Ministerstvo energetiky a prírodných zdrojov prijme 65 zmluvných zamestnancov

ministerstvo energetiky a prírodných zdrojov prijme pomocných odborníkov
ministerstvo energetiky a prírodných zdrojov

10 (desať) zmluvných pracovníkov ochrany a bezpečnosti, 30 (tridsať) zmluvných podporných pracovníkov, 5 (päť) zmluvných technikov a 20 (dvadsať) zmluvných pracovníkov kancelárie, ktorí budú zamestnaní v centrálnej organizácii Ministerstva energetiky a prírodných zdrojov (ANKARA) ), podrobne uvedené nižšie, Aby ste mohli byť zamestnaní v rozsahu zmeneného a doplneného článku 657/B zákona o štátnych zamestnancoch č. 4, článok prílohy 06 s názvom „Požiadavky na skúšku“ k „Zásadám týkajúcim sa zamestnávania zmluvného personálu“, ktoré nadobudlo účinnosť rozhodnutím Rady ministrov zo dňa 06 a číslom 1978/7 V súlade s ustanoveniami písmena b) prvého odseku bude prijatých 15754 (šesťdesiatpäť) zmluvných zamestnancov na základe v hodnotení skupiny KPSS (B) za rok 2 bez písomnej a/alebo ústnej skúšky.

Pre kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o zmluvný nábor zamestnancov v čase uzávierky prihlášok, sa hľadajú nasledujúce kvalifikačné, špeciálne a všeobecné podmienky.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

POŽADOVANÁ KVALIFIKÁCIA A ŠPECIÁLNE PODMIENKY

  • Absolvovať akýkoľvek pridružený študijný program vysokých škôl.
  • Ak chcete získať skóre 2020 alebo vyššie z typu skóre KPSS-P93 na skúške výberu verejného personálu v roku 70,
  • nedovŕšiť vek 18 rokov a menej ako 30 rokov ku dňu uzávierky prihlášok,
  • Aby boli splnené podmienky v článku 10 zákona o súkromných bezpečnostných službách zo dňa 06 a číslo 2004,
  • Mať preukaz totožnosti ozbrojeného súkromného bezpečnostného strážcu, ktorému neskončila platnosť ku dňu uzávierky prihlášok,
  • nebyť invalidný telesným alebo duševným ochorením, ktoré môže brániť plneniu úlohy,
  • Nesmie byť kratší ako 170 cm a rozdiel medzi poslednými dvoma číslicami výšky v centimetroch a váhou nesmie byť väčší ako 15, nie menší ako 15 (Napríklad váha kandidáta s výškou 180 cm by mala byť 80+15=95 viac, 80-15 Nemalo by to byť menej ako =65.)
  • nemať zdravotné postihnutie pracovať mimo pracovného času a cez víkendy podľa povinností, ktoré si treba splniť,
  • nebyť v situácii, ktorá mu bráni pracovať v uzavretých a otvorených priestoroch 7/24 hodín,
  • Dokonca aj vtedy, ak už uplynuli lehoty uvedené v článku 26 tureckého trestného zákonníka zo dňa 9. 2004. 5237 s číslom 53 alebo bolo rozhodnuté o odložení vyhlásenia rozsudku;

1) Netreba za úmyselne spáchaný trestný čin uložiť trest odňatia slobody na jeden rok a viac.

2) Aj v prípade omilostenia trestné činy proti bezpečnosti štátu, ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, súkromnému životu, dôvernej oblasti života a sexuálnej imunite a drogové alebo stimulačné trestné činy, sprenevera, vydieranie, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, zneužitie dôvery, neodsúdenie za podvodný konkurz, bid rigging, machinácia pri plnení, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, prevádzačstvo a prostitúcia.

3) Neprebiehajúce vyšetrovanie alebo trestné stíhanie pre trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, súkromného života a dôvernej sféry života, sexuálnej imunity a drog alebo stimulantov.

SPÔSOB A DOBA APLIKÁCIE

4.1. Kandidáti; Žiadosti sa budú podávať elektronicky cez e-Government na Ministerstve energetiky a prírodných zdrojov Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) s heslom e-Government a uchádzači budú svoje prihlášky podávať aj na Ministerstvo energetiky.gov.tr ​​​​medzi dátumami podávania žiadostí. /adresa-firemných-ľudských-zdrojov-kariéra-kapisi.

4.2. Prihlášky sa začnú 09.05.2022 o 9.30:20.05.2022 a končia 23.59 o XNUMX:XNUMX.

4.3. Uchádzači, ktorí sa neprihlásia prostredníctvom adresy Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), nebudú braní do úvahy a prihlášky podané osobne, kuriérom alebo poštou nebudú akceptované.

4.4. Informácie o promócii uchádzačov o pridružené a vysokoškolské vzdelanie, ktorí sa budú uchádzať o vyslanie, automaticky dostane vysoká škola prostredníctvom elektronickej verejnej správy. Uchádzači, ktorí ukončili štúdium na vzdelávacích inštitúciách v krajine alebo v zahraničí a majú rovnocenný štatút, pokiaľ ide o vzdelanie, o ktoré sa usiluje v tomto oznámení, by mali nahrať príslušný dokument vo formáte pdf alebo jpeg do poľa „Dokument označujúci rovnocennosť“ v časti „Vaše ďalšie dokumenty“. počas aplikácie e-Governmentu.

4.5. Uchádzači, ktorí ukončili niektorý zo stredoškolských študijných programov (stredné alebo ekvivalentné), ktorí sa budú uchádzať o inzerát a ktorých informácie o promócii sa nedostanú automaticky, by mali odovzdať svoje dokumenty o ukončení štúdia vo formáte pdf alebo jpeg.

4.6. Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu dôstojníka ochrany a bezpečnosti, sú povinní nahrať svoje preukazy totožnosti ozbrojeného súkromného strážnika, ktorým neskončila platnosť do termínu uzávierky prihlášok, a to tak zozadu, ako aj spredu, do poľa „Preukaz totožnosti súkromného strážnika“ pod políčkom Karta „Iné dokumenty“.

4.7. Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu pomocný personál (vodič), budú mať od 17. 04. 2015 vodičský preukaz skupiny E alebo nový vodičský preukaz skupiny D s dodatkom zverejneným v úradnom vestníku zo dňa 29329. 01. 01 pod číslom 2016. v Pravidlách cestnej premávky. Musia byť nahrané do poľa „Vodičský preukaz“ na karte „Vaše ďalšie doklady“.

4.8. Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu Pomocný personál (vodič), by mali nahrať svoje psychotechnické dokumenty do poľa „Psychotechnické dokumenty“ na karte „Ďalšie dokumenty“.

4.9. Uchádzači, ktorým ich inštitúcie vypovedajú zmluvy alebo ktorých zmluvy sú ukončené jednostranne pri práci na plný úväzok na zmluvných personálnych (4/B) pozíciách vo verejných inštitúciách a organizáciách, aby zdokladovali, že ukončili ročnú čakaciu dobu, musia predložiť schválený servisný dokument vo formáte pdf a jpeg od svojich bývalých inštitúcií. Musí byť odovzdaný v čase podania žiadosti.

4.10. „Vaša transakcia bola úspešne dokončená“ na platforme Career Gate-Public Recruitment. Žiadna žiadosť bez nápisu nebude braná do úvahy. Uchádzači by si preto mali skontrolovať, či bol proces podávania žiadostí ukončený.

4.11. Počas podávania žiadosti v rámci dátumov podávania žiadostí prostredníctvom platformy Career Gate-Public Recruitment; Žiadosti v procese „Aplikácia ešte nie je dokončená“ v stĺpci „Stav prihlášky“ na obrazovke „Vaše prihlášky“ je možné aktualizovať kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“.

4.12. Žiadatelia sú zodpovední za to, aby bol proces podávania žiadostí bezchybný, úplný a v súlade s problémami uvedenými v tomto oznámení a aby požadované dokumenty nahrali do systému vo fáze podávania žiadosti. Uchádzači, ktorí nebudú spĺňať tieto požiadavky, si nebudú môcť uplatniť žiadne práva.

4.13. Uchádzači, ktorí úspešne vyplnia svoje prihlášky, si budú môcť po dokončení procesu prihlášky vytlačiť „Informácie o prihláške“.

4.14. Záujemcovia sa budú môcť uchádzať len o jeden titul z vyhlásených miest. Žiadosti uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o viac ako jednu pozíciu, a prihlášky, ktoré nebudú riadne a/alebo včas podané, nebudú akceptované.

4.15. Keďže kandidáti získajú skóre KPSS, pridružený titul a vysokoškolské vzdelanie, odbor, ktorý vyštudovali, vojenskú službu, register trestov a informácie o obyvateľstve, získajú ich prostredníctvom webových služieb príslušných inštitúcií prostredníctvom elektronickej verejnej správy v čase podania žiadosti. .

Dokumentácia sa v tejto fáze nebude vyžadovať. Ak sa v uvedených informáciách kandidátov vyskytne chyba, musia si nechať príslušné inštitúcie pred podaním žiadosti nechať vykonať potrebné aktualizácie/opravy.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar