Zmena v nariadení o povýšení personálu TCDD a zmene titulu

Zmena v nariadení o povýšení personálu TCDD a zmene titulu
Zmena v nariadení o povýšení personálu TCDD a zmene titulu

Povýšenie a zmena funkcie personálu Generálneho riaditeľstva štátnych železníc Tureckej republiky bolo uverejnené v úradnom vestníku.

PORIADOK

Republic of Turkey Generálneho riaditeľstva štátnych dráh z podnikania:

VEDENIE ŠTÁTNYCH ŽELEZNÍC TURECKÁ REPUBLIKA ZAMESTNANCOV GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA VSTÁVANIE A ZMENA PREDPISU O ZMENE NÁZVU

ČLÁNOK 1 – Písmená a) a ı) prvého odseku článku 25 Nariadenia o povýšení a zmene postavenia personálu Generálneho riaditeľstva štátnych železníc Tureckej republiky uverejneného v Úradnom vestníku zo dňa 12/. 2017/30281 a číslo 4 boli zmenené nasledovne.

„a) Čiastková úloha: Povinnosti v rámci nižšej hierarchie v rámci hierarchických úrovní uvedených v článku 10 prezidentského dekrétu o organizácii prezidenta č.

„ı) Vyššia povinnosť: Povinnosti v rámci vyššej hierarchie v rámci hierarchických úrovní v článku 1 prezidentského dekrétu č.

ČLÁNOK 2 – Do odseku (5) prvého odseku článku 2 toho istého nariadenia bolo pridané slovné spojenie „inžinier“ a do odseku (5) písmena d) bolo pridané slovné spojenie „inžinier“ pododsek bol zrušený.

ČLÁNOK 3 - Článok 8 toho istého nariadenia bol zmenený a doplnený takto.

„ČLÁNOK 8 – (1) Osobitné podmienky, ktoré sa majú dodržiavať pri menovaní zamestnancov a pozíciách v rámci pôsobnosti tohto nariadenia v dôsledku povyšovacej skúšky, sú tieto:

a) projektový manažér;

1) mať štyri roky technického vysokoškolského vzdelania,

2) Pôsobiť ako hlavný inžinier aspoň dva roky.

b) vedúci pobočky;

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) hlavný inžinier, architekt (hlavný architekt), lekár, zubár, hlavný kontrolór; Pracovať v jednom titule alebo vo viacerých tituloch celkovo aspoň jeden rok alebo v tituloch kontrolór, asistent manažéra (asistent riaditeľa pobočky, asistent účtovného manažéra, personálne a administratívne záležitosti/asistent manažéra ľudských zdrojov), expert ; Slúžil celkovo aspoň dva roky, v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule, alebo celkovo aspoň osem rokov, v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule, v tituloch podliehajúcich zmene názvu, vzdelaním na vedúcej pozícii alebo na vysokoškolskej úrovni,

3) Doškoľovanie (Oddelenie údržby železníc a riadenie organizácií pre Oddelenia údržby železníc, Projekty modernizácie železníc pre Oddelenie modernizácie železníc, Projekty výstavby železníc pre Oddelenie výstavby železníc, Oddelenie prieskumných a projektových prác pre Oddelenie projektov geodézie Kancelárie , riadenie dopravy a staníc pre oddelenie správy dopravy a staníc Pobočky, riadenie podporných služieb pre oddelenie podporných služieb Pobočky, riadenie finančných záležitostí pre oddelenie účtovníctva a financií Pobočky, správa nehnuteľností pre oddelenie nehnuteľností Pobočky, správa prístavov a trajektov Oddelenie Pobočky pre prístavné a trajektové hospodárstvo, nákup a riadenie zásob pre nákup a riadenie zásob Pobočky odboru investičného plánovania a riadenia stratégie pre rozvoj stratégie Pobočky odboru informačných technológií pre informačné technológie Pobočky, medzinárodná Medzinárodné vzťahy, organizácie a Európska únia pre pobočky odboru medzinárodných vzťahov, riadenie ľudských zdrojov pobočky odboru ľudských zdrojov, riadenie kapacít odboru riadenia kapacít Pobočky, legislatíva odboru právne poradenstvo legislatíva, súdne spory a administratívne záležitosti Úspešné v kurze/školení (manažment výskumu a vývoja pre nadväzujúce, výskumné a vývojové oddelenia, manažment vzdelávania pre oddelenia vzdelávania),

c) zástupca riaditeľa (zástupca riaditeľa pobočky);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať odpracovaných aspoň sedem rokov,

3) Repartitor (Headrepartitor), znalecké tituly; Slúžil celkovo aspoň jeden rok, v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule, alebo celkovo aspoň tri roky, v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule v tituloch technický šéf, šéf alebo na titule učiteľ, technik, hlavný technik alebo bakalársky stupeň Pôsobenie v jednom titule alebo vo viacerých tituloch v tituloch zahrnutých do funkcií podliehajúcich zmene titulu udelených vzdelaním celkovo najmenej päť rokov,

4) Doškoľovanie (Projekty modernizácie železníc pre pobočky odboru modernizácie železníc, Projekty výstavby železníc pre pobočky odboru výstavby železníc, odbor údržby železníc a riadenie organizácií pre pobočky odboru údržby železníc, Riadenie podporných služieb pre pobočky odboru podporných služieb, Účtovníctvo Riadenie finančných záležitostí pre oddelenie financií a financií, riadenie nehnuteľností pre oddelenie nehnuteľností, riadenie prieskumu a projektových prác pre oddelenie projektu prieskumu, riadenie prístavov a trajektov pre oddelenie riadenia prístavov a trajektov, oddelenie nákupu a skladovej kontroly Riadenie nákupu a skladových zásob pre oddelenia, plánovanie investícií a riadenie stratégie pre oddelenia rozvoja stratégie, oddelenie informačných technológií pre informačné technológie, riadenie dopravy a staníc pre oddelenia riadenia dopravy a staníc, národy Medzinárodné vzťahy, organizácie a Európska únia pre pobočky odboru medzinárodných vzťahov, riadenie ľudských zdrojov pobočky odboru ľudských zdrojov, riadenie kapacít odboru riadenia kapacít Pobočky, legislatíva odboru právne poradenstvo legislatíva, súdne spory a administratívne záležitosti Úspešné v kurze/školení (manažment výskumu a vývoja pre nadväzujúce, výskumné a vývojové oddelenia, manažment vzdelávania pre oddelenia vzdelávania),

ç) expert (v právnych jednotkách);

1) Slúžiť najmenej jedenásť rokov a vykonávať funkciu náčelníka (náčelníka úradu) najmenej päť rokov, alebo

2) mať odpracovaných aspoň sedem rokov pre absolventov právnickej fakulty,

d) hlavný inžinier;

1) Slúžil ako inžinier najmenej osem rokov,

e) hlavný technik;

1) Dozor v titule technik; mať prax v jednom titule alebo vo viacerých tituloch najmenej desať rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole a najmenej šesť rokov v prípade absolventov technickej vysokej školy alebo fakulty,

f) náčelník (náčelník úradu);

1) Po vykonaní funkcie kontrolóra, technického vedúceho resp.

2) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

3) Mať odpracovaných najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

4) vykonávať funkciu správcu alebo vykonávať funkciu štátneho zamestnanca najmenej tri roky,

g) veliteľ hasičov;

1) byť absolventom aspoň strednej alebo ekvivalentnej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvojročnej vysokej školy pre ostatných,

2) mať odslúžených aspoň sedem rokov vo funkcii hasič (hasič),

ğ) dôstojník, výpravca, strážnik a bezpečnostný dôstojník, vlakový dispečer, stavač (ukazovateľ, stavač prístavu), vodič, operátor prípravy a kontroly údajov, pokladník;

1) Má byť ekvivalentom aspoň strednej školy,

h) vedúci servisu (údržba železníc);

1) Absolventi inžinierskych fakúlt, stavebnej fakulty, katedry mapovania, strojárstva, geológie, hutníctva, elektrotechniky, elektroelektroniky, elektroniky, elektroniky a spojov alebo iných odborov podobných týmto odborom,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta manažéra servisu (údržba ciest/železníc/zariadení),

ı) zástupca vedúceho servisu (údržba železníc);

1) Absolventi inžinierskych fakúlt stavebnej, strojárskej, mapovej, geológie, hutníctva, elektrotechniky, elektroelektroniky, elektroniky, elektroniky a spojov, fyziku alebo iné odbory ekvivalentné týmto odborom,

2) Slúžil ako hlavný inžinier aspoň dva roky,

3) Aby ste boli úspešní v odbore údržby železníc a kurze riadenia organizácií,

4) Pracovať v jednom titule alebo vo viacerých tituloch ako hlavný kontrolór (hlavný kontrolór ciest/zariadení), kontrolór (kontrolór údržby ciest/železníc/zariadení/EST), manažér (manažér údržby ciest/železníc) minimálne spolu dva roky a tým, ktorí majú ukončené najmenej štyri roky vysokoškolského štúdia, sa nehľadajú podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto paragrafu,

i) kontrolór (kontrolór údržby cesty);

1) Byť absolventom najmenej dvojročného vysokoškolského štúdia,

2) po odslúžení celkovo aspoň troch rokov, buď v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, pod titulom technický šéf (náčelník úseku ciest, úsek opráv ciest/náčelník údržby ciest),

j) Controller (EST Maintenance Controller);

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) Slúžil aspoň tri roky ako technický šéf (náčelník údržby závodu/EST),

k) manažér (manažér továrenskej skupiny);

1) Absolventi strojárskych fakúlt (pre Çankırı nožnicový závod; elektro, elektronika, elektro-elektronika, strojárstvo, metalurgia, koľajové systémy, mechatronika, priemysel, pre iné závody; stavebné stroje, priemysel, hutníctvo) alebo iných odborov ekvivalentných týmto odborom ,

2) Slúžiť ako hlavný inžinier alebo slúžiť ako inžinier aspoň päť rokov,

3) Aby ste boli úspešní v odbore údržby železníc a kurze riadenia organizácií,

l) vedúci (vedúci mechanickej dielne);

1) Absolvovať odbory strojárstvo, elektro-elektronika, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, metalurgia strojárskych fakúlt alebo iné odbory, ktoré sú týmto odborom rovnocenné,

2) Slúžiť celkovo najmenej dva roky, buď v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, vo funkcii zástupcu riaditeľa (zástupca riaditeľa mechanickej dielne), alebo najmenej päť rokov vo funkcii inžinier,

3) Aby ste boli úspešní v odbore údržby železníc a kurze riadenia organizácií,

m) zástupca riaditeľa (zástupca riaditeľa mechanickej dielne);

1) Absolventi strojárskych fakúlt, strojných, elektro-elektronických, elektrotechnických, elektrotechnických, mechatronických, hutníckych odborov alebo iných odborov ekvivalentných týmto odborom,

2) Slúžil ako inžinier najmenej tri roky,

3) Aby ste boli úspešní v odbore údržby železníc a kurze riadenia organizácií,

n) manažér (manažér údržby železníc);

1) Absolventi inžinierskych fakúlt, stavebných fakúlt, stavebnej fakulty, strojárskej fakulty, mapovej, geológie, hutníctva, elektrotechniky, elektroelektroniky, elektroniky, elektroniky a spojov, fyziku alebo iné odbory ekvivalentné týmto odborom,

2) Slúžil ako inžinier najmenej päť rokov,

3) Aby ste boli úspešní v odbore údržby železníc a kurze riadenia organizácií,

4) technický šéf (náčelník cestnej pobočky, vedúci údržby zariadení/EST, úsek cesty/opravy údržby ciest/náčelník údržby ciest, vedúci mostov, vedúci aplikácie, vedúci zvárania) v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, najmenej v piatich celkom. Podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto odseku sa nehľadajú u tých, ktorí odpracovali rok a ukončili aspoň štyri roky vysokoškolského štúdia,

o) technický šéf (náčelník údržby ciest);

1) Byť aspoň stredoškolsky ekvivalentnou technickou školou pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a byť absolventom aspoň dvoch rokov vysokej školy pre ostatných,

2) odslúžené najmenej sedem rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov v prípade absolventov dvojročných technických škôl a najmenej tri roky v prípade absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

3) Úspešní v kurze Príprava stredného technického personálu na cestu alebo príprava náčelníka úseku ciest, prípadne cestného technického personálu alebo technického personálu cestných inžinierov základnej alebo železničnej údržby (cesty),

ö) technický šéf (náčelník údržby EST);

1) Byť aspoň stredoškolsky ekvivalentnou technickou školou pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a byť absolventom aspoň dvoch rokov vysokej školy pre ostatných,

2) odslúžené najmenej sedem rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov v prípade absolventov dvojročných technických škôl a najmenej tri roky v prípade absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

3) Byť úspešný v kurze prípravy na prípravu (elektrifikácia), signalizácie a telekomunikácií na oddeleniach dozoru nad objektmi / EST údržby (signalizácia a/alebo telekomunikácia) alebo na kurze/školení technického personálu údržby železníc (EST) pre tých, ktorí budú pridelené elektrifikačným jednotkám ,

p) technický šéf (náčelník mostov);

1) Minimálne technická škola ekvivalentná strednej škole pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18. 4. 1999, a aspoň dvojročná technická vysoká škola alebo fakulty pre ostatných; Absolvovať stavebné programy,

2) odslúžené najmenej sedem rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov v prípade absolventov dvojročných technických škôl a najmenej tri roky v prípade absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

3) Aby ste boli úspešní v prípravnom kurze vedúcich mostných posádok alebo vedúcich mostných posádok, kurze supervízorov mostov alebo základnom kurze cestných inžinierov,

r) technický vedúci (náčelník aplikácie);

1) Minimálne technická škola ekvivalentná strednej škole pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18. 4. 1999, a aspoň dvojročná technická vysoká škola alebo fakulty pre ostatných; Ak chcete absolvovať odbory Kataster, Mapy alebo iné odbory, ktoré sú rovnocenné s týmito odbormi,

2) odslúžené najmenej sedem rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov v prípade absolventov dvojročných technických škôl a najmenej tri roky v prípade absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

3) Úspešní v kurze Príprava stredného technického personálu na cestu alebo príprava náčelníka úseku ciest, prípadne cestného technického personálu alebo technického personálu cestných inžinierov základnej alebo železničnej údržby (cesty),

s) technický šéf (náčelník zvárania);

1) Minimálne technická škola ekvivalentná strednej škole pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18. 4. 1999, a aspoň dvojročná technická vysoká škola alebo fakulty pre ostatných; Absolvovať odbory metalurgia, strojárstvo, elektrina alebo iné odbory ekvivalentné týmto odborom,

2) odslúžené najmenej sedem rokov v prípade absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov v prípade absolventov dvojročných technických škôl a najmenej tri roky v prípade absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

3) Úspešní v kurze Príprava stredného technického personálu na cestu alebo príprava náčelníka úseku ciest, prípadne cestného technického personálu alebo technického personálu cestných inžinierov základnej alebo železničnej údržby (cesty),

ş) technický šéf (náčelník poľnohospodárstva);

1) Byť aspoň stredoškolsky ekvivalentnou technickou školou pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a byť absolventom aspoň dvoch rokov vysokej školy pre ostatných,

2) Mať odpracovaných najmenej sedem rokov pre absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej päť rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej tri roky pre absolventov štvorročnej vysokej školy alebo fakulty,

t) Dohľad (Cestný dohľad);

1) Absolvovať odbory Cesta, Infraštruktúra, Nadstavba, Stavebníctvo, Stavebníctvo, Maliarstvo, Mapa, Kataster, Geotechnické odbory minimálne stredoškolského odborného učilišťa alebo iné odbory ekvivalentné týmto odborom, príp.

2) Pôsobiť ako štátny zamestnanec (riadiaci pracovník údržby a opráv linky) ako absolvent aspoň strednej technickej školy ekvivalentnej,

u) Dohľad (EST Surveillance);

1) Absolvovať odbory elektrotechnika, elektronika, telekomunikácie, spoje, počítače, mechatronika aspoň na stredných odborných školách alebo iných odboroch, ktoré sú ekvivalentné týmto odborom, alebo

2) Pôsobiť ako štátny zamestnanec (riadiaci pracovník údržby a opráv linky) ako absolvent aspoň strednej technickej školy ekvivalentnej,

ü) dôstojník (dôstojník pre údržbu a opravu linky);

1) Má byť ekvivalentom aspoň strednej školy,

2) Slúžil ako pomocný technik (cestný seržant), dôstojník (riadiaci dôstojník ciest a brán),

v) dôstojník (dôstojník pre kontrolu ciest a brán);

1) Absolvovať aspoň stredoškolsky ekvivalentnú technickú školu,

y) štátny zamestnanec (poľnohospodársky úradník);

1) Slúžil vo funkcii pomocný technik (poľnohospodársky seržant) alebo,

2) Má byť ekvivalentom aspoň strednej školy,

z) manažér služby (modernizácia železníc);

1) Absolventi inžinierskych fakúlt stavebných, mapových, strojných, geologických, hutníckych, elektrotechnických, elektro-elektronických, elektronických, elektronických a komunikačných, priemyselných, počítačových, riadiacich, telekomunikačných alebo iných odborov ekvivalentných týmto odborom,

2) mať aspoň jeden rok vo funkcii zástupcu manažéra služieb (zariadenia/údržba ciest/železníc/modernizácia železníc),

aa) zástupca riaditeľa služby (modernizácia železníc);

1) Absolventi inžinierskych fakúlt, stavebných fakúlt, stavebnej, mapovej, strojárskej, geológie, hutníctva, elektrotechniky, elektroelektroniky, elektroniky, elektroniky a spojov, priemysel, počítač, riadenie, telekomunikácie, fyziku alebo iných odborov ekvivalentných týmto odborom,

2) Pracovať ako manažér (manažér údržby a opráv ciest/železníc), kontrolór (zariadenia/cestný kontrolór), hlavný inžinier v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule, celkovo najmenej dva roky alebo najmenej päť rokov ako inžinier,

bb) vedúci služby (riadenie dopravy a staníc);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta manažéra služieb (riadenie dopravy/prepravy a stanice),

cc) zástupca vedúceho služby (riadenie dopravy a staníc);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Slúžil ako hlavný kontrolór (ovládač pohybu), kontrolór (ovládač pohybu),

çç) manažér (manažér centra riadenia dopravy);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať odslúžené aspoň tri roky vo funkcii hlavného kontrolóra (dopravný dispečer) alebo aspoň šesť rokov vo funkcii kontrolóra (dopravný dozor),

dd) riaditeľ (riaditeľ stanice);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Slúžil ako hlavný kontrolór (pohybový hlavný kontrolór), kontrolór (pohybový kontrolór), najmenej dva roky ako hlavný kontrolór (hlavný kontrolór dopravy), v jednej funkcii alebo vo viacerých funkciách ako vedúci stanice, asistent vedúceho (asistent prednosta stanice), ktorý slúžil celkovo najmenej tri roky alebo najmenej päť rokov ako dispečer (riadiaci premávky),

ee) hlavný kontrolór (hlavný kontrolór dopravy);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať funkciu kontrolóra (kontrolóra dopravy) aspoň tri roky,

ff) vedúci stanice;

1) Mať aspoň dva roky vysokoškolského vzdelania,

2) mať aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka stanice,

gg) kontrolór (kontrolór dopravy);

1) Mať aspoň dva roky vysokoškolského vzdelania,

2) Slúžiť aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka stanice alebo celkovo aspoň päť rokov, vrátane jedného titulu alebo viacerých titulov,

3) Ak chcete byť úspešný v kurze/školení dispečera alebo dispečera,

ğğ) náčelník stanice;

1) byť absolventom aspoň strednej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvoch rokov vysokej školy pre ostatných,

2) V názve výpravca; mať odslúžené aspoň tri roky pre absolventov stredných škôl alebo rovnocenných škôl, aspoň dva roky pre absolventov dvojročných alebo trojročných vysokých škôl a aspoň jeden rok pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

hh) manažér služieb (manažment kapacity);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta manažéra služieb (prevádzka/riadenie dopravy a staníc/kapacita),

ii) zástupca manažéra služieb (manažment kapacity);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Slúžiť celkovo aspoň jeden rok v jednom titule alebo vo viacerých tituloch vo funkciách náčelníka (dozorca pohybovej oblasti), hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór pohybu), kontrolóra (kontrolór pohybu) alebo aspoň dva roky vo funkcii kontrolóra (regionálneho kontrolóra) alebo vo funkcii hlavného (obchodného riaditeľa) aspoň päť rokov,

ii) manažér služieb (nehnuteľnosti);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Najmenej jeden rok v titule asistent manažéra služieb (nehnuteľnosti) alebo najmenej dva roky celkovo, vrátane jedného titulu alebo vo viacerých tituloch, v tituloch hlavný inžinier, hlavný architekt alebo inžinier (hlavný inžinier), inžinier (občianstvo, mapa, stroje, elektro, elektronika, elektrika/elektronika, geológia), architekt, urbanista v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, spolu najmenej tri roky,

jj) zástupca manažéra služieb (nehnuteľnosti);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Spolu najmenej dva roky, v tituloch hlavný inžinier, hlavný architekt, v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, alebo zástupca vedúceho (zástupca riaditeľa pobočky), odborník, inžinier (vysoký inžinier), inžinier (civilný , mapa, stroje, elektro, elektronika, elektrika/elektronika, geológia), architekt, urbanista v jednom titule alebo vo viac ako jednom titule spolu, alebo najmenej tri roky spolu, alebo v jednom titule ako technický šéf ( Real Estate Chief, regionálna sekcia Chief, Chief (Lease Chief). Celkovo odslúžil aspoň štyri roky, vrátane viac ako jedného titulu,

kk) technický šéf (náčelník nehnuteľností, vedúci regionálnej sekcie);

1) Byť absolventom aspoň stredoškolského odborného učilišťa pre tých, ktorí nastúpili do funkcie v podniku 18, a aspoň dvojročných technických škôl pre ostatných,

2) Mať odpracovaných najmenej deväť rokov pre absolventov technického vzdelania rovnocenného strednej škole, najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj alebo trojročných technických vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných technických škôl alebo fakúlt. ,

ll) Vedúci (vedúci prenájmu);

1) byť absolventom aspoň strednej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvoch rokov vysokej školy pre ostatných,

2) Mať odpracovaných najmenej deväť rokov pre absolventov stredných škôl alebo im ekvivalentných, najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

mm) manažér služieb (ľudské zdroje);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta manažéra služieb (personálne a administratívne záležitosti/ľudské zdroje),

nn) Zástupca manažéra služieb (ľudské zdroje);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Zástupca manažéra (zástupca riaditeľa pobočky, personálne a administratívne záležitosti továrne/asistent manažéra ľudských zdrojov, personálne a administratívne záležitosti prístavu/zástupca manažéra ľudských zdrojov), ktorý pôsobil ako expert alebo na pozíciách podliehajúcich zmene názvu, alebo vedúci ( Personál Po tom, čo slúžil aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka) alebo tri roky v iných tituloch,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ľudských zdrojov,

oo) manažér (manažér ľudských zdrojov vo fabrike, manažér ľudských zdrojov v prístave);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobiť ako asistent manažéra (zástupca riaditeľa pobočky), špecialista, asistent manažéra (zástupca manažéra pre personál a administratívu v továrni/zástupca manažéra ľudských zdrojov, pre personálne a administratívne záležitosti prístavu/zástupca pre ľudské zdroje) alebo aspoň ako vedúci (náčelník personálu) pôsobiť jeden rok alebo aspoň tri roky v iných vedúcich funkciách,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ľudských zdrojov,

Öö) zástupca riaditeľa (zástupca manažéra ľudských zdrojov vo fabrike, zástupca manažéra ľudských zdrojov v prístave);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať odpracovaných aspoň sedem rokov,

3) Pôsobil ako špecialista, šéf (náčelník personálu, vedúci kancelárie),

4) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ľudských zdrojov,

pp) náčelník (náčelník štábu);

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) mať aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka (kancelárskeho náčelníka),

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ľudských zdrojov,

rr) náčelník (náčelník výcviku);

1) Pôsobil ako vedúci (dozorca vzdelávacieho programu), resp.

2) Mať aspoň dva roky vysokoškolského vzdelania,

3) mať aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka (kancelárskeho náčelníka),

4) Aby ste boli úspešní v kurze Programovanie vzdelávania,

ss) manažér služieb (účtovníctvo a financie);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) po celkovom pôsobení aspoň jedného roka, v jednej funkcii alebo vo viacerých funkciách, vo funkcii zástupcu vedúceho pre finančné záležitosti, zástupcu riaditeľa služby (finančné záležitosti / účtovníctvo a financie),

şş) asistent manažéra služieb (účtovníctvo a financie);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Celkovo najmenej jeden rok, vrátane zástupcu vedúceho ústredného finančného oddelenia, zástupcu manažéra (zástupca účtovného manažéra, zástupcu riaditeľa pobočky), odborníka alebo v jednej alebo vo viacerých funkciách ako vedúci (náčelník pre finančné záležitosti), alebo iné Po troch rokoch pôsobenia vo vedúcich funkciách,

3) Ak chcete byť úspešný v kurze Manažment finančných záležitostí,

tt) byť vymenovaný do pozícií manažéra (manažér účtovníctva);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobiť vo funkcii zástupcu manažéra (zástupca vedúceho pobočky, asistenta účtovného manažéra), odborníka alebo pracovať aspoň jeden rok vo funkcii vedúceho (náčelníka pre finančné záležitosti) alebo tri roky vo funkcii iného vedúceho pozície,

3) Ak chcete byť úspešný v kurze Manažment finančných záležitostí,

uu) zástupca riaditeľa (pomocný účtovník);

1) Mať odpracovaných najmenej deväť rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej sedem rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

2) Slúžiť aspoň jeden rok ako náčelník (náčelník pre finančné záležitosti) alebo aspoň tri roky pôsobiť ako náčelník (náčelník kancelárie),

3) Aby ste boli úspešní v kurze/školení Manažment finančných záležitostí,

ü) riaditeľ (šéf pre finančné záležitosti);

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) mať aspoň jeden rok vo funkcii náčelníka (náčelník kancelárie) alebo aspoň dva roky vo funkcii náčelníka (predseda pokladne),

3) Aby ste boli úspešní v kurze/školení Manažment finančných záležitostí,

vv) vedúci (predseda pokladne);

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) Mať odpracovaných najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

3) mať odslúžené aspoň štyri roky vo funkcii pokladníka alebo aspoň dva roky vo funkcii pokladníka (hlavný pokladník),

yy) manažér služieb (nákup a kontrola zásob);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta vedúceho servisu (materiály/nákup a skladová kontrola) alebo aspoň dva roky ako hlavný inžinier,

zz) zástupca vedúceho servisu (nákup a kontrola zásob);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobenie ako hlavný inžinier, zástupca manažéra (zástupca manažéra pre dodávky a prepravu, asistent manažéra hlavného zásobovacieho centra) alebo mať aspoň jeden titul zástupcu manažéra (pomocný manažér pobočky), špecialistu, inžiniera alebo viac ako jeden titul. pracovať dva roky alebo aspoň tri roky vo funkcii náčelníka (kancelárskeho šéfa), technika,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Riadenie nákupu a riadenia zásob,

aaa) manažér služieb (podporné služby);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať aspoň jeden rok za sebou funkciu asistenta manažéra služieb (podporné služby),

bbb) zástupca vedúceho servisu (podporné služby);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobenie v tituloch zástupca vedúceho, špecialista v jednom titule alebo vo viacerých tituloch spolu najmenej jeden rok, alebo v tituloch náčelník ochrany a bezpečnosti, zástupca náčelníka ochrany a bezpečnosti, náčelník, technický náčelník , technik alebo s vysokoškolským vzdelaním. Pôsobenie v jednom titule alebo vo viacerých tituloch v tituloch zahrnutých do pozícií podliehajúcich zmene titulu celkovo najmenej tri roky,

3) Ak chcete byť úspešný v kurze/školení Manažment podporných služieb,

ccc) expert na civilnú obranu;

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobenie v jednom titule alebo vo viacerých tituloch v titule asistent manažéra, odborník, celkovo dva roky,

ççç) riaditeľ (vedúci jaslí);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Pôsobenie na pozíciách asistenta manažéra, odborných pozíciách alebo na vedúcich pozíciách, vychovávateľke detí (vychovávateľ detí a vychovávateľka) v jednom titule alebo celkovo vo viacerých tituloch, celkovo najmenej tri roky, alebo medzi funkciami, na ktoré sa vzťahuje zmena titulu, ktorá je daná vzdelaním na bakalárskej úrovni. Po odslúžení aspoň ôsmich rokov v odbore tituly,

3) Ak chcete byť úspešní v kurze Manažment služieb podpory,

ddd) Manažér ochrany a bezpečnosti (Centrum);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) dva roky vo funkcii zástupcu vedúceho ochrany a bezpečnosti alebo spolu štyri roky v jednej funkcii alebo vo viacerých funkciách ako dozorca ochrany a bezpečnosti, asistent dozoru ochrany a bezpečnosti,

3) Byť úspešný v kurze/školení Manažment, Manažment, Kompetencia a Efektívnosť Ochranného a bezpečnostného personálu,

4) 10 / 6 / 2004 zo dňa a č. 5188 Zákon o súkromných bezpečnostných službách Článok 11 článok má pracovné povolenie,

ee) zástupca riaditeľa pre ochranu a bezpečnosť (stredisko);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) mať odpracovaných aspoň dvanásť rokov,

3) Po dvoch rokoch vo funkcii dozorcu ochrany a bezpečnosti alebo troch rokoch vo funkcii zástupcu dozoru ochrany a bezpečnosti alebo štyroch rokoch vo funkcii šéfa ochrany a bezpečnosti,

4) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ochrany a bezpečnosti personálu, manažmentu, kompetencií a efektívnosti,

(5) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

fff) Manažér ochrany a bezpečnosti (okres);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Slúžiť vo funkcii zástupcu riaditeľa pre ochranu a bezpečnosť alebo vykonávať aspoň jeden rok vo funkcii dozoru ochrany a bezpečnosti alebo dva roky vo funkcii zástupcu dozoru ochrany a bezpečnosti a tri roky vo funkcii dozoru. titul šéfa ochrany a bezpečnosti,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ochrany a bezpečnosti personálu, manažmentu, kompetencií a efektívnosti,

(4) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

ggg) Zástupca riaditeľa pre ochranu a bezpečnosť (okres);

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) Pôsobiť vo funkcii dozorcu ochrany a bezpečnosti alebo vykonávať funkciu vo funkcii zástupcu dozoru ochrany a bezpečnosti najmenej jeden rok, alebo dva roky vo funkcii šéfa ochrany a bezpečnosti alebo štyri roky vo funkcii náčelníka skupiny ochrany a bezpečnosti,

3) Byť úspešný v kurze/školení Manažment, Manažment, Kompetencia a Efektívnosť Ochranného a bezpečnostného personálu,

4) 5188 Zákon č. 11 v súlade s povolením na ozbrojené práce,

ğğğ) Ochranný a bezpečnostný dozor;

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) Slúžiť vo funkcii zástupcu náčelníka ochrany a bezpečnosti alebo mať vo funkcii náčelníka ochrany a bezpečnosti najmenej jeden rok alebo vo funkcii náčelníka skupiny ochrany a bezpečnosti najmenej tri roky,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ochrany a bezpečnosti personálu, manažmentu, kompetencií a efektívnosti,

(4) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

hhh) zástupca náčelníka ochrany a bezpečnosti;

1) Byť absolventom najmenej dvoch rokov vysokej školy,

2) Slúžiť aspoň jeden rok ako šéf (náčelník ochrany a bezpečnosti) alebo dva roky ako šéf skupiny ochrany a bezpečnosti,

3) Aby ste boli úspešní v kurze Manažment ochrany a bezpečnosti personálu, manažmentu, kompetencií a efektívnosti,

(4) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

iii) náčelník (náčelník ochrany a bezpečnosti);

1) byť absolventom aspoň strednej alebo ekvivalentnej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvojročnej vysokej školy pre ostatných,

2) odslúžené najmenej jeden rok vo funkcii šéfa ochrannej a bezpečnostnej skupiny alebo najmenej sedem rokov vo funkcii referenta ochrany a bezpečnosti,

(3) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

iii) vedúci skupiny ochrany a bezpečnosti;

1) byť absolventom aspoň strednej alebo ekvivalentnej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvojročnej vysokej školy pre ostatných,

2) Mať odpracovaných najmenej deväť rokov pre absolventov stredných škôl alebo im ekvivalentných, najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

3) Po odslúžení najmenej piatich rokov vo funkcii pracovníka ochrany a bezpečnosti,

(4) Ak chcete mať ozbrojené pracovné povolenie v súlade s článkom 5188 zákona č. 11 o súkromných bezpečnostných službách,

jjj) analyzátor;

1) mať štyri roky vysokoškolského technického vzdelania,

2) mať aspoň päť rokov služby,

3) Pracovať aspoň dva roky ako programátor (expert programátor) alebo pracovať ako programátor aspoň štyri roky,

4) Ak chcete byť úspešný v kurze Informačné technológie,

kkk) asistent programátora;

1) Absolvovať fakulty alebo vysoké školy poskytujúce vzdelanie v oblasti počítačového programovania alebo mať ukončenú štvorročnú vysokú školu a najmenej tri roky pracovať ako operátor počítača, operátor prípravy dát a riadenia,

ll) manažér (technický manažér prístavu);

1) mať štyri roky technického vysokoškolského vzdelania,

2) Slúžiť aspoň jeden rok vo funkcii hlavného inžiniera alebo slúžiť vo funkcii technického vedúceho (vedúci údržby a opráv, vedúci elektrotechnických závodov) celkovo najmenej tri roky, v jednom titule alebo vo viacerých ako jeden titul alebo aspoň päť rokov ako inžinier,

mmm) manažér (manažér prevádzky prístavu);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Slúžiť celkovo aspoň tri roky, buď v jednom titule, alebo vo viac ako jednom titule, vo funkcii náčelníka (Náčelník prístavnej služby, Náčelník prístavných servisných terminálov) alebo aspoň päť rokov vo funkcii náčelníka ( náčelník prístavu),

nnn) technický šéf (náčelník pre elektrické záležitosti);

1) Byť absolventom štvorročného technického vysokoškolského vzdelávania (odbory Elektro, Elektro alebo iné odbory ekvivalentné týmto odborom),

2) mať odslúžených celkovo najmenej päť rokov, vrátane jedného titulu alebo viacerých titulov, vo funkcii asistent náčelníka, hlavný technik, inšpektor, inžinier, technik, technik,

ooo) technický šéf (vedúci údržby a opráv);

1) Byť absolventom štvorročného technického vysokoškolského vzdelávania (strojný odbor alebo iné odbory ekvivalentné tomuto odboru) (pre tých, ktorí budú pracovať na Obchodnom riaditeľstve DATEM; aspoň stredoškolsky ekvivalentnú odbornú školu pre tých, ktorí boli službu v podniku dňa 18, najmenej dve pre ostatných) absolvovať jednoročnú technickú školu a mať osvedčenie aspoň z jednej z metód deštruktívneho / nedeštruktívneho skúšania),

