Predsedníctvo pre Turkov v zahraničí a príbuzné komunity na nábor 5 zmluvných zamestnancov

Predsedníctvo Turkov v zahraničí a príbuzných komunitách zabezpečí nábor zmluvných pracovníkov informatiky
Predsedníctvo Turkov v zahraničí a príbuzných komunitách zabezpečí nábor zmluvných pracovníkov informatiky

Na to, aby ste mohli byť zamestnaní v Predsedníctve pre Turkov v zahraničí a príbuzné komunity, celková suma uvedená v tabuľke 657 v rámci „Zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvného personálu“ uvedená do platnosti s článkom 4/B zákona o štátnych zamestnancoch 06.06.1978 a rozhodnutím Rady ministrov zo dňa 7. 15754. 1 a číslom 5/31 2022. Zmluvní zamestnanci budú prijatí na XNUMX pozícií. Uzávierka prihlášok je XNUMX. januára XNUMX.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

Predsedníctvo Turkov v zahraničí a príbuzných komunít prijme zmluvných zamestnancov

POŽIADAVKY NA SKÚŠANIE VSTUPU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Mať kvalifikáciu špecifikovanú v pododseku (A) článku 657 zákona o štátnych zamestnancoch č. 48:

a) byť občanom Tureckej republiky,

b) nebyť zbavený verejných práv,

c) aj keď už uplynuli lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; trestné činy proti bezpečnosti štátu, a to aj pri omilostení alebo odňatí slobody na jeden rok a viac za úmyselne spáchaný trestný čin, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovaniu tohto poriadku, sprenevera, sprenevera, podplácanie, krádež, podvod, falšovanie, porušovanie dôverčivosť, podvodník Nebyť odsúdený za úpadok, falšovanie ponúk, falšovanie plnenia, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo prevádzačstvo,

ç) z hľadiska vojenského stavu; nenastúpiť na vojenskú službu, nedovŕšiť branný vek alebo vykonať vojenskú činnú službu, ak dovŕšil vek vojenskej služby, alebo byť odložený alebo preradený do záložnej triedy,

d) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 53, netrpieť duševnou chorobou, ktorá by mu mohla brániť v nepretržitom výkone jeho povinností.

2. Mať menej ako 35 rokov k prvému dňu januára roku, v ktorom sa koná prijímacia skúška (narodený 01. januára 1987 alebo neskôr).

3- Byť pozitívny ako výsledok archívneho výskumu.

4- Typ skóre KPSS a výber uchádzačov za predpokladu, že získali najmenej 2020 bodov zo skupiny verejnej výberovej skúšky personálu (B), ktorú organizuje ÖSYM v roku 93, KPSS P (94) pre absolventov pridruženého štúdia a KPSS P (60) bodový typ pre absolventov stredoškolského vzdelania Zaradiť medzi uchádzačov 10-násobok počtu vyhlásených pozícií podľa bodového hodnotenia na základe názvu vyhlásenej pozície.

5- Kandidáti sa budú môcť prihlásiť iba na skúšku z titulu pozície. Prihlášky na viac ako jednu pozíciu nebudú akceptované.

6- Tí, ktorým ich inštitúcie vypovedajú zmluvy z dôvodu konania v rozpore so zásadami zmluvy o poskytovaní služieb pri práci na pozíciách zmluvných zamestnancov 4/B vo verejných inštitúciách a organizáciách a tí, ktorí jednostranne ukončia zmluvu o poskytovaní služieb v rámci zmluvného obdobia, musia ku dňu podania žiadosti ukončili ročnú čakaciu dobu. Avšak na osoby, ktoré jednostranne ukončia svoju zmluvu v súlade s písmenami a), b) a c) štvrtého odseku prílohy 1 zásad týkajúcich sa zamestnávania zmluvného personálu, sa nevzťahuje vyššie uvedená jednoročná čakacia lehota. .

OSOBITNÉ PODMIENKY

1- Pomocný personál (čistiaci personál)

a) Absolvovať akýkoľvek odbor strednej školy.

b) Prednostne mať osvedčenie o čistení a/alebo hygiene vydané verejnými inštitúciami a organizáciami.

c) Nemať nákazlivú chorobu. (Právo byť menovaný úspešným absolvovaním prijímacej skúšky) kazanAby boli kandidáti vymenovaní, musia predložiť správu zdravotnej rady, ktorú dostanú od plnohodnotných štátnych nemocníc pri ministerstve zdravotníctva, vrátane vyhlásenia, že nemajú žiadne nákazlivé ochorenie.)

2- Programátor

a) Potvrdiť absolvovanie kurzu v odbore počítačové programovanie za predpokladu, že vyštudoval odbory počítačového programovania na vysokých školách v nadstavbovom stupni alebo mať docent, alebo mať osvedčenie schválené Ministerstvo národného školstva v tejto oblasti.

b) Mať aspoň úroveň D YDS alebo ekvivalentné znalosti cudzieho jazyka.

c) Najlepšie s certifikátom .NET/C#/ASP.NET.

SPÔSOB ŽIADOSTI A MIESTO DODANIA PODKLADOV PRIHLÁŠKY

1- Žiadosti, predsedníctvo Oğuzlar Mah. Do hlavnej servisnej budovy na Mevlana Bulvarı č.: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara sa doručí osobne alebo poštou. Predsedníctvo nezodpovedá za omeškanie pošty.

2- Prihlášky na prijímacie skúšky sa začnú v pondelok 17.01.2022 o 09.00:31.01.2022 a končia v pondelok 18.00 o XNUMX:XNUMX. Žiadosti, ktoré budú doručené predsedníctvu po lehote na podávanie žiadostí, sa nebudú brať do úvahy.

3- Prihláška kandidátov s chýbajúcimi prihláškami nebude akceptovaná a kandidáti v tejto situácii si nebudú môcť uplatniť žiadne práva. Uchádzači, ktorí si uvedomia, že v ich informáciách je nedostatok alebo chyba, musia svoje prihlášky obnoviť až do konca obdobia na podávanie prihlášok.

4- Ak majú uchádzači dva alebo viac bodov v inzeráte, môžu sa uchádzať len o jeden typ bodu a najviac o jednu pozíciu. Prihlášky uchádzačov, ktorí urobia viac ako jeden výber, sa budú považovať za neplatné. Uchádzači v tejto situácii si nebudú môcť uplatniť žiadne práva.

5- Kandidáti, ktorí absolvovali vzdelávacie inštitúcie v krajine alebo v zahraničí a majú rovnocennosť s príslušnými oddeleniami, pokiaľ ide o štatút vzdelania, ktorý sa požaduje v oznámení, musia v čase podania žiadosti predložiť svoje doklady o rovnocennosti.

6- Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu programátora, ale nemajú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore počítačové programovanie na vysokých školách, musia predložiť doklad o absolvovaní kurzu v odbore počítačové programovanie alebo osvedčenie schválené Ministerstvo národného školstva v tejto oblasti za predpokladu, že sú absolventmi aspoň pridruženého štúdia.

7- Kandidáti, ktorým ich inštitúcie vypovedajú zmluvy alebo ktorých zmluvy jednostranne vypovedajú ich inštitúcie počas toho, ako pracujú na plný úväzok na 4/B zmluvných personálnych pozíciách vo verejných inštitúciách a organizáciách, musia predložiť schválený servisný dokument od svojej predchádzajúcej inštitúcie, aby potvrdili, že ukončili ročnú čakaciu dobu.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar