Správa vody a kanalizácie Samsun na obstaranie 67 štátnych zamestnancov

Samsunská vodárenská a kanalizačná správa bude štátnymi zamestnancami
Samsunská vodárenská a kanalizačná správa bude štátnymi zamestnancami

SPRÁVA VODY A KANALIZÁCIE SAMUNUNY VŠEOBECNÉ RIADITEĽSTVO KANCELÁRIE PRI PRVOM ČASE


Zamestnaný podľa zákona č. 657 Generálneho riaditeľstva pre štátnych zamestnancov v rámci Generálneho riaditeľstva pre správu vody a kanalizácie Samsun; Podľa ustanovení skúšobných a menovacích predpisov pre prvotné pridelenie miestnym správam sa štátni zamestnanci prijímajú prostredníctvom otvoreného menovania na uvedené voľné pracovné miesta, ak sú titul, trieda, známka, počet, kvalifikácia, typ KPSS, základné skóre KPSS a ďalšie podmienky nižšie.

S

N

Názov zamestnanca trieda Jednotka stupňa kus kvalifikácia rod KPSS
typ
Základňa KPSS
hodnotenie
1 inžinier TH 8 1 Absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte počítačového inžinierstva, ktoré poskytuje vysokoškolské vzdelávanie Male / Female P3 70
2 inžinier TH 8 2 Absolvoval vysokoškolské štúdium na fakultách environmentálneho inžinierstva, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie Male / Female P3 70
3 inžinier TH 8 3 Absolvoval vysokoškolské štúdium elektrotechniky na fakultách, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie Male / Female P3 70
4 inžinier TH 8 1 Absolvoval vysokoškolské štúdium na fakultách poskytujúcich vzdelávanie na bakalárskom stupni v odbore riadiace a automatizačné inžinierstvo. Male / Female P3 70
5 inžinier TH 8 3 Absolvovanie bakalárskeho inžinierskeho programu fakúlt, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie Male / Female P3 70
6 inžinier TH 8 5 Absolvovať vysokoškolské štúdium na fakulte stavebného inžinierstva na fakultách poskytujúcich vzdelávanie na bakalárskej úrovni Male / Female P3 70
7 inžinier TH 8 5 Absolvovať vysokoškolské štúdium na strojárskom fakulte fakúlt poskytujúcich vzdelanie na bakalárskej úrovni Male / Female P3 70
8 architekt TH 8 1 Absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte architektúry Male / Female P3 70
9 chemik TH 8 2 Absolvoval vysokoškolské štúdium na fakultách chémie Male / Female P3 70
10 technik TH 8 6 Vyštudoval Mechanický pridružený program odborných škôl Male / Female P93 70
11 technik TH 9 1 Vyštudoval odborný program počítačového programovania odborných škôl Male / Female P93 70
12 technik TH 9 1 Absolvovanie magisterského programu odborných škôl v oblasti životného prostredia alebo životného prostredia Male / Female P93 70
13 technik TH 9 10 Absolvoval odborný program stavebných technikov alebo program pridružených stavebných technológií Male / Female P93 70
14 technik TH 9 8 Vyštudoval Technickú mapu mapových technikov alebo študijný program pridružených programov mapy a katastra Male / Female P93 70
15 technik TH 9 3 Absolvoval Elektrotechnický program odborných škôl Male / Female P93 70
16 technik TH 9 2 Vyštudoval elektronický, elektrotechnický alebo odborný študijný program zameraný na elektronické technológie Male / Female P93 70
17 zberateľ GPP 9 - 10 -11 11 Absolvovanie jedného z vysokoškolských programov Ekonomika, Účtovníctvo, Podniková správa, Verejná správa, Politológia a verejná správa, Financie, Účtovnícke informačné systémy Male / Female P3 70
18 právnik AH 7 2 Absolvovanie právnických fakúlt vysokých škôl Male / Female P3 70

VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ PODMIENKY UPLATŇOVANIA

Všeobecné a osobitné podmienky, ktoré sa majú dodržiavať pri žiadostiach o uvoľnené pozície štátnych zamestnancov uvedené vyššie, sú nasledujúce.

1) VŠEOBECNÉ PODMIENKY UPLATŇOVANIA

Uchádzači, ktorí sa uchádzajú o miesto štátneho zamestnanca, musia mať nasledujúce všeobecné podmienky uvedené v článku 657 ods. A zákona o štátnych zamestnancoch č. 48;

a) byť tureckým občanom,

b) nebyť zbavený verejných práv,

c) aj keď plynú lehoty uvedené v článku 53 tureckého trestného zákonníka; Trestné činy proti štátnej bezpečnosti, trestné činy proti ústavnému poriadku a fungovanie tohto poriadku, sprenevera, vydieranie, úplatkárstvo, krádež, podvod, podvod, podvod, zlé konanie, podvodné, aj keď boli odsúdené na trest odňatia slobody alebo odpustenie na jeden rok alebo dlhšie za úmyselný trestný čin Nebyť odsúdený za bankrot, zlomyslnosť pri podávaní ponúk, zlom vo výkone, pranie špinavých peňazí alebo pašovanie,

d) pokiaľ ide o vojenské postavenie kandidátov mužského pohlavia; nemá nič spoločné s vojenskou službou alebo nedosiahlo vek vojenskej služby, alebo ak dosiahol vek vojenskej služby, slúžil aktívnej vojenskej službe alebo bol odložený alebo presunutý do triedy náhradnej služby,

e) bez duševného ochorenia alebo fyzického postihnutia, ktoré mu môže brániť v nepretržitom plnení jeho povinností,

f) na splnenie ostatných požiadaviek aplikácie požadovaných pre oznámené pozície,

g) Petícia, v súvislosti s ktorou sa uchádzali o zamestnanie (Každý uchádzač sa uchádza o zamestnanie len pre jedného zamestnanca vyslaného podľa ich vzdelania.)

2) ZVLÁŠTNE PODMIENKY NA UPLATNENIE

a) splniť požiadavku na vzdelanie od poslednej ukončenej školy pre ohlásené tituly a získať minimálne skóre KPSS z typov skóre uvedených v skúške na výber verejných zamestnancov (KPSS) z roku 2018 oproti titulom, ktoré sa majú kúpiť,

b) Nesmie byť vylúčený z verejných inštitúcií a organizácií, pre ktoré predtým pracoval, z disciplinárnych alebo morálnych dôvodov,

3) DOKUMENTY POŽADOVANÉ KANDIDÁTSMI POČAS ŽIADOSTI

Počas aplikácie;

Formulár žiadosti od našej inštitúcie alebo od nášho generálneho riaditeľstva http://www.saski.gov.tr bude poskytnutá z internetovej adresy,

a) kópia preukazu totožnosti alebo preukazu totožnosti,

b) Originál alebo notársky overenú kópiu diplomu alebo maturitného osvedčenia alebo maturitného certifikátu s čiarovým kódom, ktorý je možné získať prostredníctvom elektronickej verejnej správy (kópie môžu byť overené našou správou, ak je predložený originál).

c) Originál alebo notársky overená kópia dokladu o rovnocennosti pre absolventov zahraničných škôl (kópie môžu byť overené našou správou, ak je predložený originál).

d) výtlačok čiarového kódu z počítača prevzatý z webovej stránky ÖSYM výsledného dokumentu KPSS,

e) vyhlásenie mužských kandidátov, že nesúvisia s vojenskou službou,

f) vyhlásenie, že nemá prekážku nepretržitému plneniu svojich povinností,

g) 4 biometrické fotografie (1 bude priložený k formuláru)

h) Originál advokátskej licencie alebo notársky overenú kópiu pre advokátov.

i) petícia týkajúca sa zamestnancov, ktorých požiadal,

4- MIESTO UPLATŇOVANIA, DÁTUM, METÓDA A TRVANIE

Uchádzači môžu vykonať ústnu skúšku;

a) Uchádzači, spolu s dokumentmi požadovanými počas prihlášky Od 06.04.2020 do 17.04.2020 v piatok do 17.00:XNUMX (v pracovné dni medzi 08.00:17.00 - XNUMX:XNUMX) sa bude môcť prihlásiť.

Uchádzači musia predložiť svoje prihlášky;

- Naše generálne riaditeľstvo v elektronickom prostredí http://www.saski.gov.tr internetová adresa,

- Osobne alebo doporučenou poštou budú môcť zaslať Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a vzdelávanie správy vody a kanalizácie Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak č.: 4 Atakum / Samsun). (Naše generálne riaditeľstvo nebude zodpovedné za oneskorenú poštu.)

b) Žiadosti podané s chýbajúcimi informáciami a dokumentmi, alebo ak ich kvalifikácia nie je vhodná, naše Generálne riaditeľstvo nebude hodnotiť.

c) Oneskorenia doručenia pošty a žiadosti, ktoré neboli podané v lehote stanovenej v oznámení, sa nebudú brať do úvahy.

5. HODNOTENIE ŽIADOSTÍ - VYHLÁSENIE ŽIADOSTI

a) Uchádzač bude pozvaný na ústnu skúšku vo výške päťnásobku počtu voľných pracovných miest, ktoré majú byť vymenované, počnúc najvyšším bodovým kandidátom kontrolou nášho identifikačného čísla TR a záznamov ÖSYM našim generálnym riaditeľstvom,

b) Na skúšku budú pozvaní ďalší uchádzači, ktorí majú rovnaké skóre ako posledný uchádzač, ktorý má byť pozvaný na skúšku.

c) Uchádzači, ktorí majú nárok na ústnu skúšku a skóre KPSS, miesto a čas Pondelok 20.04.2020 Naše generálne riaditeľstvo http://www.saski.gov.tr bude oznámené na internete.

d) Uchádzači, ktorých prihláška bola prijatá a boli pozvaní na skúšku, ktorých identifikačné informácie a miesto a dátum skúšky sú uvedené „Doklady o vstupe na skúšku“ Budú mať prístup z internetovej adresy www.saski.gov.tr.

e) Uchádzači, ktorí nemajú právo na skúšku, nebudú informovaní.

6. MIESTO SKÚŠKY, ČASU A TÉMY

Samsun, generálne riaditeľstvo pre správu vody a kanalizácie, Malá sála (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak č.: 4 Atakum / SAMSUN); na nábor 27/04/2020-08/05/2020 Medzi dátumami sa uskutoční ústna skúška. Ak ústnu skúšku nemožno dokončiť v ten istý deň, bude pokračovať nasledujúci deň.

Predmety skúšky:

ústava Turecka

Atatürkove princípy a história revolúcie

657 Zákon o štátnych zamestnancoch

Základné právne predpisy týkajúce sa miestnych správ

Zahŕňa meranie odborných a praktických znalostí a zručností súvisiacich s titulom zamestnancov.

7. HODNOTENIE SKÚŠKY A OBJEKTOVANIE VÝSLEDKOV SKÚŠKY

Hodnotenie na skúške; Ústavy Turecka, Atatürk princípy a históriou vývoja revolúcie, 657 zákona miestnej samosprávy 15 v záležitosti Základný zákon súvisiace body, zatiaľ čo tímový titul pre odborné a praktické znalosti a zmerať schopnosti vyrobený cez 40 bodov, vo výške 100 bodov. Aby bola skúška úspešná, musí byť aritmetický priemer bodov udelených členmi skúšobnej komisie najmenej 60. Hlavné úspechy kandidátov; Aritmetický priemer skóre ústnej skúšky a skóre KPSS, ktorý urobila naša administratíva, určí a oznámi webová stránka našej administratívy.

Ak sú body úspešnosti kandidátov rovnaké, tým vyššia je priorita skóre KPSS. Počnúc najvyšším skóre úspechu sa stanoví počet stálych kandidátov, ako aj počet stálych kandidátov a počet náhradných kandidátov. Hlavné a rezervné zoznamy kandidátov sa oznámia na internetovej adrese administratívy a vyššie uvedeným sa zašle písomné oznámenie.

Skúšobná komisia; má právo dostať niektoré alebo žiadne z tých, ktoré boli ohlásené v oznámení o skúške, ak zistia, že dosiahnuté body sú nízke alebo nedostatočné od kádrov ohlásených na nábor na konci skúšky.

Počas žiadostí a postupov sa vyšetrenia tých, o ktorých sa zistí, že nepravdivo vyhlasujú alebo akýmkoľvek spôsobom skryjú pravdu, považujú za neplatné a ich pridelenie sa neuskutoční. Aj keď sú stanovené prípady takýchto prípadov, ich pridelenia sa zrušia. Tieto osoby sa nemôžu domáhať žiadnych práv a budú podané trestné oznámenie u hlavného prokurátora.

Proti výsledkom skúšky sa možno písomne ​​odvolať do siedmich dní od oznámenia zoznamu úspešných výsledkov na webovej stránke našej správy. Odvolania uzavrie skúšobná komisia do siedmich dní a príslušná osoba je o tom písomne ​​informovaná.

Ad Olunur.

Podrobnosti o reklame KLIKNITE TU


Vyhľadávanie železničných správ

Buďte prvý komentár

Yorumlar