2) mať odslúžených celkovo najmenej päť rokov, vrátane zástupcu vedúceho, hlavného technika, inšpektora, inžiniera, technika, technika v jednom titule alebo vo viacerých tituloch,

ööö) náčelník (náčelník prístavnej služby, náčelník terminálu prístavnej služby);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Po odslúžení aspoň dvoch rokov vo funkcii náčelníka (náčelníka prístavu),

ppp) náčelník (náčelník prístavu);

1) Mať odpracovaných najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

2) Slúžiť celkovo aspoň jeden rok, buď v jednom titule alebo vo viacerých tituloch, ako asistent náčelníka (Asistent prístavu), náčelník (Náčelník skladu v prístave),

rrr) Šéf (náčelník prístavného skladu);

1) byť absolventom aspoň strednej alebo ekvivalentnej školy pre tých, ktorí nastúpili do funkcie 18, a aspoň dvojročnej vysokej školy pre ostatných,

2) Mať odpracovaných najmenej deväť rokov pre absolventov stredných škôl alebo im ekvivalentných, najmenej sedem rokov pre absolventov dvoj- alebo trojročných vysokých škôl a najmenej päť rokov pre absolventov štvorročných vysokých škôl alebo fakúlt,

3) Slúžil aspoň dva roky v titule Pointer (Port Pointer) alebo aspoň tri roky v titule Pointer (Port Pointer),

faq) Právnik (poradný právnik);

1) Mať aspoň päť rokov právnej služby,

şşş) manažér služieb (manažér služieb EKAY);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Na úspešné absolvovanie kurzu prípravy personálu EYS alebo certifikovaného školenia o systéme manažérstva bezpečnosti v súlade s bezpečnostnou smernicou Európskej únie 2004/49/ES,

ttt) Asistent servisného manažéra (EKAY Service Assistant Manager);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Na úspešné absolvovanie kurzu prípravy personálu EYS alebo certifikovaného školenia o systéme manažérstva bezpečnosti v súlade s bezpečnostnou smernicou Európskej únie 2004/49/ES,

uuu) Ovládač (ovládač ESC);

1) mať odpracovaných aspoň päť rokov pre absolventov štvorročnej technickej vysokej školy alebo fakulty (tieto podmienky sa neuplatňujú pre tých, ktorí úspešne ukončili Kurz výskumu a vyšetrovania nehôd EYS alebo výcvik prípravy hlásení o nehodách a incidentoch),

2) byť úspešný v Školení vyšetrovania a hlásenia nehôd alebo byť úspešný v EYS Školení vyšetrovania a vyšetrovania nehôd alebo Školení o príprave hlásení o nehodách a incidentoch,

üü) manažér (manažér zváracích technológií);

1) Absolvovať odbory strojné, hutnícke alebo hutnícke a materiálové inžinierstvo strojárskych fakúlt,

2) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

3) Mať medzinárodný diplom zváračského inžinierstva,

4) mať certifikát medzinárodného zváračského inšpektora,

5) 2 roky pracoval v oblasti zvárania železníc,

vvv) manažér (EST Technologies Manager);

1) Absolvovať odbory Elektrotechnika, Elektronika, Elektroelektronika, Elektronika a komunikácie alebo Fyzikálne inžinierstvo na strojárskych fakultách alebo na iných odboroch ekvivalentných týmto odborom,

2) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

yyy) manažér (manažér materiálových technológií);

1) Absolvovať odbory strojné, hutnícke, materiálové alebo hutnícke a materiálové inžinierstvo strojárskych fakúlt alebo iných odborov ekvivalentných týmto odborom,

2) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

3) mať certifikát aspoň jednej z deštruktívnych/nedeštruktívnych metód skúšania,

zzz) manažér (manažér plánovania a koordinácie);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) minimálne tri roky pôsobenia na pozícii zástupcu riaditeľa alebo najmenej päť rokov na pozícii vedúceho,

aaaa) manažér (manažér cestných technológií);

1) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

2) vlastniť aspoň jeden merací a hodnotiaci list meracích strojov železničného zvršku,

bbbb) manažér (manažér pre štandardizáciu a certifikáciu);

1) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

2) mať certifikát laboratória a technickej spôsobilosti TSE ISO EN 17025,

cccc) manažér (manažér železničných vozidiel);

1) Slúžiť aspoň jeden rok v hodnosti hlavného inžiniera alebo slúžiť v hodnosti inžiniera aspoň osem rokov,

çççç) Ovládač (ovládač zóny);

1) Po štyroch rokoch vysokoškolského vzdelávania,

2) Najmenej desať rokov služby,

3) mať certifikát zónového ovládača,

dddd) Šéf (obchodný riaditeľ);

1) mať funkciu prednostu stanice, zástupcu vedúceho (zástupca vedúceho stanice), hlavného dispečera (hlavného dispečera), dispečera (dopravného dispečera) alebo mať štvorročné vysokoškolské vzdelanie,

2) Byť úspešný v školení obchodných manažérov.“

ČLÁNOK 4 - Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

ČLÁNOK 5 – Ustanovenia tohto nariadenia vykonáva generálny riaditeľ Správy štátnych železníc Tureckej republiky.

Podobné inzeráty

Buďte prvý komentár

Yorumlar