Rada sudcov a prokurátorov na nábor 27 dôstojníkov

Rada sudcov a prokurátorov na nábor štátnych zamestnancov
Rada sudcov a prokurátorov na nábor štátnych zamestnancov

Byť zamestnaný v rámci pôsobnosti odseku (B) článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č.4 v rámci orgánu Generálneho sekretariátu Rady sudcov a prokurátorov a byť zamestnaný v súlade so zásadami týkajúcimi sa zamestnávania zmluvných zamestnancov Personál, ktorý nadobudol účinnosť rozhodnutím Rady ministrov zo dňa 06 a číslo 06/1978. Podľa výsledkov výberového konania (aplikovanej a/alebo ústnej) skúšky, ktorá sa uskutoční na základe skóre KPSS z roku 7 v rámci ustanovení nariadenia o preskúmaní, vymenovaní a preložení zamestnancov Zboru sudcov a prokurátorov bude prijatých 15754 zmluvných zamestnancov úradu, 2020 zmluvných vodičov a 15 zmluvných zamestnancov podľa stupňa ich vzdelania.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

 Miesto a formulár žiadosti

Od kandidátov sa vyžaduje, aby sa osobne prihlásili na Generálny sekretariát Rady sudcov a prokurátorov poskytnutím „Formuláru žiadosti o zamestnanie na prijímaciu skúšku zmluvného personálu 2022 4/B“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke hsk.gov.tr ​​​​, a vyplnením všetkých príslušné časti spolu s potrebnými dokumentmi. (Adresa aplikácie: Safety District, Mevlana Boulevard č.: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Prihlášky sa budú podávať osobne a prihlášky zaslané poštou alebo podobným spôsobom nebudú akceptované.

Prihlášky sa začnú 30 a skončia sa 05 na konci pracovného času (2022:03). Žiadosti podané v stanovenom termíne budú považované za neplatné.

Skúška na zmluvné pracovné miesto zamestnanca kancelárie bude prebiehať v dvoch etapách ako cvičná skúška a ústna skúška. Tí, ktorí sú medzi 5 kandidátmi, čo je 75-násobok počtu vyhlásených pozícií podľa typov skóre skupiny KPSS(B), majú právo zúčastniť sa cvičnej skúšky (klávesová skúška). kazanbude pracovať. Praktická skúška sa bude konať v sobotu 11 o 06:2022 v Rade sudcov a prokurátorov a tých, ktorí na nej uspejú. http://www.hsk.gov.tr bude oznámené o Pre úspešných z cvičnej skúšky sa dňa 21 o 06:2022 uskutoční ústna skúška na pôde Zboru sudcov a prokurátorov.

Skúška na zmluvnú pozíciu vodiča bude vykonaná v dvoch etapách ako cvičná skúška a ústna skúška. Tí, ktorí sú medzi 5 kandidátmi, ktorí sú 25-násobne vyššou ako počet vyhlásených pozícií podľa typov skóre skupiny KPSS (B), majú nárok zúčastniť sa cvičnej skúšky (vodičskej skúšky). kazanbude pracovať. Praktická skúška sa bude konať v sobotu 11 o 06:2022 na Ankarskom Probačním úrade (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi č.: 11 Keçiören/Ankara) a tých, ktorí v tejto skúške uspejú. http://www.hsk.gov.tr bude oznámené o Pre úspešných z cvičnej skúšky sa dňa 22 o 06:2022 uskutoční ústna skúška na pôde Zboru sudcov a prokurátorov.

Na zmluvné služobné miesto majú nárok zúčastniť sa na ústnej skúške tí, ktorí sú medzi 5 kandidátmi, ktorí sú 35-násobne vyššou ako počet vyhlásených miest podľa typov skóre KPSS(B) Group. kazanbude pracovať. Ústna skúška sa bude konať v budove Zboru sudcov a prokurátorov dňa 22 o 06:2022 hod.

Každý uchádzač sa bude môcť uchádzať len o jednu pozíciu, ktorá je vyhlásená podľa jeho vzdelania. Uchádzači, ktorí sa uchádzajú o viac ako jednu pozíciu, nebudú hodnotení, pretože ich prihlášky budú považované za neplatné.

 Požiadavky na aplikáciu

Ako je uvedené v zmenenom a doplnenom článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48;

1- Byť tureckým občanom,

2- Od 03, čo je posledný deň podania žiadosti, spĺňať vekovú hranicu v § 06 zákona č. 2022 a nedovŕšiť 657 rokov k prvému dňu januára 40. rok, v ktorom sa koná ústredná skúška (KPSS-2020 pre absolventov bakalárskeho, nadstavbového a stredoškolského vzdelávania). byť (narodený 36. januára 1 alebo neskôr),

3- Pre zmluvných zamestnancov kancelárií, ktorí absolvovali počítačové oddelenie fakúlt/škol, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo spravodlivosti odborných vysokých škôl, študijný program pridruženého odboru spravodlivosti, strednú odbornú školu v oblasti spravodlivosti alebo inú strednú školu alebo ekvivalentnú školu, alebo aspoň absolvent strednej školy alebo rovnocennej školy mať osvedčenie o písacom stroji alebo počítači schválené ministerstvom národného školstva alebo vydané ako výsledok kurzov organizovaných verejnými inštitúciami a organizáciami v deň prihlášky (žiadosti tých, ktorí nepredložia osvedčenie alebo osvedčenie o absolvovaní kurzu v súlade s postupom nebude akceptované),

4- Pre zmluvnú pozíciu vodič musí byť od 17. januára 04 minimálne absolvent strednej školy alebo ekvivalent a minimálne B trieda podľa zmeny a doplnenia vyhlášky o cestnej premávke, uverejnenej v úradnom vestníku zo dňa 2015. /29329 a číslo 1, po 2016 mať vodičský preukaz minimálne skupiny D1,

5- Byť aspoň absolventom strednej školy alebo ekvivalentom na zmluvnom služobnom mieste,

6 - nebyť zbavený verejných práv,

7- Aj keď už uplynuli lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; trestné činy proti bezpečnosti štátu, a to aj pri omilostení alebo odňatí slobody na jeden rok a viac za úmyselne spáchaný trestný čin, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, sprenevera, sprenevera, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, porušovanie dôverčivosť, podvodník Nebyť odsúdený za úpadok, falšovanie ponúk, falšovanie plnenia, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo prevádzačstvo,

8- Z hľadiska vojenského stavu; nenastúpiť na vojenskú službu, nedovŕšiť branný vek alebo vykonať vojenskú činnú službu, ak dovŕšil vek brannej povinnosti, alebo byť odložený alebo preradený do záložnej triedy,

9- Na pozíciu zmluvného zamestnanca kancelárie; Zo skupiny verejnej výberovej skúšky personálu (B), ktorú organizoval ÖSYM v roku 2020; Typ skóre absolventov bakalárskeho štúdia KPSSP(3), absolventov pridruženého štúdia KPSSP(93) a absolventov stredných škôl KPSSP(94) musí byť aspoň 70 bodov,

10- Pre zmluvnú pozíciu vodiča a zamestnanca; Zo skupiny verejnej výberovej skúšky personálu (B), ktorú organizoval ÖSYM v roku 2020; Získať aspoň 3 bodov z vysokoškolákov KPSSP(93), absolventov pridruženého štúdia KPSSP(94) a absolventov stredných škôl KPSSP(60),

11 - Nemať duševné ochorenie, ktoré by mu mohlo brániť v nepretržitom výkone jeho povinností.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar