Predsedníctvo Centra vzdelávacích a mládežníckych programov Európskej únie prijme 10 zmluvných zamestnancov

predsedníctvo centra vzdelávacích a mládežníckych programov európskej únie
predsedníctvo centra vzdelávacích a mládežníckych programov európskej únie

2 mužskí dôstojníci pre ochranu a bezpečnosť a 2 pomocných pracovníkov (v službách), z ktorých 8 sú zdravotne postihnutí, budú prijatí na ústnu prijímaciu skúšku, ktorú uskutoční Predsedníctvo Centra vzdelávacích a mládežníckych programov Európskej únie (turecká národná agentúra), príslušná inštitúcia predsedníctva Európskej únie pri Ministerstve zahraničných vecí TR. Zamestnanci, ktorí sa majú prijať, budú zamestnaní na základe zmluvy o administratívnych službách v súlade s dodatočným článkom 375 zákona č. 27 a Nariadením o ľudských zdrojoch a odbornosti Tureckej národnej agentúry.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

PODMIENKY SKÚŠKY

a) splnenie všeobecných podmienok uvedených v článku 14 / A zákona o štátnych zamestnancoch č. 7 zo 1965. 657. 48,

b) nedovŕšiť vek 35 rokov k prvému dňu roka, v ktorom sa koná prijímacia skúška (1. januára 1987 a neskôr),

c) ako výsledok poradia žiadateľov od najvyššieho skóre; byť medzi kandidátmi 4-násobok počtu zamestnancov, ktorí sa majú prijať podľa ich titulov (na ústnu skúšku sú pozvaní aj kandidáti s rovnakým skóre ako kandidát na poslednom mieste),

DÁTUM PRIHLÁŠKY

Termíny prihlášok na prijímacie skúšky: 24. januára 2022 – 14. februára 2022

MIESTO POUŽITIA, FORMA A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom webovej stránky agentúry na adrese ikbasvuru.ua.gov.tr. Záujemcovia sa môžu uchádzať len o jednu pozíciu. Informácie požadované pre žiadosť a príklady dokumentov, ktoré sa majú odoslať elektronicky, sú tieto:

a) Originál alebo overená kópia vysvedčenia o vysokoškolskom alebo stredoškolskom vzdelaní alebo výstupného vysvedčenia (originál alebo overená kópia potvrdenia o rovnocennosti diplomu pre tých, ktorí ukončili vzdelanie v zahraničí).

b) Výsledkový dokument KPSS alebo EKPSS

c) (Pre zdravotne postihnutých žiadateľov) Lekárska správa s uvedením stavu invalidity

ç) Originál alebo overená kópia osvedčení určených pre kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozície, ktorých náplň práce je určená ako „technická podpora“ v titule Pomocný personál (Sluha) (pre kandidátov, ktorí neabsolvovali jeden z oblasti promócie uvedené v oznámení)

d) výpis z identifikačného čísla TR

e) výpis zo súdneho registra,

f) napísaný životopis,

g) pasová fotografia s rozmermi 4.5 × 6 cm zhotovená za posledných šesť mesiacov

Na aplikácie, o ktorých sa zistí, že sa podávajú s chýbajúcimi dokumentmi alebo ktoré obsahujú nepravdivé vyhlásenia, sa nebude brať ohľad. Skúšky tých, u ktorých sa zistí, že nespĺňajú podmienky prihlášky alebo v požadovaných dokladoch uvádzajú nepravdivé vyhlásenia, sa považujú za neplatné. Aj keď boli títo uchádzači vymenovaní, ich vymenovanie sa zruší.

Výsledkom preskúmania prihlášky a jej priložených dokumentov sú tí, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a sú oprávnení vykonať ústnu skúšku na základe poradia. kazanMená účastníkov a dátum, čas a miesto konania ústnej skúšky budú zverejnené na webovej stránke Centra vzdelávacích a mládežníckych programov Európskej únie (Turecká národná agentúra) ua.gov.tr ​​​​dňa 18. februára 2022 a nebude uchádzačom zaslané žiadne písomné oznámenie.

Uchádzači s trvalým/dočasným postihnutím alebo zdravotnými problémami, sprievodná podpora počas skúšky, používanie špeciálnych nástrojov/zariadení atď. Na podanie žiadosti sú povinní nahrať overenú kópiu zdravotného posudku, ktorý dostanú od univerzitnej alebo štátnej nemocnice (jasne s uvedením zdravotného postihnutia/zdravotného stavu uchádzača, špeciálnych nástrojov/zariadení, ktoré má použiť atď.). .) na prihláške. Príslušní kandidáti budú privedení na skúšku tak, ako to na základe hodnotenia uznajú za vhodné.

Ak nie je dostatok žiadostí na niektorú z príslušných pozícií alebo ak v dôsledku skúšok nie je dostatok úspešných kandidátov, možno prijať ďalšie pozície.

Uchádzač zodpovedá za správnosť údajov prihlášky, vhodnosť fotografie a prípadné nepresnosti alebo nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť po schválení prihlášky. Uchádzač bude môcť počas obdobia podávania prihlášok vykonávať zmeny v informáciách (kontaktných údajoch atď.) uvedených v prihláške.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar