Ministerstvo dopravy a infraštruktúry na nábor 7 stálych pracovníkov

ministerstvo dopravy a infraštruktúry
ministerstvo dopravy a infraštruktúry
predplatiť  


4857 stálych pracovníkov s titulom hlavného námorníka bude prijatých prostredníctvom tureckej agentúry pre zamestnanosť (İŞKUR) v rámci ustanovení pracovného zákona č.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1) č. 2527 tureckého zahraničného šľachtického povolania, ktoré môžu slobodne a umelecky pôsobiť v Turecku, vo verejných, súkromných organizáciách alebo bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona o zamestnanosti v zamestnaní ako turecký občan,

2) po dovŕšení 18 rokov veku odo dňa podania žiadosti,

3) Trestné činy proti bezpečnosti štátu, zločiny proti ústavnému poriadku a jeho fungovaniu, zločiny proti obrane štátu, zločiny proti štátnemu tajomstvu a špionáži, sprenevera, vydieranie, úplatky, krádeže, podvody, falšovanie, zneužívanie dôvery, podvodný bankrot, nebyť odsúdený za trestné činy zmanipulovania verejnej súťaže, zmanipulovania vykonania činu, legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo pašovania,

4) nebyť zbavený výkonu verejných práv,

5) mať skóre 10 (šesťdesiat) a vyššie z príslušného typu skóre KPSS v súlade s článkom 60 štvrtým odsekom nariadenia o postupoch a zásadách, ktoré sa majú uplatňovať pri nábore pracovníkov pre verejné inštitúcie a organizácie,

6) pre mužských kandidátov; nesúvisí s vojenskou službou (má byť vykonaná, pozastavená alebo oslobodená),

7) Nemajú zdravotný stav, ktorý by bránil práci na plný úväzok a na zmeny,

8) Nevyžaduje sa poberanie starobného, ​​starobného alebo invalidného dôchodku od žiadnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia.

APLIKÁCIA A HODNOTENIE APLIKÁCIÍ

1) Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky na prihlášku, sa budú môcť prihlásiť z webovej stránky (iskur.gov.tr) od 11. do 15. októbra 2021, z najbližšieho servisného strediska İşkur alebo prostredníctvom telefónnej linky ALO 170.

2) Kandidát bude sám zodpovedný za to, aby bol proces prihlasovania bezchybný, úplný a v súlade s problémami uvedenými v oznámení.

3) Medzi kandidátmi, ktorí sa uchádzajú o skóre KPSS (P93), štvornásobne prevyšuje počet voľných pracovných miest, počnúc najvyšším skóre KPSS (P93), a medzi kandidátmi, ktorí sa uchádzajú s prednostným právom, medzi kandidátmi, ktorí spĺňajú dopyt podmienky na základe dátumu dokumentu týkajúceho sa prednostného práva Na základe starých a datovaných dokumentov štyrikrát počet voľných pracovných miest určí İŞKUR a oznámi ich nášmu ministerstvu.

4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazanKonečný zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke nášho ministerstva (www.uab.gov.tr) a kandidátom nebude zaslané žiadne písomné oznámenie.

5) Tí, u ktorých sa zistí, že uviedli nepravdivé vyhlásenia alebo predložili nepravdivé dokumenty počas prihlášky a postupov, nebudú vymenovaní, pretože ich prihlášky budú považované za neplatné. Aj keď boli vymenovaní, budú zrušení. Okrem toho bude na Ankarskú hlavnú prokuratúru podané trestné oznámenie na tých, u ktorých sa zistí, že urobili nepravdivé vyhlásenia alebo dostali falošné dokumenty.

6) Uchádzači, ktorí nespĺňajú oznámené požiadavky na prihlášku, nebudú pozvaní na ústnu skúšku.

Železničný priemysel Armin sohbet

Buďte prvý komentár

Yorumlar