovať tieto inzercie, ktorých doba zverejnenia je najmenej týždenné a najviac tri mesiace a sú zahrnuté v piatej časti tohto nariadenia,

d) Priama návštevnosť: návštevnosť generovaná zadaním názvu domény internetovej spravodajskej stránky priamo do internetového prehliadača bez akéhokoľvek presmerovania,

e) Faktúra: 4/1/1961 Faktúra vystavená v súlade so zákonom o daňovom poriadku zo dňa 213,

f) duševný pracovník: osoba, ktorá intelektuálne pracuje v obchodných oblastiach súvisiacich s tlačou a vysielaním,

g) Noviny: rozšírené, regionálne alebo miestne noviny, ktoré požiadali alebo majú právo uverejňovať úradné oznamy a inzeráty,

ğ) Valné zhromaždenie: Valné zhromaždenie tlačovej inštitúcie,

h) Indikátor: Číslo, ktoré určuje mesačnú kvótu oficiálnej inzercie novín a internetových spravodajských stránok, ktoré uverejňujú oficiálne inzeráty,

ı) Obsah: Všetky vizuálne, zvukové alebo písomné prvky v periodikách,

i) İLANBİS (Informačný systém o reklame): Systém, v ktorom sú oficiálne oznamy a inzeráty prijímané elektronicky od inzerentov, ich distribúcia periodikám a postupy týkajúce sa kvalifikácie a povinností uložených periodikám valným zhromaždením ,

j) Oznámenie portál: Webová stránka, na ktorej sú ponúkané služby inzercie a inzercie, pozostávajúce z názvu domény „ilan.gov.tr“ patriacej Agentúre pre tlač a jej subdomén,

k) podpis: vlastnoručný alebo zabezpečený elektronický podpis,

l) Internetová spravodajská stránka: internetové spravodajské stránky nachádzajúce sa na hraniciach Turecka, zriadené na prezentáciu obsahu správ a komentárov na internete, zverejňovanie ich obsahu pomocou rôznych multimédií, ktorých kvalifikáciu a úlohy určuje valné zhromaždenie a ktoré súvisia s publikovaním oficiálnych oznámení a inzerátov,

m) Pracovný deň: 17/3/1981 Podľa ustanovení zákona č. 2429 o štátnych sviatkoch a dňoch pracovného pokoja sa za dni pracovného pokoja a dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ,

n) Kategória: Podmienky zverejnenia úradného oznámenia a klasifikácia, ktorá je podkladom pre jeho šírenie,

o) riadiace panel: Rada vytvorená na dohľad nad tým, či periodiká súvisiace s úradnými oznámeniami a inzerátmi plnia povinnosti uložené týmto nariadením včas a úplne,

ö) Inštitúcia: Inštitúcia tlačovej reklamy,

p) Offset: Premietnutie úradného oznámenia z novín alebo internetových spravodajských stránok vo výške zodpovedajúcej kvóte úradných oznámení za obdobia, v ktorých dochádza k porušeniu podmienok určených valným zhromaždením, do iných novín alebo internetových spravodajských stránok, ktoré majú právo publikovať na rovnakom mieste publikácie alebo kvóty v pomere k ich ukazovateľom,

r) Pozastavenie práva na zverejnenie úradného oznámenia: Ak dôjde k porušeniu podmienok určených valným zhromaždením a ak sa zistí, že tento stav trvá, úradné oznámenie sa nevykoná až do odstránenia priestupku,

s) Počet zobrazení stránky: Číslo, ktoré vyjadruje celkový počet zobrazení stránky návštevníkmi internetových spravodajských stránok,

ş) Koncový predajca: Miesto predaja, známe aj ako pultový predaj v sektore tlačených médií, ktoré ponúka čitateľom výtlačky novín dodané hlavným predajcom alebo subpredajcom spôsobom, ktorý môžu ľahko získať,

t) Periodiká: Noviny, časopisy a internetové spravodajské stránky, ktoré podávajú vyhlásenia v súlade so zákonom č. 5187 a majú kvalifikáciu uvedenú v tomto nariadení,

u) Subdealer: Zriadený za účelom distribúcie novín, zamestnancov, vozidiel a techniky zariadení Doručenie kópií novín zaslaných hlavným predajcom koncovým predajcom, pričom fyzické podmienky si odnesiete so spoločnosťou; mesto, kraj alebo kraj k hlavnému dílerovi pridružené podnikanie,

ü) Jeden návštevník: návštevník, ktorý sa prihlási na spravodajskú stránku z rovnakej IP adresy a započíta sa iba raz,

v) Náhrada: Suma úradného oznámenia zodpovedajúca kvóte úradných oznámení za obdobia, keď noviny alebo internetové spravodajské stránky majú právo publikovať, ale boli zbavené zverejňovania, sa odpočítava od iných novín alebo internetových spravodajských stránok, ktoré majú právo publikovať na rovnakom publikačnom alebo kvótovanom mieste v pomere k príslušným novinám alebo internetovým spravodajským stránkam, aby sa odrážali na spravodajskej stránke,

y) Zástupca právnickej osoby: V prípade, že vlastníkom publikácie je právnická osoba, skutočná osoba určená z konateľov povereným predstavenstvom tejto právnickej osoby v súlade so zákonom č. 5187,

z) Iba uverejňovanie inzerátov: Periodiká, ktoré požiadali o uverejňovanie iba oficiálnej inzercie a spĺňajú podmienky uvedené v piatej časti,

aa) Rozšírené noviny: Denná tlač vydávaná jednou tlačovou organizáciou s rovnakým názvom a distribuovaná a ponúkaná na predaj aspoň v 70 % krajiny, aspoň v jednej provincii v každom geografickom regióne,

bb) Právo zverejniť: mať právo zverejňovať úradné oznamy alebo inzeráty,

cc) Deň vydania: Dátum uvedený na stránkach a štítkoch novín a čas medzi 00.00:23.59 a XNUMX:XNUMX pre každý deň na internetových spravodajských stránkach,

çç) Vlastník vysielania: Fyzická alebo právnická osoba uvedená vo vyhlásení podanom v súlade so zákonom č. 5187,

dd) Typ publikácie: Ktoré z bežných, regionálnych alebo miestnych typov publikácií uvedených vo vyhlásení podanom v súlade so zákonom č. 5187 sú noviny a časopisy v rozsahu,

ee) Miesto vydania a kvóty: Podľa vyhlásenia vydaného v súlade so zákonom č. 5187 miesto vydania v článku 31 pre noviny; kvótne miesta určené v článku 53 pre internetové spravodajské stránky,

ff) Miestne noviny: Noviny vychádzajúce denne alebo aspoň dva dni v týždni, distribuované a predávané tlačou v jednej osade,

gg) Predstavenstvo: Predstavenstvo tlačovej reklamnej agentúry,

vyjadrenie áno.

DRUHÁ ČASŤ

Inzeráty a Inzeráty

oficiálne oznámenia

ČLÁNOK 5- (1) V rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

a) Oznámenia, ktoré sa povinne zverejňujú v súlade so zákonom, prezidentským dekrétom, štatútom alebo nariadením,

b) Oznamy, ktoré nemajú charakter inzerátov správ v pôsobnosti ústrednej štátnej správy, miestnych správ, inštitúcií sociálneho zabezpečenia, univerzít, komôr a komoditných búrz, odborov, advokátskych komôr, štátnych hospodárskych podnikov, organizácií, ktorých kapitál je nadpolovičný. verejnoprávnym právnickým osobám a ich pridruženým spoločnostiam,

úradné je reklama.

(2) Za úradné oznámenia sa nepovažujú oznámenia, ktoré majú súkromné ​​združenia povinne podávať v rámci písmena a) prvého odseku.

oficiálne inzeráty

ČLÁNOK 6- (1) Za reklamu sa považuje obsah zverejnený v obrazovej, zvukovej alebo písomnej forme v periodickej tlači za účelom získania materiálneho alebo morálneho prospechu, ako je získanie popularity pre niečo alebo myšlienku alebo na propagačné účely.

(2) Oficiálne inzeráty, 195 zákona č. 42 th Ide o reklamy poskytované periodikám oddeleniami a organizáciami uvedenými v písmene b) prvého odseku článku 5 tohto nariadenia, inými zariadeniami zriadenými zákonom alebo prezidentským dekrétom alebo ich pridruženými spoločnosťami.

(3) Oficiálna inzercia sa prostredníctvom agentúry zverejňuje v periodickej tlači, ktorá má právo uverejňovať oficiálnu inzerciu podľa preferencií zadávateľov reklamy.

(4) Správy, obrázky, videá, texty a podobne, ktoré sú reklamami alebo reklamami. váhať Uvádza sa, že ide o reklamu alebo reklamu bez opustenia akejkoľvek miestnosti.

Sprostredkovateľská povinnosť pre úradné oznámenia a inzeráty

ČLÁNOK 7- (1) Inštitúcia zabezpečí, aby úradné oznamy a inzeráty, periodiká, ktoré majú právo vydávať, a oznamy inštitúcie na portáli sprostredkúva jeho zverejnenie.

(2) Inštitúcia prijíma osobitné inzeráty a inzeráty. Uverejňovanie, uverejňovanie a sprostredkovanie špeciálnej inzercie a inzercie je v rozsahu zákona č. 195 a ustanovení tohto nariadenia bezplatné.

Zoznam periodík

ČLÁNOK 8- (1) Inštitúcia zverejňuje zoznam, ktorý obsahuje názvy periodickej tlače, v ktorých možno umiestňovať úradné oznamy a inzeráty, a ďalšie potrebné informácie v posledný pracovný deň každého mesiaca na svojich internetových stránkach.

(2) V zozname sa uvádzajú informácie ako získanie alebo zastavenie práva na uverejňovanie úradných oznámení, opätovné získanie tohto práva, zánik práva na uverejňovanie úradných oznámení a inzerátov a zmena mena alebo názvu domény.

(3) V zozname sú uvedené aj noviny a internetové spravodajské stránky, ktoré sú v čakacej lehote na získanie oprávnenia na uverejnenie oficiálnej inzercie.

TRETIA ČASŤ

Oficiálne oznámenie a právo na zverejnenie reklamy

Právo na zverejňovanie oficiálnych inzerátov

ČLÁNOK 9- (1) Noviny a internetové spravodajské stránky, ktoré si úplne a včas plnia svoju kvalifikáciu a povinnosti v súlade s postupmi a zásadami určenými podľa kategórií v tomto nariadení, sú oprávnené uverejňovať oficiálnu inzerciu.

Právo na zverejňovanie oficiálnych inzerátov

ČLÁNOK 10- (1) Periodiká, ktoré žiadajú o uverejnenie úradnej inzercie, získavajú toto právo len vtedy, ak úplne a včas plnia svoju kvalifikáciu a povinnosti v súlade s postupmi a zásadami ustanovenými v tomto nariadení. Na periodickú tlač sa vzťahujú ustanovenia v piatej časti z hľadiska práva na uverejnenie úradnej inzercie.

(2) Noviny a internetové spravodajské stránky, ktoré majú právo uverejňovať oficiálnu inzerciu alebo sú v čakacej lehote na získanie tohto práva, majú tiež právo uverejňovať oficiálnu inzerciu. Zaniká aj právo na uverejňovanie oficiálnej inzercie novín a internetových spravodajských stránok, ktorým právo na uverejňovanie oficiálnej inzercie zaniká.

(3) Oficiálnu inzerciu publikácií vydávaných špeciálne na ramadán a obetné slávnosti poskytujú profesionálne novinárske organizácie s najvyšším počtom tlačových preukazov a ich nadriadené organizácie v provincii, v ktorej sídlia.

Podmienky na získanie práva na zverejnenie

ČLÁNOK 11- (1) Na to, aby periodická tlač získala právo vydávať;

a) podpísaným úradným oznámením a inzerátom alebo žiadosťou o uverejnenie len inzerátu s jasným uvedením miesta uverejnenia alebo kvóty,

b) podľa svojej žiadosti má príslušné ustanovenia tohto nariadenia a ďalšie podmienky a kvalifikáciu určené valným zhromaždením, včas prijíma a plnia zverené povinnosti,

c) dovŕšením čakacích lehôt, ktoré sú im určené, splnením podmienok v tomto článku,

mušt.

Určenie dokumentov, ktoré sa majú zaslať inštitúcii

ČLÁNOK 12- (1) Generálne riaditeľstvo je oprávnené určiť dokumenty, ktoré sa vyžadujú v rámci tohto nariadenia.

Oznámenia inštitúcii

ČLÁNOK 13- (1) V rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa informácie a dokumenty zasielajú inštitúcii prostredníctvom İLANBİS; Nemôžu byť nepravdivé alebo zavádzajúce, neposkytujú zaručené práva v deklarovaných záležitostiach a nepredstavujú predpoklad presnosti alebo skutočnosti, pokiaľ ide o informácie, ktoré obsahuje.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

Čakacia doba transakcie

Čakacia doba

ČLÁNOK 14- (1) Periodiká podliehajú čakacím lehotám uvedeným v príslušných častiach tohto nariadenia na získanie práva na uverejňovanie úradných oznámení a/alebo inzerátov.

Určenie dátumu začiatku čakacej doby

ČLÁNOK 15- (1) Noviny alebo internetové spravodajské stránky požiadajú o audit najneskôr do 3 mesiacov odo dňa podania žiadosti o uverejnenie úradného oznámenia do evidencie agentúry. Za deň začatia čakacej doby sa určuje deň, kedy sa zistí, že na základe auditu alebo previerky, ktoré vykoná Generálne riaditeľstvo na základe žiadosti, sa zistí, že má stanovené podmienky a kvalifikáciu. v ustanoveniach tohto nariadenia o uverejnení alebo umiestnení kvóty.

Povinnosti počas čakacej doby

ČLÁNOK 16- (1) Noviny alebo internetové spravodajstvo, na ktoré sa vzťahuje čakacia lehota na získanie práva na uverejnenie oficiálnej inzercie, nemôže pred uplynutím tejto lehoty uverejniť oficiálnu inzerciu. V opačnom prípade sa uplatňujú sankcie uvedené v zákone č. 195.

(2) V súlade s intervalom zverejňovania uvedeným vo vyhlásení podanom podľa zákona č. 5187 noviny v čakacej lehote; Na druhej strane internetové spravodajské stránky musia byť zverejňované spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky týkajúce sa prístupnosti stanovené v tomto nariadení, a noviny a internetové spravodajské stránky musia mať všetky ostatné požadované kvalifikácie a spĺňať pridelené úlohy.

(3) Ustanovenie § 113 ods. XNUMX o novinách alebo internetových spravodajských stránkach v čakacej lehote sa však použije na základe dátumu začiatku čakacej doby namiesto kalendárneho roka.

PIATA ČASŤ

Všeobecná kvalifikácia novín a internetových spravodajských stránok súvisiacich s uverejňovaním oficiálnych oznámení

rozsah

ČLÁNOK 17- (1) V tejto časti sú upravené všeobecné predpoklady určené valným zhromaždením na vznik a pokračovanie oprávnenia na vydávanie úradných oznamov novín a internetových spravodajských stránok.

Požiadavky na tím

ČLÁNOK 18- (1) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné zamestnávať mienkotvorných pracovníkov v počte a úlohách uvedených v druhej a tretej časti.

(2) Intelektuálni pracovníci, ktorí budú uvedení v štábe;

a) uzatváranie pracovných zmlúv v písomnej forme a na dobu určitú v súlade so zákonom č. 5953,

b) výplatu ich miezd v plnej výške a načas v súlade s ich zmluvami počas celého dňa a celého mesiaca,

c) v skutočnosti vykonávajú prácu výmenou za svoje povinnosti uvedené v ich zmluvách,

ç) Oznámenia inštitúcií sociálneho zabezpečenia, poistné a daňové prírastky týkajúce sa ich miezd sa podávajú v zákonnej lehote a úplne,

d) Nepodnikať v ich prospech a nevykonávať inú činnosť ako novinársku profesiu,

e) bývať v mieste vydania alebo kvóty novín alebo internetovej spravodajskej stránky, pre ktorú pracujú,

je to povinné.

(3) S výnimkou zodpovedného vedúceho, iní intelektuálni pracovníci, ktorí sa zdržiavajú v územných hraniciach tej istej provincie a susedných provincií, berúc do úvahy vzdialenosť medzi miestom vydania alebo kvótou novín alebo internetovej spravodajskej stránky a miestom bydliska a prostriedkov verejnej dopravy, vysielania alebo kvóty Môžu sa zdržiavať mimo svojho bydliska. V takýchto prípadoch úrad rozhodne, či je možné vykonávať úlohu v súlade s účelom a nepretržite. Najviac dvaja mienkotvorní pracovníci v 1. a 2. kategórii internetových spravodajských stránok; 3., Pre tých, ktorí sú v 4. a 5. kategórii, sa pre nápadového pracovníka nevyžaduje podmienka pobytu na kvótovom mieste. Pri určovaní miesta pobytu sa vychádza z prvej adresy pobytu v evidencii Centrálneho systému správy obyvateľstva (MERNIS).

(4) V prípade, že zamestnávateľ alebo duševný pracovník vypovedá písomnú pracovnú zmluvu intelektuálnych pracovníkov pracujúcich u personálu, je dátum ukončenia 5953., 5. a 6. zákona č. 7. th určené v súlade s článkami.

Môžu byť v tíme

ČLÁNOK 19- (1) Intelektuálni pracovníci, ktorí môžu byť zaradení do personálu, musia mať aspoň jednu z týchto kvalifikácií a podmienok:

a) Absolvovať komunikačné fakulty vysokých škôl alebo komunikačné odbory iných fakúlt alebo mať rovnocenný diplom akceptovaný Radou vysokých škôl.

b) Mať tlačovú kartu ako intelektuálny pracovník.

c) Pracovať v médiách najmenej 6 mesiacov bez prestávky za predpokladu, že vyštudoval odbory komunikácie na odborných školách a túto prácu certifikovať.

ç) Pracovať v médiách celkovo 5953 mesiacov, z toho najmenej 6 mesiacov nepretržite, v súlade s právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení v rozsahu zákona č.

d) Pracovať podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení v rozsahu zákona č. 6 o duševných pracovníkoch celkovo 15 mesiacov, z toho najmenej 5953 mesiacov nepretržite, a túto prácu osvedčiť.

e) Pracovať v spravodajstve verejnoprávnych médií spolu 6 mesiacov, z toho najmenej 15 mesiacov nepretržite podľa stavu verejného práva, a túto prácu osvedčiť.

(2) Obmedzené na tých, ktorí sú zamestnaní ako spisovatelia a nápadití pracovníci. 22/5/2003 Podmienky uvedené v prvom odseku sa nehľadajú pre tých, ktorí sú považovaní za invalidov podľa Zákonníka práce č.

Nebudú na súpiske.

ČLÁNOK 20- (1) S nositeľom výsady novín a internetového spravodajstva alebo prípadne so zástupcom právnickej osoby určeným podľa ustanovení zákona č. kolektívne spoločníci obchodných spoločností, komanditisti riadnych komanditných spoločností, komanditisti komanditných spoločností, ktorých kapitál je rozdelený na akcie, akcionári zariadení dcérskej spoločnosti, obmedzený spoločníci a konatelia zastupujúci spoločnosť v spoločnostiach, spoločníci oprávnení zastupovať spoločnosť v akciových spoločnostiach, členovia predstavenstva a audítori; Nemôžu sa podieľať na intelektuálnom zbore vlastných alebo iných publikácií.

(2) Matka, otec, manžel, fyzické a nevlastné deti skutočnej osoby, ktorá vlastní noviny a internetové spravodajské stránky súvisiace s vydávaním úradných oznámení, a členovia riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb, ich osvojení deti, rodičia manželov, pracovníci príslušných novín a internetovej spravodajskej stránky sa nemôžu uskutočniť. Ustanovenie tohto odseku sa však nevzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú požiadavku na ukončenie štúdia uvedenú v písmene a) prvého odseku článku 19, a na príbuzných, ktorí sú držiteľmi tlačového preukazu ako intelektuálni pracovníci.

Zamestnanci viac ako jedného periodika

ČLÁNOK 21- (1) Ak je duševný pracovník deklarovaný v kolektíve viacerých novín a internetových spravodajských stránok súvisiacich s uverejňovaním úradných oznámení, bude prijatý do kolektívu len jedného z nich. Ako základ pre tieto transakcie sa berú záznamy, zmluvy a iné dokumenty inštitúcie sociálneho zabezpečenia.

Oznamovacia povinnosť zamestnancov

ČLÁNOK 22 – (1) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné doručiť inštitúcii informácie a dokumenty týkajúce sa zamestnania, zmeny titulu, prepúšťania, daňových a poistných prírastkov intelektuálnych pracovníkov ich zamestnancov najneskôr do 3 pracovných dní po dokončenie týchto transakcií.

obsah

ČLÁNOK 23- (1) V obsahu novín a internetových spravodajských stránok podľa počtu kategórií a ukazovateľov;

a) publikovať všetky druhy textov v turečtine okrem špeciálnych oznámení a reklám,

b) Iné články, ako sú správy, rubriky, články, komentáre, výskumy, rozhovory a obrázky, vizuály, fotografie, o politických, ekonomických, kultúrnych, umeleckých, spoločenských, časopiseckých a športových témach, ktoré sa týkajú publikácie alebo kvóty a jej prostredia, za predpokladu, že sú pôvodné a aktuálne, zahŕňajú grafiku, kreslené filmy a podobne,

c) Neopakujú sa aktuálne prúdy rozhlasového a televízneho vysielania, lekárne v službe, ekonomické stoly, zábavné podniky, poveternostné podmienky a podobne a obsah ako hádanky a astrológia,

ç) Vizuálny obsah by mal byť relevantný a proporcionálny k spravodajským textom a mal by byť usporiadaný v súlade so zavedenými postupmi v tlači,

d) v titulkoch nie je obsah správ vychyľovaný, nezavádzajúci a nevytvárajúci rozpory,

e) Dve tretiny plochy novín a denných spravodajských čísel internetových spravodajských stránok pozostávajú z obsahu uvedeného v písmene b); Najmenej v jednej šestine obsahu by správy od intelektuálnych pracovníkov zobrazované medzi ich zamestnancami a tými, ktorí zamestnávajú spisovateľov, mali obsahovať vlastné rubriky, za predpokladu, že je to aspoň dvakrát za 7 dní,

Je to povinné.

(2) Noviny a internetové spravodajské stránky môžu obsahovať aj obsah v iných jazykoch za predpokladu, že sú preložené do turečtiny.

(3) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné úplne, správne a včas uverejňovať úradné oznamy a inzeráty, ako aj prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ich ľahkej čitateľnosti.

Geografické využitie

ČLÁNOK 24- (1) V obsahu novín a internetových spravodajských stránok;

a) s uvedením intelektuálneho pracovníka, ktorý vlastní obsah vytvorený osobami uvedenými v tíme,

b) používanie pôvodu príslušných inštitúcií a organizácií v tlačových správach, stanoviskách a bulletinoch pripravovaných verejnými inštitúciami, organizáciami, inštitúciami, obcami a ich zložkami, inými samosprávami, politickými stranami, mimovládnymi organizáciami a podobne,

c) uvedenie príslušnej osoby alebo tlačovej agentúry v správach získaných zaplatením licenčných poplatkov alebo poplatkov za predplatné v závislosti od zmluvy,

ç) používanie slova spravodajské centrum v prípadoch, keď informácie zbierajú, zostavujú a oznamujú intelektuálni pracovníci,

je to povinné.

(2) Obsah možno prenášať prostredníctvom internetu z periodickej alebo neperiodickej tlače, ak je ako zdroj pôvodu uvedený názov a ďalšie potrebné informácie, ktoré nepresiahnu 10 % z počtu správ alebo plochy.

(3) Môže sa zahrnúť až 30 % z každej správy alebo stĺpca priamo vysielaného akýmkoľvek spôsobom a formou. Takto uskutočnené prevody sa nepovažujú za pôvodný obsah.

(4) V obsahu, ktorý je citovaný, 5/12/1951 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o duševných a umeleckých dielach zo dňa a 5846 je jasne uvedený názov citovanej publikácie a ďalšie potrebné informácie.

Podobnosť v obsahu

ČLÁNOK 25- (1) Podobný obsah nemožno zahrnúť do dvoch alebo viacerých periodík na rovnakých alebo rôznych miestach. Pri určovaní podobnosti sa nezohľadňuje zmluvný obsah.

(2) Ak dve alebo viac periodík obsahuje súvisle podobný obsah, úradné oznámenie a inzercia sa udeľuje len jednej z publikácií. V tomto prípade, ak vlastníkom publikácie je tá istá osoba, táto osoba si vyberá publikáciu, ktorá sa má oznámiť a inzerovať. Ak sú vlastníkmi periodickej tlače rôzne osoby, právo na zverejnenie má publikácia, ktorá preukáže, že vlastní právo na použitie podobného obsahu.

Zmena názvov novín a názvov domén internetových spravodajských stránok

ČLÁNOK 26- (1) Názvy novín a názvy domén internetových spravodajských stránok nesmú pozostávať zo slov alebo skratiek, ktoré by mohli odporovať všeobecnému morálnemu chápaniu a verejnému poriadku.

(2) Internetové spravodajské stránky nemôžu požiadať o zmenu názvu domény, ak príslušné orgány rozhodnú o zablokovaní prístupu.

(3) Ak si noviny želajú zmeniť svoje názvy a názvy domén internetových spravodajských stránok, zašlú svoje žiadosti vrátane svojich nových názvov alebo doménových mien úradu v podpísanej forme.

(4) Ak správna rada na základe preskúmania dospeje k záveru, že názov alebo názov domény sú v súlade s prvým odsekom, zmenu povolí.

(5) Noviny a internetové spravodajské stránky môžu používať svoje nové názvy alebo názvy domén, ak to agentúre oznámia najmenej do 3 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia predstavenstva o zmene. Tieto zmeny sa oznamujú verejnosti na viditeľnom mieste pred ich vykonaním.

(6) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné túto zmenu oznámiť a vykonať najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia o povolení zmeny. V opačnom prípade pokračuje vo svojej publikácii s rovnakým názvom alebo názvom domény.

(7) Noviny a internetové spravodajské stránky nemôžu žiadať o zmenu názvu alebo názvu domény viac ako dvakrát v kalendárnom roku, s výnimkou zmeny vlastníka publikácie.

Fakturácia

ČLÁNOK 27- (1) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné vystaviť faktúru za oficiálnu inzerciu, ktorú zverejňujú, podľa zásad a opatrení uvedených v cenovej sadzobníku úradného oznámenia a za všetky periodiká podľa ceny prepočítanej nad tarify určené za špeciálne inzeráty a inzeráty po odpočítaní provízie agentúry.

(2) Vystavenie faktúry v rozpore s určenými tarifami alebo inými zásadami určenými v tomto nariadení alebo uplatnenie sankcií podľa príslušných zákonov z dôvodu jej nevystavenia nevylučuje konanie podľa § 195 zákona. č. 49.

účtovné transakcie

ČLÁNOK 28- (1) Noviny a internetové spravodajské stránky by mali viesť účtovníctvo na základe súvahy.

povinnosť pracoviska

ČLÁNOK 29- (1) Noviny a internetové spravodajské stránky sú povinné pokračovať vo svojej činnosti na pracovisku venovanom novinárskemu povolaniu.

(2) Na tomto pracovisku;

a) s pracovnou plochou najmenej 5 metrov štvorcových na osobu v pomere k intelektuálnym pracovníkom uvedeným v personáli,

b) Potrebné technické techniky, ktoré budú intelektuálni pracovníci používať pri vykonávaní svojej profesie žurnalistiky. vaše vybavenie byť nájdený,

c) nevykonávať inú odbornú činnosť alebo komerčnú činnosť, ktorá je nezlučiteľná s novinárskou profesiou, a zároveň ju neužívať na bývanie,

ç) zavesenie tabuľky s názvom novín a internetovej spravodajskej stránky na viditeľné miesto,

musieť.

DRUHÁ ČASŤ

Ustanovenia týkajúce sa novín súvisiace s uverejňovaním úradných oznámení

KAPITOLA JEDNA

Rozsah a kategórie

rozsah

ČLÁNOK 30- (1) Noviny, ktoré sú v čakacej dobe alebo ktoré majú právo uverejňovať úradné oznámenia, musia spĺňať ustanovenia tohto oddielu spolu s ustanoveniami v prvej časti.

Vysielacie miesta

ČLÁNOK 31- (1) Miesta vydávania novín sú tieto:

a) 10/7/2004 Vzhľadom na ustanovenia zákona o mestských samosprávach zo dňa 5216 pod číslom 6 a zákona o zriaďovaní obvodov v rámci hraníc metropolitnej obce ao zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 3 pod číslom 2008, metropolitná samospráva v štrnástich provinciách a v provinciách, ktoré získali štatút metropolitnej samosprávy a/alebo hranice metropolitnej samosprávy boli predefinované podľa zákona o zriadení 5747 okresov ao zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok;

1) provincie Adana Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan a okresy Yüreğir,

2) provincia Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, pursaklar, okresy Sincan a Yenimahalle,

3) provincia Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kepez ve Kepez okresy,

4) okres Efeler v provincii Aydın,

5) Provincia Balikesir šiesty september a okresy Karesi,

6) okresy Bursa Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi a Yıldırım,

7) Provincia Denizli Merkezefendi a okresy Pamukkale,

8) provincia Diyarbakir Baglar, Kayapınar, okresy Sur a Yenişehir,

9) okresy Aziziye, Palandöken a Yakutiye provincie Erzurum,

10) Provincia Eskisehir Odunpazari a okresy Tepebaşı,

11) okresy Oğuzeli, Şahinbey a Şehitkamil v provincii Gaziantep,

12) provincia Hatay, okresy Antakya a Defne,

13) Ostrovy provincie Istanbul, Arnavutköyplochý, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Esenyurt, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, plochýEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, sultangaziokresy Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar a Zeytinburnu,

14) provincia İzmir Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyakaokresy Konak, Narlıdere a Torbalı,

15) provincia Kahramanmaraş Dulkadiroğlu a dvanásty február okresy,

16) okresy Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi a Talas v provincii Kayseri,

17) Provincia Kocaeli Başiskele, Izmit a Kartepe okresy,

18) okresy Karatay, Meram a Selçuklu v provincii Konya,

19) okresy Battalgazi a Yeşilyurt v provincii Malatya,

20) Kniežatá z provincie Manisa a Yunusemre okresy,

21) Provincia Mardin Artuklu mesto,

22) Stredomorská provincia Mersin, AkdenizBýk a okresy Yenişehir,

23) okres Menteşe v provincii Muğla,

24) Provincia Ordu Altınordu mesto,

25) provincia Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan a okresy Söğütlü,

26) Provincia Samsun atakujeJanikMôj prvý krok a okresy Tekkeköy,

27) Provincia Tekirdag Suleymanpasa mesto,

28) Provincia Trabzon Ortahisar mesto,

29) Provincia Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü okresy,

30) Provincia Van SilkroadTusba a okresy Edremit,

il centrálne jediné vysielacie miesto,

b) 3/7/2005 Adıyaman, ktorá má štatút centrálnej obce, berúc do úvahy zákon o obci č. 5393 z r. Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, provincia Yauldzasga, Uşak. jedno centrálne vysielacie miesto,

c) provincia Hatay s Dörtyol, Erzin Payaso okresy; okresy Hassa a Kırıkhan; s Iskenderunom Arsuz okresy; provincia Kocaeli Cayirova, Darica, Dilovasi a okresy Gebze; Provincia Muğla s Fethiye Seydikemer okresy; Provincia Tekirdag Çerkezköy okresy Kapaklı; Okresy Çorlu a Ergene sú jediným miestom vysielania,

ç) Každý z okresov okrem miest vysielania uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku má samostatné miesto vysielania,

ako prijateľné.

(2) Postupy a zásady týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia pre nové administratívne štruktúry, ktoré sa majú vytvoriť v dôsledku administratívneho rozdelenia a/alebo zlúčenia, určí správna rada.

(3) Ak nie sú noviny, ktoré by mali právo vydávať v okresoch v obvode mestskej samosprávy podľa zákonov č. miesta uvedené v písmene a) prvého odseku pre provinciu, ku ktorej sú pridružení.

Kategórie

ČLÁNOK 32- (1) Kategórie novín podľa miesta ich vydávania sú tieto:

DRUHÁ ČASŤ

podmienky

Čakacia doba

ČLÁNOK 33- (1) Čakacia doba denníka na získanie oprávnenia na uverejňovanie úradných oznámení je 36 mesiacov.

Kontinuita vo vysielaní

ČLÁNOK 34- (1) Noviny sú povinné, okrem zákonných obmedzení, nepretržite pokračovať vo svojom vydavateľskom živote.

(2) 32 th 1 špecifikované v tabuľke v článku., Denne vychádzajú noviny zaradené do 2., 3., 4. a 5. kategórie. Tieto noviny však nemôžu vychádzať jedenkrát týždenne v určený deň, ak sú uvedené vo vyhlásení podanom v súlade s ustanoveniami zákona č.

(3) Noviny patriace do 6. kategórie musia vychádzať v dňoch uvedených vo vyhlásení, ktoré podali podľa zákona č. 5187, najmenej dva dni v týždni.

(4) Noviny, ktoré museli pre štrajk prerušiť svoje vydávanie, do 30 dní od skončenia štrajku; Okrem skutočného predajného množstva, ak sú opätovne zverejnené splnením ostatných požadovaných kvalifikácií a povinností, ich právo na zverejňovanie úradných oznámení trvá.

(5) Noviny sa nesmú vydávať za predpokladu, že o tom informujú agentúru najmenej 3 pracovné dni pred ramadánom a sviatkami obetí a do 3 pracovných dní v prípade vyššej moci.

Dodávacia povinnosť

ČLÁNOK 35- (1) Noviny, ktoré tvoria základ pre skúšky, ktoré sa majú vykonať s cieľom určiť, či sú kvalifikácie a povinnosti súvisiace s rôznymi článkami tohto nariadenia splnené včas a úplne;

a) najmenej 2 z každého čísla, vrátane príloh považovaných za dokumenty, s úradnými oznámeniami a inzerátmi alebo bez nich,

b) Stránky týchto vydaní sú tiež vo formáte súboru určenom inštitúciou prostredníctvom İLANBIS, najneskôr do 09.00:XNUMX v deň, v ktorom je uvedený dátum,

Musí sa zaslať inštitúcii.

(2) Noviny vydávané v pokrajinských strediskách pobočiek, ktorých činnosť pre služby agentúry vykonáva iná pobočka agentúry, a noviny v rozsahu písm. c) a ç) prvého odseku čl. 31 zašle ich vytlačené kópie druhého pracovného dňa nasledujúceho po dni zverejnenia najneskôr do 16.00 hod., je povinná doručiť ich pobočkám inštitúcie do

Tiráž a povinné údaje

ČLÁNOK 36- (1) Jeho štítok je povinný uviesť v každom čísle novín. V tiráži sa uvedie názov, dátum a číslo publikácie, ak je vlastníkom publikácie fyzická osoba, ak ide o právnickú osobu, právnická osoba, ak existuje, obchodné meno a zástupca právnickej osoby, ak existuje, je potrebné uviesť vydavateľa, zodpovedného vedúceho (redaktora), typ publikácie a miesto podania, kontaktný telefón, firemnú e-mailovú adresu, adresu národného elektronického notifikačného systému (UETS) a údaje o tlačiarni.

(2) Noviny; V prípade, že dôjde k zmene vlastníka publikácie, zástupcu právnickej osoby, prípadného vydavateľa, zodpovedného vedúceho (redaktora) a miesta vedenia, je povinná túto skutočnosť oznámiť inštitúcii podpisom najneskôr v prvý pracovný deň a vykonať potrebné zmeny v tagu prvého následne zverejneného čísla.

(3) Plocha potlače nesmie presiahnuť 140 centimetrov štvorcových.

(4) Noviny, ktorých miesto vedenia a miesto tlače sa nachádzajú na tej istej adrese, ich môžu na štítkoch uvádzať na jednej adrese.

sektã¶rel notebooky

ČLÁNOK 37- (1) Údaje prislúchajúce ku každému tlačenému číslu novín, na ktorých sa zakladá právo na vydávanie úradných oznámení. v İLANBIS musia byť zapísané v príslušných knihách.

(2) Postupy a zásady pri vedení účtovníctva upravuje predstavenstvo.

(3) Všetky informácie sa spracúvajú denne, okrem výšky vratky, ktorá sa musí evidovať v účtovníctve. Sumy vrátenia sú zaznamenané najneskôr do 10 dní.

(4) Knihy, ktoré majú noviny viesť, a ich obsah sú tieto:

a) Papierová kniha: Je to kniha, v ktorej sa na základe hmotnosti zaznamenáva vstup papiera dodaného na základe faktúry, ktorý sa má použiť v procese tlače novín, a výstup papiera použitého pri tlači každého vydania. alebo listová jednotka, podľa tlačovej techniky. Túto knihu však nemožno ponechať, ak sa preukáže, že papier použitý v procese tlače poskytuje obchodná organizácia vykonávajúca tlač v súlade so zmluvou.

b) Tlačová kniha: Je to kniha, v ktorej sú zaznamenané celkové, čisté a poškodené čísla tlače pre každé vydanie, miesto, čas a technika tlače spolu s potvrdením o tlači alebo akýmikoľvek rovnocennými dokladmi z tlače. dom alebo tlačiarne, kde sa noviny tlačia.

c) Predplatiteľská kniha: Je to kniha, v ktorej je uvedené meno a priezvisko predplatiteľov, ak sú fyzickými osobami, ich mená, obchodné mená, ak sú, ich adresy, dátumy začiatku a konca predplatného a dátum a číslo predplatiteľskej faktúry. bez ohľadu na to, či sa cena zbiera od dátumu začatia. Noviny, ktoré nemajú predplatiteľov, si túto knihu nemusia ponechať.

ç) Predajná kniha: Je to kniha, ktorá zobrazuje informácie na faktúrach o tom, koľko z každého čísla novín bolo odovzdaných predajcovi alebo predajcom vykonávajúcim distribučnú činnosť, aby sa dali na predaj u koncových predajcov a koľko sa ich nepredalo, ale vrátilo, a prípadne počet predplatiteľov, ktorým boli vystavené faktúry.

Minimálny personál

ČLÁNOK 38- (1) Minimálny počet, rozdelenie a povinnosti mienkotvorných pracovníkov, ktorí musia byť v zamestnaní novín podľa ich kategórií, sú uvedené nižšie:

(2) Podľa tohto článku 1., Noviny v 2., 3. a 4. kategórii môžu namiesto korešpondenta zamestnať minimálne personálneho šéfredaktora.

(3) Bežné noviny sú povinné zamestnávať mienkotvorných pracovníkov v počtoch a na pozíciách určených pre 1. kategóriu.

Minimálna plocha

ČLÁNOK 39- (1) Minimálne denné plochy určené pre každé vydávané číslo novín sú uvedené nižšie podľa ich kategórií:

(2) Pri určení plochy vydávaného čísla novín sa vychádza z veľkosti a počtu strán.

(3) Pri výpočte plochy novín;

a) Časti presahujúce 2,5 cm na okrajoch strany,

b) všetky druhy periodických alebo neperiodických publikácií, príloh alebo častí toho istého alebo samostatného koncesionára, ktoré sa poskytujú bezplatne alebo spolu s novinami,

zvážiť neberú.

(4) Hlavné noviny sú povinné spĺňať plošnú požiadavku určenú pre 1. kategóriu.

Rozloženie stránky

ČLÁNOK 40- (1) Noviny by mali venovať pozornosť rozloženiu strany v súlade s technologickým vývojom; texty, obrázky, fotografie, grafiku a podobné texty, ako aj prijatie potrebných opatrení, aby bol tento obsah ľahko čitateľný a zrozumiteľný.

(2) Správy, rubriky, články, komentáre, rozhovory a iné písané texty v obsahu novín, okrem titulku a reflektora, musia obsahovať najmenej 12 a najviac 14 riadkov textu na každých päť centimetrov, písmená nesmú byť menšie ako 8 bodov a väčšie ako 10 bodov.použitie je povinné.

(3) Na každej strane novín je povinné uvádzať dátum, číslo strany a názov s prihliadnutím na zaužívané zvyklosti tlače a vlastnosti tlačových techník.

Základy tlače

ČLÁNOK 41- (1) Tlač novín priemyslu a v súlade s vývojom techniky je povinné dbať na techniku ​​tlače, aby všetky druhy nápisov, obrázkov, fotografií, grafiky, karikatúr a podobne boli ľahko čitateľné a zrozumiteľné.

(2) Okrem kancelárskych, stolových alebo prenosných digitálnych tlačiarenských strojov, počítačových tlačiarní, rozmnožovacích strojov, kopírok; kotúčový ofset/rotačný stroj, plochá ofsetová tlač alebo priemyselné digitálne tlačiarenské stroje. Je však povinné tlačiť noviny vydávané na miestach, na ktoré sa vzťahujú odseky 31, 2 a 13 prvého odseku prvého odseku 14. článku, na kotúčových ofsetových tlačiarenských strojoch.

(3) S výnimkou zásahu vyššej moci nemožno proces tlače novín vykonať pred 19.00 hod. dňa pred dátumom vydania, ktoré sa má tlačiť, a je povinné doplniť denné minimum skutočného predaja pri tej istej tlači. dom bez prestávky.

(4) Noviny musia oznámiť agentúre podpísaným spôsobom zmenu miesta tlače najneskôr v prvý pracovný deň po zmene miesta tlače.

(5) Stránky každého čísla novín sú usporiadané v mieste vydania, a 15/7/1950 Musí byť vytlačený v tlačiarňach pôsobiacich v rámci hraníc provincie, kde bol vydaný v súlade s ustanoveniami zákona o tlačiarňach z roku 5681. Noviny s plochou najmenej 2,25 mXNUMX však môžu vykonávať svoje tlačové operácie aj v tlačiarňach mimo hraníc provincie, kde sa vydávajú, a to v rámci rovnakých zásad za predpokladu, že o tom informujú úrad podpísaným formulár vopred.

Distribučné princípy

ČLÁNOK 42- (1) Distribúcia novín sekundárnym a koncovým predajcom v mieste vydania sa musí uskutočňovať prostredníctvom inštitúcií zriadených na účely periodickej distribúcie publikácií. Zamestnanci, nástroje a techniky distribučnej prevádzky zariadení Je povinné mať všetky druhy príležitostí, ktoré sú z hľadiska fyzických podmienok podobné ako u jeho kolegov.

(2) Distribúcia predajov hlavných novín prostredníctvom inštitúcií uvedených v prvom odseku najmenej na 70 % krajiny, vrátane miesta vedenia, v každom geografickom regióne prostredníctvom subdealerov pridružených k týmto inštitúciám na na každodennej báze a realizácia tohto problému u koncových predajcov je potrebná dokumentácia.

(3) Ak noviny nemajú v mieste vydávania distribučnú prevádzkareň podľa prvého odseku; Sú povinní realizovať predaj prostredníctvom aspoň dvoch koncových predajcov, berúc do úvahy predajné miesta na mieste vysielania, a tento problém zdokumentovať.

(4) Každé číslo novín je povinné dať do predaja u koncových predajcov do 09.00 hod. dňa, v ktorý má dátum.

(5) Noviny sú povinné prijať potrebné opatrenia na oznamovanie údajov o predaji uskutočnenom prostredníctvom koncových predajcov prevádzkarňami vykonávajúcimi distribučnú činnosť.

(6) Zmenu predajcu alebo predajcov novín je povinný oznámiť agentúre s podpisom denníka najneskôr do 3 pracovných dní.

Minimálna predajná cena a provízia

ČLÁNOK 43- (1) Predajná cena, ktorá musí byť uvedená na prvej strane čísla každého vydania, nesmie byť nižšia ako 1,50 tureckých lír v miestnych a regionálnych novinách a 2 turecké líry v populárnych novinách vrátane dane z pridanej hodnoty. .

(2) Provízny poplatok obchodníkom a zľava poskytnutá predplatiteľom nemôže byť vyššia ako 40 % sumy napísanej v novinách. Poplatok, ktorý sa platí predplatiteľským poskytovateľom, je zahrnutý v tejto sadzbe.

(3) Cena predplatného nemôže byť nižšia ako suma, ktorá sa zistí vynásobením predajnej ceny určenej po odpočítaní zľavy, ak existuje, a obdobia predplatného.

Predaj predajcov a predplatiteľov

ČLÁNOK 44- (1) Minimálne skutočné počty predajov a návratov a sadzby, ktoré musia noviny realizovať v mieste vydania prostredníctvom predajcov a prostredníctvom predplatného, ​​sú uvedené nižšie podľa ich kategórií:

(2) Je povinné splniť podmienky predaja a vrátenia určené pre 1. kategóriu populárnych novín.

(3) S výnimkou predajov uskutočnených viackrát z primeraných a prijateľných dôvodov, predaje u koncových predajcov sú v skutočnosti jeden po druhom. jeden za druhým urobené je nevyhnutné.

(4) Podmienky, ktoré musia predplatné spĺňať, aby sa započítali do skutočného počtu predajov za deň, sú tieto:

a) Na predplatné s trvaním kratším ako 1 mesiac sa neprihliada.

b) každé číslo novín, ktoré má byť doručené svojim predplatiteľom do 09.00:XNUMX v deň, v ktorom má dátum, tek alebo tým, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť predplatiteľskej distribúcie hromadným vydávaním nákladných listov, pričom tieto transakcie musia byť zdokumentované.

c) Počet novín, ktoré majú vystavenú faktúru za predplatné a doručenú svojim predplatiteľom v čase uvedenom v písmene b), je zahrnutý do skutočného denného predaja. Noviny sú povinné urobiť potrebné opatrenia, aby sa zistilo, či sú výtlačky predajov uskutočnených predplatným v rukách vlastníkov predplatiteľov.

(5) z predaja novín prostredníctvom predplatného;

a) v novinách so skutočným predajom do 1.000 za každé vydané číslo; 1 pre každú fyzickú osobu prihlásenú na každé číslo; najviac 10 pre verejné inštitúcie, zariadenia, zariadenia a pridružené spoločnosti, mimovládne organizácie, odborové zväzy a organizácie politických strán; najviac 5 pre iné právnické osoby,

b) v novinách so skutočným predajom 1.000 1 alebo viac za každé vydané číslo; 20 pre každú fyzickú osobu prihlásenú na každé číslo; najviac 10 pre verejné inštitúcie, organizácie, zariadenia a pridružené spoločnosti, mimovládne organizácie, odborové zväzy a organizácie politických strán; najviac XNUMX pre iné právnické osoby,

vyhľadávaný Skutočná suma predaja môže byť zahrnutá do počtu predplatiteľov.

Hľadajú sa odberatelia

ČLÁNOK 45- (1) Inštitúcia môže z úradnej moci skúmať, či sú splnené povinnosti určené vo vzťahu k účastníkom.

(2) ako výsledok akéhokoľvek výskumu, ktorý má inštitúcia vykonať; Ak sa zistí, že počet predplatiteľov klesne pod minimálny počet skutočných predajov alebo zostane nad týmto počtom, ale 15 % alebo viac predplatiteľov v skutočnosti nepokračuje, právo vydávať noviny sa pozastaví.

(3) Ak nemožno určiť dátum zániku práva na zverejnenie podľa druhého odseku, je dátum vystavenia faktúry predplatiteľovi, ktorého dátum predplatenia je najstarší spomedzi predplatiteľov, ktorí sa nepovažujú za platných, sa považuje za dátum pozastavenia.

TRETIA ČASŤ

Podmienky a čísla indikátorov týkajúce sa kvóty pre oficiálne oznámenia

Hlavné ukazovatele

ČLÁNOK 46- (1) Počet ukazovateľov na základe mesačného úradného oznamovacieho kvóty novín;

a) V rámci bežných novín tie, ktoré vychádzajú denne 180, tie, ktoré nevychádzajú raz týždenne 1,

b) tie, ktoré vychádzajú denne v centrách miest 150, tie, ktoré nevychádzajú raz týždenne 1,

c) V okresoch vyšlo 150 každý deň v týždni, 6 vyšlo 130 dní, 5 vyšlo 100 dní, 4 vyšlo 80 dni, 3 vyšlo 60 dni, 2 vyšlo 40 dni,

ako Bolo identifikovaných.

Ďalšie indikačné podmienky

ČLÁNOK 47- (1) Aby noviny mohli využívať dodatočné ukazovatele;

a) mať zverejnené oficiálne oznámenie po dobu najmenej 6 mesiacov,

b) splniť požiadavku dodatočného ukazovateľa aspoň 1 mesiac spätne,

c) predkladať svoje žiadosti úradu v podpísanej forme za podmienky, že jasne uvedú článok, v ktorom je ustanovenie, na ktoré sa vzťahuje použitie dodatočného ukazovateľa, upravené v tomto nariadení,

musieť.

(2) Dátum, od ktorého noviny začnú využívať doplnkový ukazovateľ, je dátum zaznamenania žiadosti v evidencii inštitúcie, ak inštitúcia určí, že podmienky uvedené v prvom odseku sú splnené.

Dodatočný ukazovateľ pracovnej plochy

ČLÁNOK 48- (1) Vo svojich kádroch úmerne k povinnostiam a počtu minimálnych intelektuálnych pracovníkov, ktorí majú kvalifikáciu uvedenú v 18. a 19. článku a určenú v 38. článku;

a) Mať 2-krát viac nápadových pracovníkov;

1) 3,00/1 novín s plochou najmenej 3 metrov štvorcových, ktoré sú široko distribuované a ktorých miesto vydania je v Istanbule,

2) 2,25/1 ostatných novín s plochou najmenej 3 mXNUMX,

b) Medzi bežnými novinami, ktoré zamestnávajú 3-krát viac intelektuálnych pracovníkov, sú tie s plochou aspoň 3,70 m2 v pomere 3/XNUMX,

ek sa použije indikátor.

Vytlačte indikátor prílohy

ČLÁNOK 49- (1) Za predpokladu, že v každej provincii existuje aspoň 5.000 XNUMX denníkov;

a) 2/1 z tých uverejnených v 6 provinciách,

b) 3/1 uverejnených v 3 provinciách,

ek sa použije indikátor.

Prídavný indikátor distribúcie

ČLÁNOK 50- (1) Zamestnanci, nástroje a techniky schopné vykonávať distribúciu periodickej tlače zariadení a posledný bod pridružený k týmto prevádzkarniam, a to tak, že každý deň uvedie celý denný minimálny skutočný predaj spolu s miestom uverejnenia aspoň v jednej provincii v každom geografickom regióne, a to aspoň v 70 % krajiny, prostredníctvom zariadení, ktoré majú všetky druhy príležitostí podobné ich náprotivkom, pokiaľ ide o fyzické podmienky. Na bežné noviny, ktoré predávajú u predajcov a na požiadanie certifikujú toto vydanie, sa uplatňuje dodatočný ukazovateľ vo výške 1/3.

Indikátor doplatku predaja

ČLÁNOK 51- (1) Rozšírené noviny s plochou najmenej 3,00 m1 a noviny 2. a XNUMX. kategórie;

a) v pomere 10.000/3.000 tým, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 1 3 kusov a ktorí realizujú aspoň XNUMX XNUMX z tohto predaja prostredníctvom predajcov,

b) Tí, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 25.000 5.000 a ktorí realizujú aspoň 1 2 z týchto predajov prostredníctvom predajcov, s XNUMX/XNUMX sadzbou,

c) Pre tých, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 50.000 10.000 kusov a ktorí realizujú aspoň 1 XNUMX z týchto predajov prostredníctvom predajcov, v kurze XNUMXx,

ç) Tí, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 100.000 15.000 jednotiek a ktorí realizujú aspoň 1,5 XNUMX z týchto predajov prostredníctvom predajcov, s XNUMX-násobným tempom,

d) Tí, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 150.000 20.000 kusov a ktorí realizujú aspoň 2 XNUMX z týchto predajov prostredníctvom predajcov, dvojnásobným tempom,

ek sa použije indikátor.

(2) 2,25 s plochou najmenej 3 mXNUMX., Z miestnych a regionálnych novín v 4. a 5. kategórii;

a) v pomere 1.000/500 tým, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 1 6 kusov a ktorí realizujú aspoň XNUMX XNUMX z tohto predaja prostredníctvom predajcov,

b) Tí, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 2.500 1.000 a ktorí realizujú aspoň 1 4 z týchto predajov prostredníctvom predajcov, s XNUMX/XNUMX sadzbou,

c) v pomere 5.000/2.000 pre tých, ktorí majú denný skutočný predaj viac ako 1 3 a ktorí realizujú aspoň XNUMX XNUMX z týchto predajov prostredníctvom predajcov,

ç) Tí, ktorí majú skutočný denný predaj vyšší ako 10.000 3.000 a ktorí realizujú aspoň 1 2 z týchto predajov prostredníctvom predajcov,

ek sa použije indikátor.

Tretia časť

Ustanovenia týkajúce sa internetových spravodajských stránok súvisiacich s uverejňovaním oficiálnych inzerátov

KAPITOLA JEDNA

Rozsah a kategórie

rozsah

ČLÁNOK 52- (1) Internetové spravodajské stránky, ktoré sú v čakacej lehote alebo ktoré majú právo zverejňovať úradné oznámenia, musia spĺňať ustanovenia tohto oddielu spolu s ustanoveniami v prvej časti.

Kategórie

ČLÁNOK 53- (1) Kategórie internetových spravodajských stránok podľa ich kvóty sú tieto:

(2) Kategórie internetových spravodajských stránok v rozsahu tohto článku sú určené na základe hraníc provincií a do tejto kvóty sú zahrnuté aj okresy.

(3) Všeobecná kategória; jeden., Bez ohľadu na to, ktorá z 2., 3., 4. a 5. kategórie 77 th Je to kvótové miesto, kde sa budú konať aj internetové spravodajské stránky s určitou kvalifikáciou, aby mohli zverejňovať oficiálne oznámenia uvedené v prvom odseku článku. Internetové spravodajské stránky vo všeobecnej kategórii môžu tiež ťažiť z oficiálnych oznámení na miestach kvót vytvorených na základe provinčných hraníc.

DRUHÁ ČASŤ

podmienky

Čakacia doba

ČLÁNOK 54- (1) Čakacia lehota na uverejnenie oficiálnej inzercie na internetových spravodajských stránkach je 24 mesiacov.

(2) Na získanie výnimočného práva na uverejnenie úradného oznámenia podpísal 1., Čakacia lehota 2 mesiacov sa vzťahuje na internetové spravodajské stránky, ktoré spĺňajú 3-násobok minimálneho počtu zamestnancov a denného minimálneho počtu obsahu určeného pre 4., 5., 2. alebo 4. kategóriu a 6-násobok minimálneho počtu unikátnych návštevníkov za deň. Internetové spravodajské stránky, ktoré získali oprávnenie zverejňovať oficiálnu inzerciu v rámci tohto odseku, musia naďalej spĺňať podmienky stanovené v tomto odseku najmenej 18 mesiacov od získania oprávnenia na uverejnenie. V opačnom prípade budú práva na publikovanie zastavené.

(3) Na internetové spravodajské stránky, ktoré si uplynutím čakacej doby podľa druhého odseku vyslúžili právo na zverejnenie, sa zvýhodňujú aj ďalšie ukazovatele, pre ktoré spĺňajú podmienky.

Koncesné vlastníctvo

ČLÁNOK 55- (1) koncesionár internetových spravodajských stránok;

a) ak je fyzickou osobou, táto osoba je tureckým občanom,

b) Ak ide o právnickú osobu, 51 % jej kapitálu patrí tureckým občanom a zástupcovia právnickej osoby, predseda predstavenstva, podpredseda, väčšina predstavenstva a generálny riaditeľ a väčšinu hlasov v rozhodovacích orgánoch majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú občanmi Tureckej republiky,

je to povinné.

(2) Miesto pobytu skutočných osôb uvedených v prvom odseku sa musí nachádzať v Turecku a právnické osoby musia pôsobiť v Turecku.

Kontinuita vo vysielaní

ČLÁNOK 56- (1) Internetové spravodajské stránky sú povinné nepretržite pokračovať vo vysielaní s výnimkou zásahu vyššej moci a zákonných obmedzení.

(2) Internetové spravodajské stránky, ktoré museli pre štrajk prerušiť zverejňovanie, sú povinní do 30 dní od skončenia štrajku pokračovať v uverejňovaní oficiálnej inzercie, ak budú pokračovať vo zverejňovaní splnením ďalších požadovaných kvalifikácií a povinností, s výnimkou informácií o návštevnosti. podmienky.

(3) Podmienky návštevnosti a obsahu sa nehľadajú na internetových spravodajských stránkach v dňoch, ktoré sa zhodujú s ramadánom a sviatkami obetí, za predpokladu, že túto skutočnosť oznámia úradu aspoň 3 pracovné dni vopred.

Povinnosť uchovávať obsah

ČLÁNOK 57- (1) Internetové spravodajské stránky sú povinné na požiadanie úradu odovzdať obsah, ktorý uchovávajú v súlade s § 5187 zákona č. 10, spôsobom umožňujúcim kontrolu.

(2) Internetové spravodajské stránky sú povinné na žiadosť inštitúcie prijať potrebné opatrenia na oznamovanie obsahu, ktorý zverejňujú, a informácií o návštevách používateľov na ich stránkach.

Tiráž a kontaktné údaje

ČLÁNOK 58- (1) Na internetových spravodajských stránkach je povinné mať pod nadpisom komunikácie odtlačok, ku ktorému majú používatelia prístup priamo z domovskej stránky. Pod týmto názvom; Ak je vlastníkom publikácie fyzická osoba, ak ide o právnickú osobu, právnická osoba, ak existuje, obchodné meno a zástupca právnickej osoby, ak je, vydavateľ, zodpovedný vedúci (redaktor), miesto vedenia, kontaktný telefón, firemná e-mailová adresa, adresa UETS a miesto Vyžaduje sa informácia o poskytovateľovi.

(2) internetové spravodajské stránky; V prípade, že dôjde k zmene vlastníka publikácie, zástupcu právnickej osoby, prípadného vydavateľa, zodpovedného vedúceho (redaktora) a miesta vedenia, je povinný tieto zmeny oznámiť agentúre s podpísanou kópiou v prvý pracovný deň na adrese najneskôr a v ten istý deň vykonať potrebné zmeny pod hlavičkou komunikácie.

(3) Internetové spravodajské stránky musia Agentúre oznámiť zmeny poskytovateľa hostingu podpisom najneskôr jeden pracovný deň vopred.

Minimálny personál

ČLÁNOK 59- (1) Minimálny počet, rozdelenie a povinnosti mienkotvorných pracovníkov, ktorí musia byť v tíme internetových spravodajských stránok, podľa ich kategórií sú uvedené nižšie:

Minimálny počet noviniek a obsahu

ČLÁNOK 60- (1) Minimálny počet správ, ktoré sa majú uverejniť na internetových spravodajských stránkach, je uvedený nižšie podľa ich kategórií:

(2) V obsahu internetových spravodajských stránok je v správach a rubrikách povinný uvádzať dátum a čas. Dátum a čas, kedy bol obsah prvýkrát ponúknutý, ako aj informácie o následnej aktualizácii sú uvedené na obsahu, ktorý sa pri každom prístupe nezmení.

Minimálne informácie o návštevnosti

ČLÁNOK 61- (1) Minimálne denné informácie o návštevnosti internetových spravodajských stránok sú uvedené nižšie podľa ich kategórií:

(2) Je povinné, aby aspoň 15 % z počtu jedinečných návštevníkov podľa kategórií a ukazovateľov tvorili priami návštevníci.

(3) 1., Priemerný denný čas pobytu návštevníkov internetových spravodajských stránok v 2., 3., 4. a 5. kategórii je minimálne 1 minúta; Vo všeobecnej kategórii je povinné mať aspoň 2 minúty.

(4) V informáciách o návštevnosti sa berú do úvahy domáce zdroje. Do výpočtu návštevnosti internetových spravodajských stránok v kategórii Všeobecná je však zahrnutých 5 % tých zo zahraničia.

(5) Internetové spravodajské stránky sú povinné na požiadanie úradu doručiť návštevníkovi dopravné informácie za každý vysielací deň prostredníctvom İLANBIS do 17.00 hod. nasledujúceho dňa.

(6) Internetové spravodajské stránky musia používať merací nástroj určený úradom, ktorý zhromažďuje informácie o návštevnosti.

Princípy dizajnu a kódovania

ČLÁNOK 62- (1) Je potrebné, aby internetové spravodajské stránky dbali na dizajn a techniku ​​kódovania v súlade s technologickým vývojom, aby boli všetky druhy textov, obrázkov, fotografií, grafiky, karikatúr a podobne svojim obsahom zrozumiteľné, ako aj aby súviseli s textami takéhoto obsahu a aby sa dali ľahko prečítať.potrebné opatrenia.

Závažné porušenie v návštevnosti

ČLÁNOK 63- (1) Akékoľvek úmyselné a podvodné konanie akýmkoľvek známym spôsobom alebo v budúcnosti pripravovaným spôsobom, ktorého cieľom je čiastočne alebo úplne zabrániť, narušiť, znefunkčniť povinnosť inštitúcie distribuovať oficiálnu inzerciu rovnako do periodík s určitou kvalifikáciou. a podmienok, alebo nezákonne ovplyvňovať kvóty distribúcie reklamy a v informáciách o návštevnosti vykonávaním transakcií manipulácia sa nedá urobiť.

(2) internetové spravodajské stránky; s kybernetickými útokmi iných manipulácia Situáciu, ktorá budí dojem realizovania, je povinná bezodkladne písomne ​​oznámiť Úradu pre informačné technológie a komunikácie a od okamihu, keď táto situácia nastane, prijať potrebné technické opatrenia. Po podaní žiadosti je povinný bezodkladne o tejto situácii ao prijatých opatreniach informovať pobočky agentúry, a to spôsobom, ktorý im umožní prijať opatrenia týkajúce sa povinnosti úradného oznámenia a distribúcie reklamy.

TRETIA ČASŤ

Podmienky a čísla indikátorov týkajúce sa kvóty pre oficiálne oznámenia

Hlavné ukazovatele

ČLÁNOK 64- (1) Počet ukazovateľov na základe mesačnej oficiálnej inzertnej kvóty internetových spravodajských stránok je 150.

Ďalšie indikačné podmienky

ČLÁNOK 65- (1) Aby internetové spravodajské stránky mohli využívať ďalšie ukazovatele;

a) mať zverejnené oficiálne oznámenie po dobu najmenej 6 mesiacov,

b) splniť požiadavku dodatočného ukazovateľa aspoň 1 mesiac spätne,

c) predkladať svoje žiadosti úradu v podpísanej forme za podmienky, že jasne uvedú článok, v ktorom je ustanovenie, na ktoré sa vzťahuje použitie dodatočného ukazovateľa, upravené v tomto nariadení,

musieť.

(2) Dátum, kedy internetové spravodajské stránky začnú využívať doplnkový ukazovateľ, je dátum predloženia žiadosti do záznamov agentúry, ak inštitúcia určí, že podmienky uvedené v prvom odseku sú splnené.

Indikátor doplnenia mužstva

ČLÁNOK 66- (1) Z internetových spravodajských stránok v pomere k povinnostiam a počtu minimálneho počtu pracovníkov duševného vlastníctva, ktorí majú kvalifikáciu uvedenú v § 18 a 19 a určenú pre nich v § 59;

a) 2/1 pre tých, ktorí majú 6-krát viac nápadových pracovníkov,

b) 3/1-násobok sadzby pre tých, ktorí majú 4-krát viac nápadových pracovníkov,

ek sa použije indikátor.

Dodatočný ukazovateľ návštevnosti

ČLÁNOK 67- (1) Minimálny počet mienkotvorných pracovníkov patriacich do ich kategórií z internetových spravodajských stránok;

a) Minimálny počet jedinečných návštevníkov, ktorí zamestnávajú najmenej dvakrát toľko;

1) 1,5/1 pre tých, ktorí majú viac ako 3-násobok,

2) 2/1 pre tých, ktorí majú viac ako 2-násobok,

b) 3-násobok sadzby pre tých, ktorí zamestnávajú aspoň 3-násobok počtu návštevníkov a ktorých minimálny počet unikátnych návštevníkov je viac ako 1-násobný,

ek sa použije indikátor.

Doplnkový indikátor reklamnej komunikácie

ČLÁNOK 68- (1) Oznámenie inštitúcie na portáli Každý deň aspoň 3 rôzne inzeráty z uverejnených inzerátov; Zo sociálnych sietí, ktoré určí inštitúcia, sa použije dodatočný ukazovateľ v pomere 1/6 na tých, ktorí zdieľajú svoje vlastné účty, ako určí inštitúcia.

(2) Tí, ktorí chcú využiť doplnkovú aplikáciu indikátorov uvedenú v prvom odseku, musia špecifikovať svoje účty na sociálnych sieťach na webovej stránke tak, aby ich návštevníci mohli ľahko vidieť na domovskej stránke.

(3) V prípade, že sa z úradnej moci alebo na základe sťažnosti zistí, že internetové spravodajské stránky, ktoré využívajú aplikáciu dodatočného indikátora podľa prvého odseku, porušujú rozhodnutie valného zhromaždenia o zásadách etiky tlače v § 195 zákona 49 o organizácii Inštitúcie pre tlačovú reklamu v obsahu svojich účtov na sociálnych sieťach Internetové spravodajské stránky nemôžu využívať ustanovenie prvého odseku po dobu nepresahujúcu 2 mesiace, a to rozhodnutím Správnej rady č. riaditeľov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Distribúcia a publikovanie oficiálnych inzerátov

KAPITOLA JEDNA

Všeobecné zásady

Princíp distribúcie a zverejňovania úradných oznámení

ČLÁNOK 69- (1) Úradné oznámenia sa distribuujú do novín a internetových spravodajských stránok, ktoré majú právo uverejňovať úradné oznámenia, ktoré určí úrad, v súlade s postupmi a zásadami ustanovenými v tomto nariadení v súlade s právnymi predpismi, ktoré ukladajú povinnosť zverejňovať úradné oznámenia. oficiálnych oznámení.

(2) Pri distribúcii úradných oznámení sa plnia žiadosti v súlade s právnym základom oznámení.

(3) Úradné oznámenia; Ak nie je uvedené inak, uverejňuje sa vo všeobecných vydaniach novín a zobrazuje sa na internetových spravodajských stránkach v celom Turecku.

(4) Úradné oznamy sa zverejňujú aj na hlavnej stránke internetových spravodajských stránok a prostredníctvom digitálneho panelu úradu, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste.

Zobrazenie, usporiadanie a meranie úradných oznámení

ČLÁNOK 70- (1) Noviny alebo internetové spravodajské stránky alebo reklamy na portáli Postupy týkajúce sa usporiadania a merania oficiálnych oznámení, ktoré sa majú zverejniť, sa musia vykonávať v súlade s postupmi a zásadami stanovenými v cenovej listine úradných oznámení.

(2) Pri vystavovaní faktúr sa neprihliada na žiadosti, ktoré sú v rozpore s Cenníkom úradného oznámenia.

(3) Spôsob, akým sa budú úradné oznamy zobrazovať na internetových spravodajských stránkach, v ktorých oblastiach a akým spôsobom budú zverejnené, určuje predstavenstvo. Cena, typ písma, veľkosť, spôsob merania a ostatné technické podmienky týchto inzerátov sú určené Cenníkom úradného oznámenia.

Mesačná kvóta oficiálnych oznámení

ČLÁNOK 71- (1) Mesačná kvóta úradných oznamov je miera, ktorá tvorí základ sadzby, ktorou sa oficiálne inzeráty, ktoré budú pravdepodobne uverejnené v priebehu mesiaca na mieste publikácie alebo kvóty, budú distribuovať do každej z novín alebo internetových spravodajských stránok. na tom mieste.

(2) Pri určovaní mesačného úradného oznamovacieho kvóty novín; Do úvahy sa berú faktory ako oblasť, počet intelektuálnych pracovníkov, počet skutočných predajov za deň, spôsob distribúcie a predaja, technika a miesta tlače a počet publikácií za mesiac.

(3) Pri určovaní mesačnej kvóty oficiálnej inzercie internetových spravodajských stránok; Zohľadňujú sa faktory ako počet mienkotvorných pracovníkov, počet obsahu, počet jedinečných návštevníkov, počet zobrazení stránky, dĺžka zotrvania na stránke a zdieľanie oficiálnych reklám na účtoch sociálnych médií.

(4) Kvóta oficiálnych oznámení a tabuľky distribúcie týkajúce sa distribúcie oficiálnych reklám uverejnených medzi prvým a posledným dňom každého mesiaca sú sprístupnené príslušným novinám alebo internetovým spravodajským stránkam v závislosti od miesta uverejnenia alebo kvóty na İLANBIS. po dokončení mesačných transakcií.

Určenie počtu ukazovateľov, ktoré sa majú použiť

ČLÁNOK 72- (1) Čísla hlavných ukazovateľov, podmienky doplnkových ukazovateľov a sadzby, ktoré určujú mesačnú kvótu úradného oznamu novín alebo internetových spravodajských stránok, sú usporiadané v druhej a tretej časti podľa miesta vydania alebo kvóty.

(2) celkový počet ukazovateľov, ktoré sa majú použiť; Určuje sa ako výsledok vynásobenia počtu hlavných ukazovateľov pomermi doplnkových ukazovateľov a pripočítaním zisteného počtu k počtu hlavných ukazovateľov.

Koeficient úradného oznámenia

ČLÁNOK 73- (1) Koeficient oficiálnej inzercie sa získa vydelením množstva oficiálnej inzercie uverejnenej za mesiac na určitom vysielacom alebo kvótnom mieste celkovým počtom ukazovateľov uplatňovaných na noviny alebo internetové spravodajské stránky vydávané v tomto mieste, ktoré majú právo publikovať.

Postup pri určovaní mesačnej úradnej kvóty

ČLÁNOK 74- (1) Mesačná kvóta oficiálnej inzercie novín alebo internetových spravodajských stránok sa vypočíta vynásobením celkového počtu ukazovateľov, ktoré sa na ne vzťahujú, koeficientom oficiálnej inzercie, ktorý sa vypočíta na konci každého mesiaca.

kvótový účet

ČLÁNOK 75- (1) Kvóta oficiálnej inzercie novín alebo internetových spravodajských stránok na jeden mesiac sa počíta na 30 dní. Jedna tridsatina z celkového počtu použitých ukazovateľov sa berie ako základ pri výpočte jednodňovej kvóty novín alebo internetových spravodajských stránok. Ak je to však uvedené vo vyhlásení, ktoré predložili v súlade s ustanoveniami zákona č. 5187, toto číslo sa považuje za 26 pre noviny, ktoré nevychádzajú raz týždenne, konkrétne pre tieto dni.

(2) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu vyžaduje úradné oznámenie na dobu kratšiu ako jeden mesiac, množstvo úradných oznámení, ktoré sa má zverejniť, sa určí podľa dennej kvóty novín alebo internetových spravodajských stránok.

(3) Oficiálne inzeráty uverejnené v novinách alebo na internetových spravodajských stránkach za viac alebo menej ako jeden mesiac sa im v nasledujúcom mesiaci odpočítajú alebo sa k nim pripočítajú.

(4) Noviny a internetové spravodajské stránky, ktoré neuverejňujú oficiálnu inzerciu včas alebo sa jej zdržia, pokiaľ na to nie je opodstatnený dôvod, si nemôžu nárokovať tieto zostatky v nasledujúcich mesiacoch, ak nezverejňujú oficiálnu inzerciu v rozsahu, v akom je mesačná kvóta oficiálnej inzercie. .

Výnimka aplikácie kvóty pre noviny

ČLÁNOK 76- (1) Na obdobie 12 mesiacov spätne od bežných novín, ktoré majú právo uverejňovať oficiálnu inzerciu;

a) Skutočný denný predaj každej emisie prostredníctvom predajcu nie je menší ako 25.000 3,00 a plocha nie je menšia ako XNUMX metrov štvorcových,

b) zamestnávať vo svojich kádroch aspoň 18-krát viac intelektuálnych pracovníkov v pomere k minimálnemu počtu a povinnostiam určeným pre kategóriu 19, ktorých kvalifikácia je uvedená v článkoch 38 a 1 a ktoré sú zahrnuté v článku 2,

c) Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie čl. 51 ods. 50.000, je predstavenstvo oprávnené vydať samostatnú kvótu úradného oznamovania a distribučnú tabuľku pre noviny bez ohľadu na miesto vydania, alebo túto prax ukončiť pre noviny s viac ako XNUMX XNUMX denných predajov.

(2) Ak je skutočný denný predaj novín zahrnutých do pripravovanej tabuľky podľa prvého odseku nižší ako 50.000 XNUMX,-, príslušné noviny sú zaradené do kvóty a distribučných tabuliek úradného oznámenia o mieste ich vydania.

(3) Na zaradenie do tabuľky, ktorá sa má pripraviť podľa prvého odseku, musia noviny predložiť úradu podpísané žiadosti. Ak sa na základe vykonanej kontroly alebo preskúmania zistí, že podmienky sú splnené, tieto noviny sa od nasledujúceho mesiaca zaradia do príslušnej tabuľky.

Oznamy, ktoré sa majú zverejňovať na internetových spravodajských stránkach vo všeobecnej kategórii

ČLÁNOK 77- (1) Oficiálne oznámenia, ktoré sa zverejňujú na internetových spravodajských stránkach vo všeobecnej kategórii, sú tieto:

a) 9/6/1932 S odsekom 2004 štvrtého odseku § 114 exekučného a konkurzného zákona z rokov 2 a 166 th Oznámenia, ktoré sa zverejňujú v rámci druhého odseku článku.

b) 4/1/1961 Oznámenia v rozsahu poslednej vety odseku 213 prvého odseku § 104 zákona č. 3 o daňovom konaní zo dňa

c) 8/9/1983 2886 zákona o štátnom obstarávaní č. 17 zo dňa th Oznámenia, ktoré sa zverejňujú v súlade s pododsekom (2) prvého odseku článku.

c) 4/11/1983 Oznámenia, ktoré sa zverejňujú v rámci štvrtého odseku článku 2942 zákona o vyvlastnení z roku 10.

d) 22/11/2001 Oznámenia týkajúce sa neprítomnosti, prípadov zrušenia vlastníckeho práva a registrácie, prípadov dedenia a dedenia a mimoriadnej premlčacej lehoty v článku 4721 podané v rámci tureckého občianskeho zákonníka zo dňa a 713.

e) 9/6/2004 Oznámenia v rozsahu tretieho odseku článku 5187 tlačového zákona č. 18 zo dňa a č. XNUMX.

f) 5/3/2020 7223 zákona č. 16 o bezpečnosti výrobkov a technických predpisoch zo dňa th Oznámenia v rozsahu ôsmeho odseku článku.

(2) Správna rada je oprávnená zabezpečiť samostatnú kvótu úradných oznámení a tabuľku distribúcie pre úradné oznámenia, ktoré sa budú zverejňovať len na internetových spravodajských stránkach v kategórii Všeobecná, bez ohľadu na kvótu stanovenú podľa krajských hraníc miesta. správy alebo ukončiť túto aplikáciu bez ohľadu na miesto kvóty.

PIATA ČASŤ

Periodiká na publikovanie oficiálnych inzerátov

KAPITOLA JEDNA

Všeobecné ustanovenia

rozsah

ČLÁNOK 78- (1) Periodiká, ktoré majú právo len uverejňovať inzeráty alebo sú v čakacej lehote na získanie tohto práva, musia spĺňať ustanovenia tohto oddielu. Okrem toho sa ustanovenia v prvej časti uplatňujú v rozsahu ich relevantnosti.

obsah

ČLÁNOK 79- (1) V obsahu periodickej tlače v rozsahu tohto oddielu; Ostatné články, ako sú správy, stĺpčeky, články, komentáre, výskumy, rozhovory, obrázky, fotografie, grafika, karikatúry atď. musia byť umiestnené.

DRUHÁ ČASŤ

Podmienky týkajúce sa novín a časopisov

Čakacia doba

ČLÁNOK 80- (1) Aby noviny a časopisy nadobudli právo uverejňovať úradnú inzerciu, a to aspoň v súlade s časom uverejnenia, počnúc žiadosťou o uverejnenie;

a) 1 z nich uverejnených raz týždenne alebo viackrát,

b) 15 z nich uverejnených každých 9 dní,

c) 6 z nich zverejňovaných mesačne,

ç) 2 z tých, ktoré sa zverejňujú každé 3 mesiace,

d) 3 štvrťročne,

číslo sú povinné zverejniť.

(2) Publikácia rozsah Oficiálne inzeráty sa v novinách a časopisoch neuverejňujú dlhšie ako 3 mesiace.

Osobitné vydanie

ČLÁNOK 81- (1) Noviny a časopisy, ktoré v čakacej dobe vydávajú mimoriadne čísla, možno dať úradnú inzerciu najviac na 2 mimoriadne čísla.

Minimálny personál

ČLÁNOK 82- (1) Na minimálne myšlienkové pracovné pozície novín a časopisov je povinný zamestnávať minimálne 1 zodpovedného vedúceho (vedúci redakcie) a 1 reportéra.

Minimálna plocha

ČLÁNOK 83- (1) Plocha novín a časopisov musí byť najmenej 1,40 mXNUMX.

Kontinuita vo vysielaní

ČLÁNOK 84- (1) Vo vyhlásení denníka a časopisov podľa zákona č. v obdobiach musia byť zverejnené.

(2) Noviny a časopisy, ktoré majú právo uverejňovať oficiálnu inzerciu a vychádzajú najmenej raz za mesiac alebo častejšie, môžu v tom istom roku spojiť 1 čísla, najviac však 2-krát.

Dodávacia povinnosť

ČLÁNOK 85- (1) Noviny a časopisy, bez ohľadu na to, či obsahujú inzerciu alebo nie, musia doručiť najmenej 2 kusy z každého čísla vrátane príloh pobočkám agentúry a strany týchto čísel agentúre vo formáte súboru určenom agentúrou. , cez İLANBIS. V opačnom prípade sa vyradí zo zoznamu periodík.

TRETIA ČASŤ

Podmienky týkajúce sa internetových spravodajských stránok

Čakacia doba

ČLÁNOK 86- (1) Na to, aby internetové spravodajské stránky získali právo uverejňovať oficiálnu inzerciu, je čakacia lehota na ich zverejnenie 30 dní.

Kontinuita vo vysielaní

ČLÁNOK 87- (1) Internetové spravodajské stránky sú povinné nepretržite pokračovať vo vysielaní s výnimkou zásahu vyššej moci a zákonných obmedzení.

Minimálny personál

ČLÁNOK 88- (1) Na minimálne pozície mienkotvorného pracovníka internetových spravodajských stránok je povinné zamestnávať minimálne 1 zodpovedného vedúceho (vedúci redaktora) a 1 reportéra.

Minimálny obsah

ČLÁNOK 89- (1) Internetové spravodajské stránky sú povinné publikovať aspoň 30 obsahu každý mesiac.

(2) V obsahu internetových spravodajských stránok je v správach a rubrikách povinný uvádzať dátum a čas. Na internetových spravodajských stránkach je dátum a čas prvého prezentovania obsahu a informácie o ďalšej aktualizácii uvedené na obsahu spôsobom, ktorý sa nemení pri každom prístupe k nemu.

Tiráž a kontaktné údaje

ČLÁNOK 90- (1) Na internetových spravodajských stránkach je povinné mať pod nadpisom komunikácie odtlačok, ku ktorému majú používatelia prístup priamo z domovskej stránky. Pod týmto názvom; Ak je vlastníkom publikácie fyzická osoba, ak ide o právnickú osobu, právnická osoba, ak existuje, obchodné meno a zástupca právnickej osoby, ak je, vydavateľ, zodpovedný vedúci (redaktor), miesto vedenia, kontaktný telefón, firemná e-mailová adresa, adresa UETS a miesto Vyžaduje sa informácia o poskytovateľovi.

(2) internetové spravodajské stránky; V prípade, že dôjde k zmene vlastníka publikácie, zástupcu právnickej osoby, prípadného vydavateľa, zodpovedného vedúceho (redaktora) a miesta vedenia, je povinný najneskôr v prvý pracovný deň to oznámiť inštitúcii podpisom a vykonať potrebné zmeny pod hlavičkou komunikácie v ten istý deň.

Povinnosť uchovávať obsah

ČLÁNOK 91- (1) Internetové spravodajské stránky sú povinné na požiadanie úradu predložiť obsah, ktorý uchovávajú, v súlade s § 5187 zákona č. 10, aby ich bolo možné preskúmať.

ŠIESTA ČASŤ

Audity a správy kontrolnej rady

KAPITOLA JEDNA

Všeobecné zásady

Všeobecné ustanovenia

ČLÁNOK 92- (1) Denník alebo internetová spravodajská stránka, ktorá má právo uverejňovať oficiálnu inzerciu alebo na ktorú sa vzťahuje čakacia doba na získanie tohto práva, sa kontroluje najmenej raz za 2 roky.

(2) Pri určení 2-ročnej lehoty uvedenej v prvom odseku pre noviny alebo internetové spravodajské stránky, na ktoré sa vzťahuje čakacia lehota, sa prihliada na posledný určený dátum začiatku čakacej doby príslušných novín alebo internetových spravodajských stránok.

(3) Priebežné kontroly novín a internetových spravodajských stránok, ktoré sú v čakacej lehote, na základe podpísanej žiadosti alebo priamo podľa potreby; Kontroly na konci čakacej doby sa vykonávajú aj na základe podpísaných žiadostí novín a internetových spravodajských stránok.

(4) Na zhromažďovanie informácií a podkladov, ktoré budú podkladom na zistenie, či noviny a internetové spravodajské servery majú právo uverejňovať úradné oznámenia, či toto právo bolo porušené alebo či právo na zverejnenie zaniklo, sa zriaďujú kontrolné rady. ustanovené, ktoré majú za úlohu len v prípade potreby zisťovať situáciu. Ak sa to bude považovať za potrebné na základe námietky vznesenej proti správam, ktoré vypracujú, môžu sa zriadiť kontrolné rady, do ktorých budú pridelení členovia, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúceho výboru.

(5) Noviny, časopisy alebo internetové spravodajské stránky, ktoré majú právo uverejňovať oficiálnu inzerciu alebo na ktoré sa vzťahuje čakacia doba na získanie tohto práva, môžu byť tiež kontrolované, ak sa to považuje za potrebné.

Identifikácia kandidátov na členov novinárov

ČLÁNOK 93- (1) Kandidátov na novinárov členov kontrolných rád určí správna rada v decembri na obdobie 2 rokov z tých, ktorí sú držiteľmi novinárskeho preukazu ako mienkotvorný pracovník a ktorých odporúča generálny riaditeľ.

(2) Kandidátov, o ktorých sa zistí, že nemôžu vykonávať funkciu, nahrádzajú noví kandidáti vymenovaní rovnakým postupom.

(3) Opätovným kandidátom na členstvo môžu byť tí, ktorí sa funkcie v kontrolných radách ujali v predchádzajúcich rokoch. Odchod intelektuálneho pracovníka do dôchodku mu nebráni stať sa kandidátom na členstvo v kontrolnej rade.

Zriadenie a autorizácia kontrolných rád

ČLÁNOK 94- (1) Generálne riaditeľstvo je oprávnené zriadiť dostatočný počet kontrolných rád, aby vyhovovali potrebe, a aby tieto rady pracovali bez časového a miestneho určenia.

(2) Kontrolné rady na dohľad nad novinami alebo internetovými spravodajskými stránkami a nové kontrolné rady, ktoré sa v prípade potreby vytvárajú, pozostávajú z 1 úradníkov inštitúcie, 1 predsedu a 2 člena, ktorých určí generálny riaditeľ. V prípade potreby môže byť do tejto komisie zaradený 1 novinár s novinárskou kartou ako intelektuálny pracovník.

Povinnosti a právomoci riadiacich dosiek

ČLÁNOK 95- (1) Povinnosti riadiacich dosiek; Má kontrolovať a zisťovať, či periodiká súvisiace s úradnými oznámeniami a inzerátmi plnia povinnosti a kvalifikácie uložené týmto nariadením včas a úplne.

(2) Práce, ktoré sú dozorné rady oprávnené vykonávať na účely uvedené v prvom odseku tie hlavné Je to takto:

a) počas auditov zhromažďovať informácie o zamestnancoch novín, počte výtlačkov, distribučnom zozname pre predajcov, počte predajov a vrátených tovarov a prípadne o predajoch uskutočnených predplatným; preskúmať práce a záznamy tlačiarne, distribučných zariadení a pobočiek a koncových predajcov pridružených k týmto prevádzkam a miest, kde sa papier predáva; Na kontrolu obsahu archívu.

b) internetové spravodajské stránky; Preskúmať všetky druhy informácií a dokumentov o zamestnancoch, poskytovateľovi hostingu, obsahu, ktorý zverejňujú, a informácie o návštevnosti používateľov.

c) Získať potrebné informácie a dokumenty od oficiálnych inštitúcií a organizácií a fyzických a právnických osôb o predmete dohľadu.

ç) Vykonávať všetky druhy výskumu a skúmania na plnenie povinností, ktoré im boli pridelené v súlade s týmto nariadením, v prípade potreby získavať všetky druhy informácií a dokumentov týkajúcich sa auditu.

náklady na audit

ČLÁNOK 96- (1) Postupy a zásady týkajúce sa denných diét a cestovných náhrad členom kontrolnej rady určuje valné zhromaždenie.

(2) Denné a cestovné náhrady členov kontrolných rád vymenovaných pri kontrolách periodickej tlače;

a) Pri kontrolách vykonaných z úradnej moci úrad,

b) príslušné noviny alebo internetové spravodajské stránky pri kontrolách vykonaných na požiadanie a pri priebežných a záverečných kontrolách,

podľa Zaplatené.

(3) V prípade oznámenia a sťažnosti hradí náklady na kontrolu osoba, ktorá oznámenie a sťažnosť podáva pred kontrolou.

(4) V prípade, že kontrola nemôže byť vykonaná alebo trvá dlhšie ako jeden deň vinou denníka alebo internetových spravodajských stránok, rozdiel vo výdavkoch uhrádza príslušný denník alebo internetové spravodajstvo.

(5) V prípade, že noviny alebo internetové spravodajské stránky žiadajú o audit, úrad žiada o náklady na audit najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti. Po pripísaní nákladov na audit na bankový účet do 15 pracovných dní uvedených v pokyne úradu sa audit vykoná do 15 pracovných dní.

(6) V prípadoch, keď náklady na audit uhrádzajú noviny alebo internetové spravodajské stránky, s prihliadnutím na to, či príslušné noviny alebo internetová spravodajská stránka majú právo ich uverejniť alebo či sú v čakacej dobe, o dobe medzi koncom obdobie v písomnom pokyne, ktorý má byť zaplatený, a dátum zaplatenia sumy výdavku Uplatňujú sa príslušné ustanovenia tohto nariadenia.

Prekážky v povinnosti

ČLÁNOK 97- (1) Členovia kontrolnej rady novinárov sa nemôžu zúčastňovať na audite novín alebo internetových spravodajských stránok, ktorých sa týkajú.

(2) riadiace panel Ak medzi jeho členmi a kontrolovaným periodikom dôjde k podozreniu z nepriateľstva na základe dokumentov, generálne riaditeľstvo dá v prípade potreby do 10 pracovných dní preveriť noviny alebo internetovú spravodajskú stránku zriadením novej kontrolnej rady.

(3) V dôsledku vyšetrovania, ktoré sa má vykonať, použitie iných právnych prostriedkov nápravy voči novinám alebo internetovým spravodajským stránkam, ak sa obvinenie z nepriateľstva nepotvrdí, nebráni tomu, aby sa vykonalo opatrenie podľa článku 195 zákona č. Zákon č.49.

(4) Členmi kontrolnej rady nemôžu byť majitelia novín alebo internetových spravodajských stránok, prípadne zástupcovia právnických osôb, ich manželia a pokrvní príbuzní a svokrovci do tretieho stupňa.

Prehľadnosť kontrol a inšpekcií

ČLÁNOK 98- (1) Aby bolo možné vykonávať kontroly a inšpekcie;

a) Noviny; miesto správy, budovy a servisné priestory, v ktorých pôsobia, tlačiarne, kde sa tlačia, predajcovia, od ktorých sa nakupuje papier, ktorý používajú v procese tlače, predajcovia vykonávajúci distribučnú činnosť,

b) internetové spravodajské stránky; miesto správy, budovy a obslužné priestory, v ktorých pôsobia,

ju Zodpovedný za udržiavanie otvoreného času.

Dostupnosť a dodávka dokumentov

ČLÁNOK 99- (1) Noviny; Je povinná uchovávať všetky druhy dokumentov, ako sú nákladné listy, faktúry, zmluvy týkajúce sa tlačiarne, v ktorej sa tlačia, predajcov, u ktorých sa papier nakupuje, predajcov vykonávajúcich distribučnú činnosť a osoby súvisiace s predplatiteľským predajom a prijať opatrenia na zabezpečenie poskytovania týchto dokumentov a informácií o dokumentoch.

(2) Okrem uchovávania všetkých druhov dokumentov, ako sú zmluvy a faktúry, týkajúce sa poskytovateľa hostingu internetových spravodajských stránok, je povinné prijať opatrenia na zabezpečenie poskytovania týchto dokumentov a informácií o týchto dokumentoch.

Preskúmanie archívu

ČLÁNOK 100- (1) Na žiadosť kontrolných rád, aby sa umožnila skúška;

a) Noviny musia mať pripravené zbierky aspoň za posledné 2 roky a tlačové vzory pre každú stranu 3 naposledy vydaných čísel,

b) internetové spravodajské stránky majú obsah aspoň 2 roky,

podania musieť.

Blokovacie ovládacie prvky

ČLÁNOK 101- (1) Vydavateľské právo novín alebo internetových spravodajských stránok, ktoré bránia kontrolným orgánom, sa pozastavuje. Aj keď sa rozhodne o obnovení práva na publikovanie auditom na žiadosť príslušného denníka alebo internetovej spravodajskej stránky, nebude sa uplatňovať kompenzačný proces za obdobie pozastavenia práva na publikovanie.

DRUHÁ ČASŤ

Správy kontrolnej rady

Správy a podpisy riadiacej rady

ČLÁNOK 102- (1) Generálne riaditeľstvo je oprávnené určiť formu správ kontrolnej rady podľa účelu a potreby auditu.

(2) Na audite musia byť prítomní a správu podpísať všetci členovia rady. V prípade odmietnutia podpisu je člen alebo členovia, ktorí sa zdržali hlasovania, povinní uviesť v správe poznámku s vysvetlením dôvodov odmietnutia. V opačnom prípade sa správa považuje za neplatnú.

(3) V takom prípade sa najneskôr do 10 pracovných dní vykoná audit novej kontrolnej rady, ktorá nie je členom/členmi príbuzných novín alebo internetových spravodajských serverov a ktorá spôsobí, že uvedená správa bude neplatná. každý člen/členovia kontrolnej rady, ktorí spôsobili neplatnosť správy, budú auditovaní.Poplatok kontrolnej rade sa neplatí.

(4) V prípade, že sa niektorý z členov ospravedlní alebo sa nezúčastní v rade spôsobom znemožňujúcim vykonanie auditu, člen na účasť v rade je riadne určený spomedzi kandidátov na členov.

(5) V správach kontrolných rád s vysvetlením výsledkov kontroly sa na základe dokladov jednoznačne uvádza, či periodická tlač spĺňa kvalifikačné predpoklady určené podľa tohto nariadenia a či si plnia uložené povinnosti.

Transakcie a trvanie prehľadov

ČLÁNOK 103- (1) Kontrolné rady menované generálnym riaditeľom vydávajú správy o zadaní najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení auditu alebo auditov a dajú ich zaznamenať do dokumentov inštitúcie v prílohe sprievodného listu. zo strany prezidenta.

(2) Výsledky takto predkladaných správ agentúre sa po vykonaní potrebných skúšok predkladajú generálnemu riaditeľstvu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia riaditeľstvu kontroly.

(3) Generálne riaditeľstvo si môže v prípade váhania vyžiadať dodatočnú správu alebo rozhodnúť o situácii tak, že ju vyhodnotí podľa otázok, ktoré určí. Orgán generálneho riaditeľstva postúpi uvedené hlásenia podľa záujmu najneskôr do 2 pracovných dní riaditeľstvu pre oznamovanie alebo riaditeľstvu kontroly.

(4) Operácie týkajúce sa správ postúpených generálnym riaditeľstvom sa ukončia najneskôr do 15 pracovných dní.

(5) Kópiu správy možno na požiadanie poskytnúť periodickej tlači pod dohľadom generálneho riaditeľstva.

Námietka voči správam

ČLÁNOK 104- (1) Noviny alebo internetové spravodajské stránky kontrolných rád;

a) jeho formovanie z hľadiska postupu,

b) obsah správ, ktoré pripravuje,

c) rozhodnutia, ktoré sa majú prijať na základe ich správ,

proti Vznesené námietky sa riešia v súlade s postupom uvedeným v ustanoveniach tohto nariadenia o kontrolných radách.

Riešenie námietok

ČLÁNOK 105- (1) V námietkach proti obsahu správ kontrolnej rady môže generálne riaditeľstvo v námietkach proti rozhodnutiam prijatým na základe správ kontrolnej rady dať inému kontrolnému výboru do 20 dní preveriť noviny alebo internetové spravodajstvo.

(2) Námietky proti rozhodnutiam prijatým o vypracovaných správach a revíznych správach kontrolných rád, ktoré má zostaviť predstavenstvo, prerokúva a rozhoduje predstavenstvo. Správna rada na požiadanie vypočuje aj majiteľa novín alebo internetovej spravodajskej stránky, ak to považuje za potrebné.

Oznámenie príslušným orgánom

ČLÁNOK 106- (1) Korupcie, o ktorých sa pri plnení úlohy dozvie generálne riaditeľstvo ústavu, sa oznamujú príslušným orgánom.

Siedma časť

Rozhodnutia o vykonávaní tohto nariadenia

KAPITOLA JEDNA

Všeobecné zásady

Všeobecné ustanovenia o rozhodnutiach

ČLÁNOK 107- (1) Podľa ustanovení tohto nariadenia; Právo na zverejnenie alebo mesačné oficiálne oznámenie o kvótových transakciách sa určuje a rozhoduje sa o nich na základe preskúmania, vyšetrovania a vyšetrovania rôznych správ inšpekčnej alebo kontrolnej rady alebo záznamov İLANBIS.

(2) Skutočnosť, že porušenie právnych predpisov nebolo možné zistiť vopred a včas, nevylučuje konanie a sankciu v tomto smere.

(3) Započítanie sa uplatňuje na úradné oznámenia, ktoré uverejňujú noviny alebo internetové spravodajské stránky pri porušení právnych predpisov.

(4) Ak sa počas skúšok uvedených v prvom odseku zistí, že porušovanie právnych predpisov denníka alebo internetových spravodajských stránok pokračuje, právo príslušnej publikácie na uverejňovanie úradných oznámení sa pozastavuje.

(5) Skutočnosť, že na noviny alebo internetové spravodajské stránky bol uplatnený proces odpočtu z dôvodu porušenia ustanovení zákona, nebráni uplatneniu sankcie podľa § 195 zákona č. 49.

(6) Kópia rozhodnutí prijatých v súvislosti s novinami alebo internetovými spravodajskými stránkami o porušení právnych predpisov podľa tohto nariadenia spolu s dokumentmi, na ktorých sa zakladajú, sa predkladá predstavenstvu na konanie podľa § 195 ods. zákona č. 49. Po konečnom rozhodnutí predstavenstva sa uplatňuje sankcia odstrihnutia úradných oznámení a inzerátov podľa určenej lehoty.

(7) Ustanovenie § 195 zákona č. 49 sa nevzťahuje na noviny alebo internetové spravodajstvo, ktoré včas upozornia na porušenie ustanovení zákona.

(8) Rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia sa do 7 pracovných dní zasielajú denníku alebo internetovej spravodajskej stránke.

(9) Povinnosť a právomoc skúmať a rozhodovať o všetkých druhoch žiadostí vrátane tretích osôb o úradných oznámeniach má generálne riaditeľstvo. V prípade sporu je orgánom na riešenie sporov predstavenstvo.

(10) Proti rozhodnutiam predstavenstva možno podať valnému zhromaždeniu námietky len v prípadoch, ktoré si zásadne vyžadujú rozhodnutie, a to najneskôr do 30 dní. Podané námietky nezastavujú exekúciu.

DRUHÁ ČASŤ

Rozhodnutia ústredia

Obsah rozhodnutí generálneho riaditeľstva

ČLÁNOK 108- (1) V rozhodnutiach;

a) spôsob, akým sa určuje porušenie alebo nové ukazovatele,

b) Rozhodnutia, na ktorých sú rozhodnutia založené,

c) trvanie porušenia, ak nejaké existuje,

ç) obdobie kompenzácie alebo kompenzácie a prípadná suma,

d) v prípade zistenia dátum, kedy právo na zverejnenie znovu nadobudne platnosť,

e) ako a na ktorý orgán alebo orgán sa možno proti rozhodnutiu odvolať,

miesto dostane.

Predĺženie a dokončenie čakacej doby

ČLÁNOK 109- (1) V prípade porušenia niektorej z podmienok určených obecným zastupiteľstvom počas čakacej doby sa čakacia doba predlžuje o počet dní, v ktorých k porušeniam došlo.

(2) Dátum skončenia čakacej doby sa určí na základe kontroly vykonanej na základe podpísanej žiadosti novín alebo internetových spravodajských stránok po skončení čakacej doby a zaplatení nákladov na kontrolu.

(3) Uplynutím čakacej doby, ak sú splnené podmienky určené valným zhromaždením, sa čakacia doba končí.

(4) Ak denník alebo internetové spravodajstvo požiadajú po prekročení 15-mesačnej lehoty určenej na žiadosť o inšpekciu alebo preskúšanie podľa § 3, nová čakacia doba sa určí pripočítaním uplynutého času k čakacej lehote.

Pozastavenie práva na zverejnenie

ČLÁNOK 110- (1) V novinách alebo na internetovej spravodajskej stránke, ktorých právo publikovať bolo pozastavené, sa neuskutoční žiadne oficiálne oznámenie, kým sa porušenia neodstránia a toto právo sa neobnoví.

(2) Doba, počas ktorej je právo na zverejnenie pozastavené, sa určuje ako počet dní od začiatku porušovania, ktoré spôsobilo pozastavenie, do skončenia porušovania.

Opätovné pokračovanie práva na zverejnenie

ČLÁNOK 111- (1) Na základe podpísaných žiadostí novín alebo internetových spravodajských stránok sa preveruje, či porušenia, ktoré spôsobili pozastavenie vydavateľských práv, boli odstránené.

(2) Ak je to potrebné, možno zriadiť kontrolnú radu z hľadiska práva zverejňovania a rozhodnúť o vykonaní auditu. V takom prípade noviny alebo internetová spravodajská stránka uhradia náklady na audit od oznámenia rozhodnutia o vykonaní auditu. th povinný zaplatiť v súlade s článkom.

(3) Ak sa zistí, že porušenie, ktoré spôsobilo pozastavenie práva na zverejnenie, bolo napravené určením ex offo alebo preskúmaním podľa prvého odseku alebo kontrolou, ktorá sa má vykonať podľa druhého odseku, právo na zverejnenie zostáva v platnosti od tohto dátumu.

(4) Dátum podpísanej žiadosti v prvom odseku je dátumom, kedy je list obsahujúci žiadosť zaznamenaný v evidencii inštitúcie.

Postupy započítania a kompenzácie

ČLÁNOK 112- (1) Zráža sa suma zodpovedajúca úradným oznámeniam uverejneným v novinách alebo internetových spravodajských serveroch pri porušení zákona a náhrada za úradné oznámenia, ktoré majú práva, ale nemôžu ich zverejniť.

(2) Kompenzačné a kompenzačné transakcie sa uskutočňujú v nasledujúcich mesiacoch nad polovicu mesačného úradného oznamovacieho kvóty príslušnej publikácie ku dňu rozhodnutia o týchto transakciách, aby sa zabránilo viktimizácii novín a internetových spravodajských stránok. Ak však suma zrážky alebo kompenzácie presiahne 3-násobok mesačnej kvóty oficiálneho oznámenia v deň rozhodnutia tohto uverejnenia, zrážka alebo kompenzácia sa vykoná v rámci celej kvóty oficiálneho oznámenia v deň rozhodnutia. Okrem toho, ak je proces odpočtu pre internetové spravodajské stránky vo všeobecnej kategórii spôsobený porušením podmienok všeobecnej kategórie, je vo všeobecnej kvóte, inak je v provincii. založené uplatňované v kvóte.

(3) Žiadosti o započítania a náhrady sa vykonávajú po právoplatnosti rozhodnutí, na ktorých sa zakladajú.

(4) Ak existuje len jeden denník alebo internetová spravodajská stránka, ktorá má právo zverejniť na publikačnom alebo kvótovom mieste transakcie týkajúce sa odpočtu;

a) Uverejnenie úradného oznámenia vo výške sumy zrážky za okresné noviny v ostatných novinách vydávaných v centre mesta,

b) V novinách a internetových spravodajských stránkach vydávaných v centre mesta je úradný oznam po dobu trvania priestupku prerušený,

tvarovaný Použitá.

Zánik práva na zverejnenie

ČLÁNOK 113- (1) V rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

a) Noviny alebo internetové spravodajské stránky, ktorých právo na zverejnenie sa neobnoví do 6 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia o pozastavení práva na zverejnenie,

b) Noviny, ktorých vydávanie na dobu dlhšiu ako 1 mesiacov v priebehu roka pozastavili orgány oprávnené zákonom, a internetové spravodajské stránky, ktorých prístup je zablokovaný,

c) Noviny, ktoré prerušujú svoje vydávanie na viac ako 3 dni, jeden po druhom alebo prerušovane, v kalendárnom roku, s výnimkou Ramadánu a Eid-al-Adha,

ç) Internetové spravodajské stránky, ktorých obsah nie je možné pristupovať viac ako 7 dní po sebe alebo prerušovane v kalendárnom roku z dôvodu ich chyby alebo opravy,

d) denná tlač súvisiaca s uverejňovaním úradných oznámení, ktorá nedoručuje inštitúcii tlačený výtlačok čísla 10 v kalendárnom roku,

e) Nedenná tlač súvisiaca s uverejňovaním úradných oznámení, ktorá nedoručuje inštitúcii tlačený výtlačok 5. čísla v kalendárnom roku,

f) Noviny alebo časopisy, ktorých tlačené a elektronické výtlačky sú doručené Inštitúcii sú nereálne a zavádzajúce, alebo čísla, ktoré nevychádzajú v ten istý deň, vychádzajú neskôr,

g) Meno alebo názvy domén 26 th Noviny alebo internetové spravodajské stránky, ktoré ho menia v rozpore s postupmi a zásadami v článku,

ğ) Noviny alebo internetové spravodajské stránky, ktoré bránia kontrole kontrolných rád v prípadoch, keď akt zablokovania vedie k odsúdeniu s právoplatným súdnym rozhodnutím,

h) časopisy, ktoré pozastavia svoje vydávanie alebo zlúčia 2 čísla viackrát v tom istom kalendárnom roku alebo zhrnú viac čísel v jednom čísle,

ı) Transakcie uskutočnené pred Inštitúciou alebo predložené vyhlásenia a dokumenty 26/9/2004 Periodiká, ktoré sú trestným činom v súlade s tureckým trestným zákonníkom č. 5237 a osobitnými trestnými zákonmi,

i) Periodiká, ktoré oznámia úradu, že sa vzdali práva na zverejnenie,

j) internetové spravodajské stránky v prípade zistenia porušenia článku 63,

úradné Právo na uverejňovanie inzerátov a inzerátov zaniká.

Výnimky z práva na zverejnenie sankcií

ČLÁNOK 114- (1) Trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku v tureckom trestnom zákonníku č. 5237, vzhľadom na obsah periodika súvisiaci s uverejňovaním úradných oznámení alebo konaním privilegovaných fyzických alebo právnických osôb, väčšina ich spoločníkov, prípadne zástupcu právnickej osoby, ak existuje, príp 12/4/1991 V prípade, že je podané trestné stíhanie pre trestné činy v rozsahu protiteroristického zákona č. 3713 zo dňa 195, právo na zverejňovanie úradných oznámení a inzerátov po dobu nepresahujúcu lehotu uvedenú v § 49 ods. zákon č. XNUMX sa na návrh generálneho riaditeľstva zrušuje. Prijatie opatrenia podľa tohto odseku nepredstavuje prekážku opätovného spracovania. Podľa výsledku podanej žaloby je rozhodnuté o zániku práva na vyhotovenie, zapínanie alebo zverejňovanie úradných oznamov a reklám v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(2) V prípade, že je v rámci trestných činov uvedených v prvom odseku začaté trestné stíhanie proti niektorej z osôb deklarovaných v kolektíve intelektuálnych pracovníkov, táto osoba alebo osoby na základe písomného oznámenia ústavu sú povinné byť prepustený z minimálneho počtu zamestnancov do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia do periodickej tlače adresátovi písomného oznámenia. V opačnom prípade je právo na vydávanie príslušnej periodickej tlače pozastavené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Námietka voči rozhodnutiam generálneho riaditeľstva

ČLÁNOK 115- (1) Denník alebo internetová spravodajská stránka, ktorej bolo rozhodnutie generálneho riaditeľstva oznámené, sa môže do 10 pracovných dní odvolať k správnej rade. Pri výpočte lehoty sa za základ berie dátum prijatia námietky do záznamov inštitúcie.

(2) Ak správna rada uzná námietku oprávnenou, zašle spis na potrebné úkony generálnemu riaditeľstvu.

(3) Ak proti rozhodnutiu generálneho riaditeľstva nie sú vznesené námietky alebo námietky nie sú podané včas alebo správna rada neakceptuje konečnú námietku, rozhodnutie sa stáva právoplatným.

(4) Noviny alebo internetové spravodajské stránky sú povinné podať námietky proti rozhodnutiam prijatým proti nim, pričom ku každému rozhodnutiu generálneho riaditeľstva treba uviesť samostatné články.

(5) Lehoty uvedené v tomto článku začínajú plynúť prvým pracovným dňom po oznámení rozhodnutia.

Kapitola osem

Rôzne a záverečné ustanovenia

Sadzba provízie inštitúcie

ČLÁNOK 116- (1) Sadzba provízie za úradné oznámenia a inzeráty a špeciálne inzeráty a inzeráty je 15 %.

Sprostredkovateľská úloha guvernérov

ČLÁNOK 117- (1) Transakcie týkajúce sa úradných oznámení na miestach vyňatých z právomoci úradu rozhodnutím valného zhromaždenia vykonávajú guvernéri za použitia príslušných ustanovení tohto nariadenia.

Zrušené nariadenie

ČLÁNOK 118- (1) 5/10/2016 Oficiálne oznámenia a inzeráty uverejnené v Úradnom vestníku z roku 29848 a Nariadenie o periodickej tlači o ich vydávaní boli zrušené.

Výnimka mužstva

DOČASNÁ LÁTKA 1- (1) 20 tohto nariadenia th ustanovenia druhého odseku článku, pokiaľ ide o manželov 1/1/2023 Nevzťahuje sa na mienkotvorných pracovníkov, ktorí sú inštitúcii informovaní prostredníctvom İLANBİS pred dátumom.

právo zverejniť

DOČASNÁ LÁTKA 2- (1) Ak noviny, ktoré majú právo uverejňovať úradné oznámenia, nesplnia ustanovenia tohto nariadenia, ich právo na uverejnenie sa pozastavuje.

Prechodné ustanovenia

DOČASNÁ LÁTKA 3- (1) Do nadobudnutia účinnosti ustanovení tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia, ktoré bolo zrušené článkom 118.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa internetových spravodajských stránok novín, ktoré uverejňujú oficiálne inzeráty

DOČASNÁ LÁTKA 4- (1) Internetové spravodajské stránky oznámené úradu novinami, ktoré majú právo uverejňovať úradné oznamy pred uverejnením tohto nariadenia, 31/3/2023 Za predpokladu, že spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa všeobecných a internetových spravodajských stránok, s výnimkou požiadavky na minimálnu návštevnosť, budú môcť využívať oficiálne oznámenia, ktoré sa budú zverejňovať na internetových spravodajských stránkach po 1. 4. 2023 podľa kvót. bez čakacej doby. však 30/9/2023 Právo zverejňovať oficiálne inzeráty internetových spravodajských stránok, ktoré nespĺňajú požiadavku minimálnej návštevnosti ku dňu

(2) Na internetové spravodajské stránky, ktoré získali oprávnenie na zverejňovanie úradných oznamov, sa podľa ustanovenia prvého odseku 6-mesačná lehota týkajúca sa doplnkového ukazovateľa nevzťahuje.

(3) Internetovým spravodajským webom, ktoré majú právo zverejňovať úradné oznamy podľa prvého odseku, zanikne právo na zverejňovanie úradných inzerátov, ak do 2 rokov dôjde k prevodu vlastníctva vysielania a ich práv na zverejňovanie úradných inzerátov alebo ak dôjde k prevodu ich doménových mien. zmenené.

(4) Internetové spravodajské stránky oznámené úradu novinami, ktoré majú právo uverejňovať úradné oznamy pred uverejnením tohto nariadenia, 31/3/2023 Za predpokladu, že podajú podpísanú prihlášku do dátumu oficiálnej inzercie, sú zaradení do časti zoznamu periodík, ktorá sa týka len internetových spravodajských stránok, na ktorých je možné umiestniť oficiálnu inzerciu, a to bez čakacej doby.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa internetových spravodajských stránok novín, na ktoré sa vzťahuje čakacia lehota na získanie práva na uverejnenie oficiálnej inzercie.

DOČASNÁ LÁTKA 5- (1) Internetové spravodajské stránky oznámené úradu pred dátumom uverejnenia tohto nariadenia novinami, na ktoré sa vzťahuje čakacia lehota na získanie práva na uverejňovanie úradných oznámení, sa musia predložiť s podpísanou žiadosťou do 60 dní na adrese najneskôr odo dňa oznámenia rozhodnutia, že noviny ukončili čakaciu dobu a získali právo zverejňovať úradné oznámenia. za predpokladu, že spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia o internetových spravodajských stránkach, budú mať z úradných oznámení prospech. aby boli zverejnené na internetových spravodajských stránkach podľa ich kvótových miest bez toho, aby podliehali čakacej lehote.

(2) Internetovým spravodajským webom, ktoré majú právo zverejňovať úradné oznamy podľa prvého odseku, zanikne právo na zverejňovanie úradných inzerátov, ak do 2 rokov dôjde k prevodu vlastníctva vysielania a ich práv na zverejňovanie úradných inzerátov alebo ak dôjde k prevodu ich doménových mien. zmenené.

Prechodné ustanovenia týkajúce sa internetových spravodajských stránok novín a časopisov, ktoré uverejňujú oficiálne inzeráty

DOČASNÁ LÁTKA 6- (1) Internetové spravodajské stránky patriace novinám a časopisom, ktoré majú právo uverejňovať oficiálnu inzerciu, 31/3/2023 Za predpokladu, že splnia ustanovenia tohto nariadenia o internetových spravodajských stránkach, ktoré vysielajú len oficiálnu inzerciu, za predpokladu, že podajú podpísanú žiadosť do dňa podania žiadosti, budú zaradení do časti zoznamu periodík, ktoré povoľujú iba oficiálne inzeráty po 1 bez čakacej doby.

sila

ČLÁNOK 119- (1) Toto nariadenie;

a) Prvá časť prvej časti, 20, 26, 31, 94, 118, 119 a 120 th s dočasným článkom 1, dočasným článkom 3, dočasným článkom 4 a dočasným článkom 6 th dňom uverejnenia článku,

b) Článok 29 druhý odsek písm. a). 1/7/2023 na,

c) článok 28 1/1/2024 na,

ç) Ak existujú iné ustanovenia 1/4/2023 na,

sila Vstupuje.

výkonný

ČLÁNOK 120- (1) Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Inštitútu tlačovej reklamy.

NARIADENIE O ZMENE NARIADENIA O NÁKUPE A DISTRIBÚCII ÚRADNÝCH OZNÁMENÍ A INZERCIÍ V ELEKTRONICKOM PROSTREDÍ

ČLÁNOK 1- V článku 12 prvom odseku písm. b), f) a ğ nariadenia o elektronickom prijímaní a distribúcii úradných oznámení a inzerátov uverejnených v úradnom vestníku zo dňa 1. 2017. 29946 pod číslom 4 sa zmenili a doplnili. nasledovne.

„b) İLANBİS (Informačný systém o reklame): Informačný systém, v ktorom sa od zadávateľov reklamy elektronicky prijímajú oficiálne oznámenia a inzeráty, ich distribúcia do periodík a postupy týkajúce sa kvalifikácie a povinností uložených periodikám valným zhromaždením inštitúcia,

„f) Periodiká: Noviny, časopisy a internetové spravodajské stránky súvisiace s uverejňovaním oficiálnych oznámení a inzerátov,“

„ğ) Pokyny na zverejňovanie: Rozhranie ILANBIS, kde sa nachádzajú informácie o uverejňovaní oznámení a inzerátov okrem rozsahu úradných oznámení a názov, číslo a článok zákona, prezidentského dekrétu a predpisu, ktorý ich uverejňuje, kde a ako koľkokrát a podľa akej legislatívy budú úradné oznámenia zaslané úradu zverejňované,“

ČLÁNOK 2- Výraz „v prílohe-7“ v prvom odseku článku 2 toho istého nariadenia sa zmenil na „v prílohe-2 a prílohe-3“ a výraz „v súlade s pokynom“ sa zmenil na „v v súlade s pokynom“.

ČLÁNOK 3- Slovné spojenie „určené Radou ministrov“ v prvom odseku článku 8 toho istého nariadenia sa zmenilo na „určené rozhodnutím prezidenta“.

ČLÁNOK 4- Druhý a tretí odsek článku 12 toho istého nariadenia sa zmenili a doplnili takto.

„(2) Oficiálne reklamy odoslané prostredníctvom İLANBIS sa musia zobrazovať vo všeobecných vydaniach novín a na internetových spravodajských stránkach v celom Turecku, pokiaľ nie je uvedené inak.

(3) Periodiká musia uverejňovať úradné oznámenia včas. Zodpovednosť za oficiálne oznámenia a inzeráty, ktoré nie sú zverejnené včas, a za oficiálne oznámenia, ktoré nie sú zverejnené vo všeobecných vydaniach alebo zobrazené v celom Turecku, prináleží príslušnému periodiku.

ČLÁNOK 5- Druhý a štvrtý odsek článku 13 toho istého nariadenia sa zmenili a doplnili takto.

„(2) Súkromné ​​oznámenia a inzeráty, iné ako úradné oznámenia a inzeráty, za ktoré zodpovedá agentúra, sa podľa želania zverejňujú v novinách, časopisoch alebo na internetových spravodajských stránkach v zozname periodík na webovom sídle agentúry. inzerentov“.

„(4) Hoci ide o úradný oznam, ak zadávatelia reklamy uprednostňujú novinovú alebo internetovú spravodajskú stránku, stránku, rubriku alebo umiestnenie alebo požadujú osobitnú sadzbu, úpravu a grafiku, v aktuálnom cenníku úradného oznámenia, ktorý určuje prezident republiky. , Osobitný oznamovací a reklamný sadzobník uvedený v treťom odseku sa použije, ak nie je nižší ako určený stĺpec-centimetrová alebo jednotková cena.“

ČLÁNOK 6- Výraz „predtlačové a tlačové procesy“ v treťom odseku článku 14 toho istého nariadenia sa zmenil na „tlač alebo predpublikovanie a tieto procesy“.

ČLÁNOK 7- Výraz „Rada ministrov“ v prvom odseku článku 16 toho istého nariadenia sa zmenil na „Na základe rozhodnutia prezidenta“ a výraz „Nariadenie o úradných oznámeniach a reklamách a periodikách na ich vysielanie“ sa zmenil boli zmenené ako „Nariadenia o oficiálnych oznámeniach a reklamách“.

ČLÁNOK 8- Príloha-1 a príloha-2 toho istého nariadenia boli zmenené a doplnené tak, ako je uvedené v prílohe, a bola pridaná príloha-3 toho istého nariadenia.

ČLÁNOK 9- Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.

ČLÁNOK 10- Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Inštitúcie tlačovej reklamy.

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o prijímaní a distribúcii úradných oznámení a reklám v elektronickom prostredí

ČLÁNOK 1- V článku 12 prvom odseku písm. b), f) a ğ nariadenia o elektronickom prijímaní a distribúcii úradných oznámení a inzerátov uverejnených v úradnom vestníku zo dňa 1. 2017. 29946 pod číslom 4 sa zmenili a doplnili. nasledovne.

„b) İLANBİS (Informačný systém o reklame): Informačný systém, v ktorom sa od zadávateľov reklamy elektronicky prijímajú oficiálne oznámenia a inzeráty, ich distribúcia do periodík a postupy týkajúce sa kvalifikácie a povinností uložených periodikám valným zhromaždením inštitúcia,

„f) Periodiká: Noviny, časopisy a internetové spravodajské stránky súvisiace s uverejňovaním oficiálnych oznámení a inzerátov,“

„ğ) Pokyny na zverejňovanie: Rozhranie ILANBIS, kde sa nachádzajú informácie o uverejňovaní oznámení a inzerátov okrem rozsahu úradných oznámení a názov, číslo a článok zákona, prezidentského dekrétu a predpisu, ktorý ich uverejňuje, kde a ako koľkokrát a podľa akej legislatívy budú úradné oznámenia zaslané úradu zverejňované,“

ČLÁNOK 2- Výraz „v prílohe-7“ v prvom odseku článku 2 toho istého nariadenia sa zmenil na „v prílohe-2 a prílohe-3“ a výraz „v súlade s pokynom“ sa zmenil na „v v súlade s pokynom“.

ČLÁNOK 3- Slovné spojenie „určené Radou ministrov“ v prvom odseku článku 8 toho istého nariadenia sa zmenilo na „určené rozhodnutím prezidenta“.

ČLÁNOK 4- Druhý a tretí odsek článku 12 toho istého nariadenia sa zmenili a doplnili takto.

„(2) Oficiálne reklamy odoslané prostredníctvom İLANBIS sa musia zobrazovať vo všeobecných vydaniach novín a na internetových spravodajských stránkach v celom Turecku, pokiaľ nie je uvedené inak.

(3) Periodiká musia uverejňovať úradné oznámenia včas. Zodpovednosť za oficiálne oznámenia a inzeráty, ktoré nie sú zverejnené včas, a za oficiálne oznámenia, ktoré nie sú zverejnené vo všeobecných vydaniach alebo zobrazené v celom Turecku, prináleží príslušnému periodiku.

ČLÁNOK 5- Druhý a štvrtý odsek článku 13 toho istého nariadenia sa zmenili a doplnili takto.

„(2) Súkromné ​​oznámenia a inzeráty, iné ako úradné oznámenia a inzeráty, za ktoré zodpovedá agentúra, sa podľa želania zverejňujú v novinách, časopisoch alebo na internetových spravodajských stránkach v zozname periodík na webovom sídle agentúry. inzerentov“.

„(4) Hoci ide o úradný oznam, ak zadávatelia reklamy uprednostňujú novinovú alebo internetovú spravodajskú stránku, stránku, rubriku alebo umiestnenie alebo požadujú osobitnú sadzbu, úpravu a grafiku, v aktuálnom cenníku úradného oznámenia, ktorý určuje prezident republiky. , Osobitný oznamovací a reklamný sadzobník uvedený v treťom odseku sa použije, ak nie je nižší ako určený stĺpec-centimetrová alebo jednotková cena.“

ČLÁNOK 6- Výraz „predtlačové a tlačové procesy“ v treťom odseku článku 14 toho istého nariadenia sa zmenil na „tlač alebo predpublikovanie a tieto procesy“.

ČLÁNOK 7- Výraz „Rada ministrov“ v prvom odseku článku 16 toho istého nariadenia sa zmenil na „Na základe rozhodnutia prezidenta“ a výraz „Nariadenie o úradných oznámeniach a reklamách a periodikách na ich vysielanie“ sa zmenil boli zmenené ako „Nariadenia o oficiálnych oznámeniach a reklamách“.

ČLÁNOK 8- Príloha-1 a príloha-2 toho istého nariadenia boli zmenené a doplnené tak, ako je uvedené v prílohe, a bola pridaná príloha-3 toho istého nariadenia.

ČLÁNOK 9- Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.

ČLÁNOK 10- Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Inštitúcie tlačovej reklamy.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*