Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu na nábor 12 stálych pracovníkov

ministerstvo kultúry a cestovného ruchu bude neustále zamestnávať pracovníkov
ministerstvo kultúry a cestovného ruchu bude neustále zamestnávať pracovníkov

V súlade s ustanoveniami nariadenia o personálnom riaditeľstve pre oblasť Kappadokie, ktoré sa má uplatniť v predsedníctve v oblasti Kappadokie, ktorý sa nachádza v rámci hraníc oblasti Strednej Kappadokie, v rámci ustanovení personálneho nariadenia v predsedníctve v oblasti Kappadokie, 375 z 28. článku uvedeného nariadenia Podľa prvého odseku bude prijatých 8 zamestnancov podľa výsledku (ústnej) skúšky bez toho, aby sa hľadalo skóre verejnej skúšky zamestnancov.


SPÔSOB POUŽITIA A OBDOBIE POUŽITIA

Žiadosti budú prijímané elektronicky medzi 30/07/2020 - 17/08/2020. Kandidátov, ktorí sa chcú zúčastniť skúšky, nájdete na webovej stránke ministerstva (http://www.ktb.gov.tr) budú podávať svoje žiadosti prostredníctvom odkazu s názvom „Systém prihlasovania k skúškam“ na domovskej stránke. Kandidáti by si mali pred prijatím potrebných krokov preštudovať Sprievodcu žiadosťou o skúšku uverejnenú na tej istej stránke, aby sa predišlo problémom.

Prihlášky na skúšky sa začnú 30. 07. 2020 prostredníctvom „Systému prihlasovania sa na skúšky“ a budú ukončené o 17:08 dňa 2020/17/30. Po tomto dátume sa systém nebude otvárať a žiadosti, ktoré nie sú podané elektronicky, nebudú akceptované.

Uchádzači, ktorí elektronicky podávajú výtlačok prihlášky na trvalý pobyt v terénnom predsedníctve v Kappadokii, podpísanú za mokra, prijatú prostredníctvom „systému žiadosti o skúšku“, a dokumenty súvisiace s odbornou praxou nahranou do systému, na generálne riaditeľstvo pre personál na adrese „Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi č .: 50 100.Yil - ANKARA“. Musí sa doručiť osobne alebo poštou do konca pracovnej doby 28/08/2020.

Oneskorenia v pošte sa nebudú brať do úvahy. Ak prihláška s mokrým podpisom a dokument súvisiaci s odbornou praxou nie je zaregistrovaný vo všeobecnom systéme registrácie dokumentov ministerstva do 28. 08. 2020 do 17:30, žiadosť sa považuje za neprijatú. Okrem toho sa nespracujú žiadosti s chýbajúcimi informáciami a dokumentmi.

Uchádzači, u ktorých sa zistí, že nespĺňajú niektorú z požadovaných podmienok, sa nebudú hodnotiť.
Zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prijímacej skúšky, bude zverejnený na internetovej stránke ministerstva 11. 09. 2020. Uchádzači, ktorí sa nemôžu zúčastniť skúšky, nedostanú osobitné oznámenie.

Uchádzači budú mať možnosť odvolať sa na zoznam tých, ktorí prijímajú prijímaciu skúšku, do piatich pracovných dní (do 18/09/2020), na webovej stránke ministerstva, písomne ​​na Generálnom riaditeľstve pre zamestnancov s odôvodnením.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


Buďte prvý komentár

Yorumlar