BRSA prijme 20 asistentov bankových expertov

BRSA
BRSA

Na základe výsledkov prijímacej skúšky agentúra pre bankovú reguláciu a dohľad prijme asistenta bankového špecialistu (banková oblasť), ktorý bude zamestnaný v hlavných a poradenských útvaroch agentúry (Istanbul).

Prijímacia skúška je dvojstupňová, písomná a ústna. Písomná fáza prijímacej skúšky sa bude konať v Istanbule (Marmara University Göztepe Campus) na dopoludňajších a poobedňajších blokoch v sobotu 4. júna 2022.

Informácie o mieste, dátume a čase písomných a ústnych skúšok budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke inštitúcie (www.bddk.org.tr). Kandidáti nebudú informovaní samostatne. Informácie kandidátov o procese skúšok z Agentúry pre reguláciu a dohľad elektronického bankovníctva – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
musí dodržať.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Všeobecné podmienky

1) Byť tureckým občanom.

2) nebyť zbavený verejných práv.

3) Aj keď už uplynuli lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; trestné činy proti bezpečnosti štátu, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, sprenevera, vydieranie, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, zneužitie dôvery, podvodník Nebyť odsúdený za bankrot, bid rigging, falšovanie, pranie špinavých peňazí majetkových hodnôt pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo pašovania.

4) Z hľadiska vojenského stavu; Nemajú nič spoločné s vojenskou službou, nedovŕšili vek vojenskej služby alebo neabsolvovali aktívnu alebo odloženú vojenskú službu alebo neboli preradení do rezervnej triedy, ak dovŕšili vek vojenskej služby.

5) Nemať duševné ochorenie, ktoré by mu mohlo brániť v nepretržitom výkone jeho povinností.

6) V článku 5411 prvom odseku zákona o bankách č. 8;

  • a) nebyť v úpadku v súlade s ustanoveniami Exekučného a konkurzného zákona č. 2004, nevyhlásiť konkurz, neschváliť návrh na reštrukturalizáciu kompromisom alebo nemať rozhodnutie o zastavení konkurzu,
  • b) neudržiavanie kvalifikovaných akcií alebo kontroly v bankách, na ktoré sa vzťahuje článok 5411 zákona o bankách č. 71, alebo v bankách, ktoré boli prevedené do Fondu poistenia vkladov (fondu) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
  • c) Bankári v likvidácii a finančné inštitúcie v likvidácii s výnimkou dobrovoľnej likvidácie, rozvojové a investičné banky, ktorým bola odobratá prevádzková licencia, partnerské práva ich partnerov, s výnimkou dividend, ako aj riadenie a dohľad prevedené na Fond, alebo ktorých povolenie a oprávnenie vykonávať bankovníctvo a prijímať vklady a podielové fondy boli odvolané. nemá kvalifikované akcie v úverových inštitúciách alebo neovláda pred tým, ako sa prevedie na fond, alebo pred povolením a oprávnením vykonávať bankovníctvo a prijímať vklady a účasti prostriedky sú zrušené,
  • d) Aj keď im bola udelená milosť, okrem trestných činov z nedbanlivosti, neboli odsúdení na vysoký trest alebo viac ako päť rokov odňatia slobody podľa zrušeného tureckého trestného zákona č. 765 a ďalších zákonov alebo na trest odňatia slobody na viac ako tri roky. rokov podľa tureckého trestného zákona č. 5237 a iných zákonov, alebo zrušené banky č. 3182 Odpor voči ustanoveniam zákona, zákona o bankách č. 4389, ktorý bol týmto zákonom zrušený, zákona o kapitálových trhoch č. 2499, a legislatívy týkajúcej sa úverových transakcií vyžadujúcich uväznenie alebo podľa zrušeného tureckého trestného zákona č. 765, tureckého trestného zákona č. 5237 alebo iných zákonov, hanebné trestné činy ako kvalifikovaná sprenevera, sprenevera, sprenevera, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, zneužívanie viery, podvodný bankrot a pašovanie trestné činy iné ako vykorisťovanie a pašovanie spotreby, tajná dohoda pri úradných tendroch a nákupoch, pranie špinavých peňazí alebo proti osobnosti štátu prezrádzanie štátnych tajomstiev so spáchanými zločinmi a, Trestné činy proti suverenite štátu a dôstojnosti jeho orgánov, zločiny proti bezpečnosti štátu, zločiny proti ústavnému poriadku a jeho fungovaniu, zločiny proti obrane štátu, zločiny proti štátnemu tajomstvu a špionáži, zločiny proti stykom s cudzinou štátov, trestných činov daňových únikov alebo týchto trestných činov nie je odsúdený za účasť, podmienky

7) Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v čl. 5411 ods. 26 písm. a), b), c) ad) tohto zákona v § 8 zákona č. XNUMX o bankách, generálny riaditeľ v bankách, nemôžu byť zamestnaní ako asistenti generálneho riaditeľa alebo úradník s podpisovou právomocou. Banky sú povinné bezodkladne týmto osobám odňať podpisové oprávnenie. V dôsledku auditov agentúry sú podpisové právomoci členom banky, u ktorých sa zistí, že porušili ustanovenia tohto zákona alebo iných príslušných právnych predpisov a ohrozili bezpečnú prevádzku banky, a voči ktorým sa žiada trestné stíhanie, rozhodnutie rady. Nebyť medzi tými, ktorým je zakázané pracovať v rámci ustanovenia „Nemôžu byť zamestnaní v žiadnej banke ako pracovníci s podpisovým právom bez povolenia predstavenstva.“

8) Nedostať sa do situácie, ktorá mu bráni v vymenovaní do verejnej služby v archívnom výskume a/alebo bezpečnostnom pátraní.

SKÚŠOBNÁ PRIHLÁŠKA

Kandidáti môžu podať svoje žiadosti tak, že vstúpia do Agentúry pre bankovú reguláciu a dohľad – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) na e-Governmente medzi 5. a 16. májom 2022 do 23:59:59. obrazovka aplikácie, ktorá sa stane aktívnou v kalendári.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar