Štátne divadlá naverbujú 121 zmluvných zamestnancov

Generálne riaditeľstvo štátnych divadiel
Generálne riaditeľstvo štátnych divadiel

Generálne riaditeľstvo štátnych divadiel, zmluvný personál, ktoré nadobudlo účinnosť rozhodnutím MsZ zo dňa 657 a číslo 4/6, má byť zamestnané v ústredných a pokrajinských organizačných útvaroch generálneho riaditeľstva v rozsahu pôsobnosti odseku (B) článku 6 zákona o štátnych zamestnancoch č. 1978 V súlade s písmenom b) prvého odseku prílohy 7 zásad týkajúcich sa zamestnávania sa na pozície uvedené v článku 15754 ods. nižšie uvedený zoznam na základe hodnotenia skupiny KPSS (B) za rok 2, bez akýchkoľvek písomných alebo ústnych skúšok.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Pre uchádzačov sa požaduje vyššie uvedená kvalifikácia, všeobecné podmienky v článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48 a osobitné podmienky špecifikované pre ohlásené voľné miesto:

  • Byť tureckým občanom,
  • mať v deň uzávierky prihlášky aspoň 18 rokov,
  • Nebyť zbavený verejných práv,
  • Aj keď už uplynuli lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; trestné činy proti bezpečnosti štátu, aj keď boli omilostené alebo uväznené na jeden rok a viac za úmyselne spáchaný trestný čin, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, sprenevera, vydieranie, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, zneužívanie dôverčivosť, podvodník Nebyť odsúdený za úpadok, falšovanie ponúk, falšovanie plnenia, pranie majetkových hodnôt pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo pašovania,
  • Pokiaľ ide o vojenskú službu pre mužských kandidátov; nenastúpiť na vojenskú službu, vykonávať vojenskú činnú službu alebo byť odložený alebo preradený do náhradnej triedy,
  • Nemať duševné choroby, ktoré by mu mohli brániť v nepretržitom plnení jeho povinností,

SPÔSOB A MIESTO POUŽITIA

1- Prihlášky budú prijaté elektronicky do 15 (pätnástich) dní (do konca pracovného času v posledný deň) odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v úradnom vestníku.

2-Uchádzači, ktorí sa chcú uchádzať, sa musia prihlásiť prostredníctvom e-Governmentu Generálneho riaditeľstva štátnych divadiel Career Gate-Public Recruitment alebo Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Prihlášky podané osobne nebudú akceptované a žiadosti podané poštou alebo iným spôsobom nebudú akceptované.

3-Uchádzači, ktorí ukončili štúdium na vzdelávacích inštitúciách v zahraničí alebo v Turecku a majú rovnocenný status, pokiaľ ide o vzdelanie požadované v tomto oznámení, musia odovzdať svoje dokumenty preukazujúce rovnocennosť vo formáte pdf do poľa „Osvedčenie o rovnocennosti“ na karte „Iné dokumenty“ počas aplikácie.

4- Keďže bodové ohodnotenie kandidátov, vzdelanie, odbor, ktorý vyštudovali, vojenská služba, register trestov a informácie o totožnosti budú získavané prostredníctvom webových služieb príslušných inštitúcií prostredníctvom e-Governmentu, tieto dokumenty nebudú od kandidátov vyžiadané na adrese fáze aplikácie. Uchádzači, ktorí majú v uvedených informáciách o uchádzačoch chyby/neúplné informácie alebo ktorých informácie nepochádzajú zo systému, by mali pred podaním prihlášky vykonať potrebné aktualizácie/opravy od príslušných inštitúcií a tí, ktorých informácie o promócii neprichádzajú automaticky, by mali predložiť svoje promócie dokumenty vo formáte pdf do sekcie „Vysvedčenie o ukončení štúdia“ v záložke „Iné dokumenty“ je potrebné stiahnuť.

5-Aby kandidáti, ktorým bola ukončená zmluva alebo ktorých zmluva bola jednostranne ukončená ich inštitúciami pri práci na zmluvných personálnych (4/B) pozíciách vo verejných inštitúciách a organizáciách, potvrdili, že ukončili ročné čakanie. musia pri podávaní žiadosti predložiť schválený servisný dokument získaný od ich bývalých inštitúcií vo formáte pdf, ktorý je potrebné nahrať do poľa „4/B Servisný doklad“ na karte „“.

6-Záujemcovia musia nahrať dokument Servisné vyhlásenie, ktorý dostanú z e-Governmentu pomocou registrácie SSI a výpisu zo služby/vytvoriť možnosť dokumentu s čiarovým kódom, vo formáte pdf, do poľa „Služobný výkaz SGK“ v časti „Iné dokumenty“ počas aplikácie.

7 – Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o pozície dôstojníka pre ochranu a bezpečnosť; "Doklad o totožnosti a výške/hmotnosti KGG" vo formáte pdf na karte "Iné doklady" počas prihlášky, ktorý zobrazuje preukazy totožnosti súkromného bezpečnostného pracovníka a stav výšky / hmotnosti špecifikovaný v osobitných podmienkach požadovaných pre kandidátov, aby obe strany sú viditeľné. musia byť odovzdané do poľa.

8-Žiadna aplikácia, ktorá na platforme Career Gate-Public Recruitment neukazuje „Vaša transakcia bola úspešne dokončená...“ nebude braná do úvahy. Uchádzači by preto mali skontrolovať, či bol proces podávania žiadostí ukončený.

9-Po dokončení procesu podávania žiadostí by si kandidáti mali skontrolovať, či bola ich žiadosť dokončená na obrazovke „Moje prihlášky“. Žiadna aplikácia, ktorá na obrazovke „Moje aplikácie“ nezobrazuje „Application Received“, nebude hodnotená.

10-Uchádzači sú zodpovední za to, aby bol proces podávania žiadostí bezchybný, úplný a v súlade s problémami uvedenými v tomto oznámení a aby sa požadované dokumenty nahrali do systému vo fáze podávania žiadosti. Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať tieto požiadavky, si nebudú môcť uplatniť žiadne práva.

11- Ak sa zistí, že uchádzači, ktorí budú zamestnaní na dohodu, nespĺňajú podmienky uvedené v tomto oznámení a príslušných právnych predpisoch, ich žiadosti nebudú hodnotené. Navyše, zmluvy s tými, u ktorých sa zistí, že nespĺňajú podmienky prihlášky, budú ukončené bez náhrady a oznámenia.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar